| | | |


Dlouhodobá mezisektorová spolupráce

Aktuální informace Odboru pro rozvoj k Výzvě

Seznam povinných příloh k výzvě
Seznam povinných příloh k projektové žádosti, relevantních pro MU jakožto veřejnou vysokou školu, včetně vymezení, kdo danou přílohu zajišťuje a jakou formou ji dokládá, naleznete ZDE.
V případě, že dokládáte přílohy i za subjekt s jinou právní formou než VVŠ (partneři v projektu), je potřeba se řídit Přílohou č. 10 specifické části pravidel (od str. 51), kde je uveden kompletní výčet příloh.

Interní schvalovací proces na MU - termíny
  • Všechny projekty, které plánují nákup přístrojů v jednotlivé hodnotě 1 mil. Kč včetně DPH a výše, budou muset být projednány Přístrojovou komisí. Podklady pro Přístrojovou komisi musejí být zaslány do 20. září. Posudky členů Přístrojové komise budou známy před jednáním RRVI.
  • Všechny projektové žádosti budou muset povinně projít schvalováním přes RRVI. Termín zasedání RRVI je stanoven na 25. října od 9 hodin na RMU. Struktura podkladů potřebných pro jednání RRVI bude sdělena v předstihu.

Nejčastěji kladené dotazy pro výzvu DMS
Řídicí orgán OP VVV zveřejnil nejčastěji kladené dotazy pro výzvu DMS spolu s prezentacemi ze semináře pro žadatele a tabulkou možných výstupů dle RIV.

FAQ jsou uvedeny v sekci Nejčastejší dotazy ZDE.

Všechny ostatní dokumenty jsou ke stažení na stránkách výzvy ZDE.


Dne 16. 8. se na RMU konal workshop OPR k výzvě.

Prezentace z workshopu je ke stažení zde.
Interní schvalovací proces na MU - bude upřesněno, včetně harmonogramu
  • Po dohodě s JIC nebude nutné zařazovat projekty do Akčního plánu RIS, není tedy nutné vytvářet příslušné fiše ani s tímto procesem jinak počítat.
  • Všechny projekty, které plánují nákup přístrojů v jednotlivé hodnotě 1 mil. Kč včetně DPH a výše, budou muset být projednány Přístrojovou komisí. Termíny budou upřesněny.
  • Všechny projektové žádosti budou muset povinně projít schvalováním přes RRVI. Termín jednání bude upřesněn, podklady budou zveřejněny v dostatečném předstihu.
  • Všechny projektové žádosti budou muset projít schválením vedení MU.

Souhrnný přehled OPR nejdůležitějších informací k výzvě naleznete zde.

Cílem výzvy je podpořit zintenzivnění dlouhodobé mezisektorové spolupráce prostřednictvím podpory vzniku nebo rozvoje partnerství a spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou v rámci společně realizovaného výzkumu.

Součástí spoluprací může být rovněž vznik a vybavení společného výzkumného pracoviště.

Záměrem výzvy je především podpora:

  • obousměrného přenosu jedinečných znalostí a zkušeností zapojených subjektů – propojení výzkumně aplikačních problémů s možnostmi, které poskytují poslední výzkumné poznatky;
  • přenosu společných znalostí a zkušeností k cílovým skupinám.

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 15. 11. 2017 do 14 hod.

Alokace výzvy: 1 100 000 000 Kč

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 30 000 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 100 000 000 Kč

Kontaktními osobami za OPR jsou Ing. Foltýn (foltyn@rect.muni.cz) a Ing. Šrámková (sramkova@rect.muni.cz).

Dokumenty k výzvě na stránkách MŠMT naleznete zde.
MŠMT zveřejnilo avíza výzev Předaplikační výzkum a Dlouhodobá mezisektorová spolupráce v PO1 OP VVV.

Avízo výzvy Dlouhodobá mezisektorová spolupráce zde.

Souhrnnou informaci k výzvě zpracuje OPR až po jejich oficiálním vyhlášení.


nahoru