| | | |


1. výzva

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O ÚČAST V 1. VÝZVĚ OP INTERREG V-A SK-CZ

AKTUÁLNĚ

Do 1. výzvy předložila MU celkem 10 projektů, z nichž 6 bylo podaných v roli žadatele a 4 v roli partnera. Celkový požadavek pro MU je cca 35,1 mil. Kč.

 Starší aktuality

17. 10. 2016 Upozorňujeme, že dle oznámení MMR není VVŠ oprávněným žadatelem v Prioritní ose 2 Kvalitné životné prostredie, Investiční prioritě 3 Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kulturného dědičstva, konkrétný cíl 2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrného a prírodného dědičstva a Investiční prioritě 4 Ochrana a obnova biologickej diverzity a pôdy a podpory ekosystémových služieb vrátane siete Natura 2000 a zelených infraštruktúr, konkrétní cíl 2.2 Ochrana biodiverzity cezhraničného územia prostredníctvom spolupráce v oblasti ochrany a koordinovaného riadenia prírodne významných území.

10. 10. 2016 Aplikace ITMS2014+ byla zpřistupněna k zadávání elektronické verze projektové žádosti. Další informace jak postupovat najdete zde 

1. 9. 2016 Na základě oznámené akualizace systému ITMS2014+ NA KONCI ZÁŘÍ neregistrujte do té doby svoje žádosti v tomto systému a vyčkejte na oznámení, že je systém funkční. Sledujte na stránce slovenského poskytovatele.

30. 8. 2016 - ŘO Interreg Slovensko - ČR oznámil prodloužení doby pro podávání projektových žádostí. Deadline pro všechny prioritní osy byl stanovený na 31.10.2016. Současně byly změněny některé dokumenty a přílohy k žádosti. 

1) změna byla provedena ve formuláři Excel, ve kterém se žádost předkládá

2) změna byla provedena v povinnosti registrace do systému ITMS2014+. Nyní se povinnost registrace týká všech partnerů, tedy hlavního, hlavního přeshraničniho a všech dalších. Pro informace, jak postupovat v případě, kdy v systému nejste registrovaní si prosím přečtete dokument zde.

3) Byla změněna textace přílohy Čestné prohlášení - nová příloha Vám bude zaslána z OPR během měsíce září.

4) Z důvodu vypršení platnosti rejstříků z trestů fyzických a právnických osob Vám budou z OPR zaslány nové platné verze.

Další informace na stránce poskytovatele ŘO Interreg SK - ČR.

21.7. 2016 - ŘO Interreg Slovensko - ČR vydal aktualizaci některých příloh smlouvy. Upozorňujeme na změnu, která byla učiněna v dokumentu Limity personálních výdajů, kde byla pozice vedoucího projektového manažera rozšířena z HPP i na VPP. Všechny změněné dokumenty najdete na zde. 

19. 7. 2016  Aktuální informace pro předkládání žádostí do Interreg Slovensko - ČR po změně termínu ukonční výzvy. Výčet nejdůležitších změn a pokyny k doručení projektů na podpis na RMU najdete zde.

 13.7. 2016  Informace, jak postupovat v případě, že se chcete účastnit jako vedoucí partner, hlavní zahraniční partner nebo partner najdete zde.

 

OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU INTERREG SLOVENSKO - ČR

Informace o  výzvě INTERREG V-A – programy přeshraniční spolupráce CZ-SK   – možnosti pro oblast vzdělávání                              

Do územního celku spadají okolní kraje Trnovský Trenčanský, Žilinský, Jihomoravský, Zlínský, Moravskoslezský.

Podporované aktivity:

Inovované vzdělávací programy pro ZŠ, SŠ a VŠ s důrazem na získání klíčových kompetencí pro praxi

Systematická institucionální spolupráce mezi vzdělávacími institucemi, institucemi v oblasti vzdělávání, zaměstnavateli a úřady práce

Výměna odborných poznatků a zkušeností, výměnné pobyty a stáže pro pedagogy, žáky a studenty

Vytváření strategií, partnerství, „regionálních paktů“ v oblasti lidských zdrojů

Celoživotní vzdělávání

Kariérní poradenství, propagace a zvýšení atraktivity technických oborů a škol

Investice do vzdělávací infrastruktury – jen jako doplňkové aktivity, důraz na inovativní technologie

Spolufinancování činí v této výzvě 10 % pro VVŠ.

 

Zápis ze semináře k 1. výzvám 

Prezentace ze semináře pro žadatele

Pokyny k registraci nových uživatelů aplikace ITMS2014+

 

Informace k aktuální výzvě

Dne 22.4.2016 byla vyhlášena 1. výzva k předkládání projektů v těchto prioritních osách:

Prioritná os: 1. VYUŽÍVANIE INOVAČNÉHO POTENCIÁLU 

Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2016/01

Typ výzvy: uzavretá

Dátum vyhlásenia: 22.04.2016

Dátum uzavretia: 25.07.2016 

Investičná priorita: 1. Príprava a vykonávanie spoločných vzdelávacích, odborných vzdelávacích a školiacich programov (10b)

Konkrétny cieľ: 1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce

Znění výzvy a přílohy

 

Prioritná os: 3. ROZVOJ MIESTNYCH INICIATÍV/2016/02

Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ

Typ výzvy: uzavretá

Dátum vyhlásenia: 22.04.2016

Dátum uzavretia: 25.07.2016 

Investičná priorita: 5. Podpora právne a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami (11b)

Konkrétny cieľ: 3.1 Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov

Znění výzvy a přílohy

 

Prioritná os: 2. KVALITNÉ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2016/03

Typ výzvy: uzavretá

Dátum vyhlásenia: 22.04.2016

Dátum uzavretia: 31.08.2016 

Investičná priorita: 3. Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva (6c)

Konkrétny cieľ: 2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu

Znění výzva a přílohy

 

Prioritná os: 2. KVALITNÉ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2016/04

Typ výzvy: uzavretá

Dátum vyhlásenia: 22.04.2016

Dátum uzavretia: 31.08.2016 

Investičná priorita: 4. Ochrana a obnova biologickej diverzity a pôdy a podpory ekosystémových služieb vrátane siete Natura 2000 a zelených infraštruktúr (6d)

Konkrétny cieľ: 2.2 Ochrana biodiverzity cezhraničného územia prostredníctvom spolupráce v oblasti ochrany a koordinovaného riadenia prírodne významných územ

Znění výzvy a přílohy

 

Obecné informace k programu

Přípravu nového Programu zastřešuje Řídící orgán (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR) a národní orgán (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR).

Oprávněným územím, ve kterém bude možné realizovat projektové aktivity zůstává nadále oblast pohraničí na úrovni NUTS III, rozprostírající se na území Slovenské a České republiky. Ve Slovenské republice se jedná o území Trnavského, Trenčínského a Žilinského kraje a v České republike o území Jihomoravského, Zlínského a Moravskoslezského kraje

Program bude nadále uplatňovat princip vedoucího partnera, který bude zodpovědný za realizaci projektu. Každý vedoucí partner musí mít min. jednoho přeshraničního partnera. Při výběru projektů bude nadále kladen důraz na pozitivní přeshraniční dopad.

Nová nařízení stanovují podmínku splnění min. tří kritérií spolupráce ze čtyř definovaných, na rozdíl od současného programu, kdy stačilo, aby projekt splnil dvě kritéria.

Kritéria spolupráce:

  • společná příprava projektu; společná realizace projektu; společný personál; společné financování

Ke zpřísnění pravidel došlo i při naplňování ukazovatelů výstupu projektu, které budou stanoveny pro každou investiční prioritu. Každý projekt bude muset přispět k jejich naplnění.

Cílem Programu bude prostřednictvím společných přeshraničních projektů rešit společné výzvy příhraničních regionů. Program bude zaměřen na nasledující oblasti:

  • podpora investování podniků do výzkumu a inovaci a vytváření propojení a synergií mezi podniky, centry výzkumu a vývoje a vysokoškolským vzdělávacím prostředím;
  • investice do vzdělávání, odborné přípravy, školení a celoživotního vzdělávání, a to vypracováním a naplňováním společných programů ve vzdělávání, odborné přípravě a školení;
  • zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví; ochrana a obnova biologické rozmanitosti, ochrana a obnova půdy a podpora ekosystémových služeb, v rámci sítě NATURA 2000 a ekologické infrastruktury;
  • podpora právní a správní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi.

Plánovaný rozpočet Programu je cca 90 mil. EUR z prostředků ERDF. Max. výše dotace bude činit 85 % z celkových oprávněných výdajů projektu.

Odkaz na webové stránky Programu ZDE.

Sledujte také stránky KrÚ JMK

Národní kontaktní místo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR


nahoru