| | | |


Teaming II.

Aktuální informace Odboru pro rozvoj k Výzvě

Interní schvalovací proces na MU
  • Všechny projekty, které plánují nákup přístrojů v jednotlivé hodnotě 1 mil. Kč včetně DPH a výše, budou muset být projednány Přístrojovou komisí. Podklady pro Přístrojovou komisi je nutno zaslat do pátku 13. dubna na e-mail: i.souckova@rect.muni.cz
  • Všechny projektové žádosti budou muset povinně projít schvalováním přes RRVI. Termín zasedání RRVI je stanoven na 24. května od 9 hodin na RMU. Struktura podkladů potřebných pro jednání RRVI bude zveřejněna v dostatečném časovém předstihu.
  • Všechny projekty projedná vedení MU na poradě vedení dne 29. května.

Pro projekty, ve kterých bude MU vystupovat jako partner, platí stejný postup.

Koordinátorem výzvy je prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.


Souhrnný přehled OPR nejdůležitějších informací k výzvě naleznete ZDE.
Řídicí orgán OP VVV vyhlásil dne 22. listopadu 2017 výzvu č. 02_17_043 Teaming II v prioritní ose 1.

Výzva je zaměřená na komplementární podporu projektů úspěšných ve výzvě Teaming Phase 2 v Horizontu 2020 – rámcovém programu pro výzkum a inovace (dále jen Horizont 2020), která směřuje k rozvoji výzkumných center pomocí spolupráce se zahraniční vedoucí vědeckou institucí.

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 15. 11. 2018 do 14 hod.

Alokace výzvy: 900 000 000 Kč

Kontaktními osobami za OPR jsou Ing. Foltýn (foltyn@rect.muni.cz) a Ing. Šrámková (sramkova@rect.muni.cz).

Materiály k výzvě jsou ke stažení ZDE.

MŠMT zveřejnilo avízo výzvy Teaming II. v PO1 OP VVV.

Avízo výzvy je k dispozici zde.

Souhrnnou informaci k výzvě zpracuje OPR až po jejím oficiálním vyhlášení.


nahoru