| | | |


Všechny aktuality

 • 23.5.2016 Sběr projektových žádostí do Interreg AT-CZ

  Sběr projektových žádostí do programu přeshraniční spolupráce Interreg Rakousko - Česká republika na projednání na 3. Monitorovacím výboru v lednu 2017 bude ukončen dne 22. 9. 2016. …


 • 18.5.2016 Vybrané aspekty zadávání VZ s příklady nejčastějších pochybení

  MŠMT vydalo dokument, jehož účelem je upozornit žadatele a příjemce OP VVV na některé rizikové oblasti zadávání veřejných zakázek, které MŠMT identifikovalo na základě své dlouhodobé kontrolní praxe z pozice řídicího a kontrolního orgánu v rámci implementace operačních programů v programovém období 2007–2013. …


 • 16.5.2016 FAQ OPR k výzvě "Excelentní výzkum" - aktualizace

  OPR zveřejnil aktualizovanou verzi FAQ k výzvě Excelentní výzkum. Zejména upozorňujeme na bližší specifikaci, týkající se vyplnění přílohy "Komentář k rozpočtu", ze strany ŘO a vyjádření k věcnému příspěvku. …


 • 16.5.2016 Výzva Výzkumné infrastruktury - vzor Studie proveditelnosti + rozpočet

  Řídicí orgán OP VVV informuje o doplnění vzoru přílohy Studie proveditelnosti, včetně detailního rozpočtu. Studii proveditelnosti předkládá žadatel společně s žádostí o podporu. Tento vzor je doporučujícím vzorem, nikoliv vzorem závazným. Detailní rozpočet je nepovinnou přílohou Studie proveditelnosti. …nahoru