| | | |


INTERACT III, URBACT III, ESPON 2020

ESPON 2020

Operační program ESPON 2020 bude navazovat v období 2014-2020 na operační program ESPON 2013 realizovaný v současném programovém období 2007-2013. Zkratka ESPON (European Spatial Observation Network) znamená česky Evropská monitorovací síť pro územní rozvoj a soudržnost a jak lze již odvodit z názvu, ESPON je výzkumným programem, který podporuje územní plánování a regionální rozvoj. Jeho cílem je poskytnout informace, analýzy, scénáře, mapy, databáze, indikátory aj., které přispívají k vyváženému rozvoji regionů či větších územních celků.

Program ESPON 2020 financovaný z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj mohou využít organizace i soukromé subjekty jak z členských států EU, tak i z partnerských zemí EU (Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko).  Na projekty bude z ERDF využito 100% uznatelných nákladů projektu s přispěním členských a partnerských států EU. Celý proces je organizován v anglickém jazyce a řízením programu je stejně, jako u stávajícího programu, pověřeno lucemburské Ministerstvo udržitelného rozvoje a infrastruktury.
Program ESPON 2020 se zaměří na jednu prioritu, která se rozdělí na více oblastí podpory.

Prioritní osa 1: Aplikovaný výzkum, využití, monitorování a akce
  • Oblast podpory 1: Navazující analytický územní výzkum a získávání poznatků
  • Oblast podpory 2: Aktivity zaměřené na využívání vědeckých poznatků v politické praxi při využití analytické podpory uživatelů
  • Oblast podpory 3: Monitorování a nástroje pro územní analýzy
  • Oblast podpory 4: Šíření povědomí o programu a aplikace územních důkazů v praxi

Odkaz na webové stránky Programu zde.

Národní kontaktní místo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • URBACT III

  • Více informací k programu URBACT III


nahoru