| | | |


Výzvy v OP Z

Všechny aktuálně vyhlášené výzvy v OP Zaměstnanost naleznete zde.

Harmonogram výzev naleznete zde.


Vyhlášené výzvy

Výzva č. 075 -  Podpora zaměstnanosti cílových skupin znevýhodněných na trhu práce

Dne 27. 9. 2017 byla vyhlášená výzva v rámci PO 1, IP 1.1 cílem je podpora, vzdělávání a poradenství pro osoby ohrožené na trhu práce, tedy osoby s  nízkou kvalifikací, zdravotním postižením, národnostní menšiny apod.

Výtah z výzvy najdete zde.

Materiály MPSV k výzvě

Ukončené výzvy

Výzva č. 132 - Podpora vzniku a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu

Dne 30. listopadu 2016 byla vyhlášena výzva v rámci PO 1, IP 1.2. Specifickým cílem této výzvy je snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce.

Jedná se o průběžnou výzvu, termín zahájení příjmu žádostí je 1. února 2017. Termín ukončení příjmu žádostí je 30. června 2017

Celková alokace výzvy činí 350 mil. Kč, minimální výše způsobilých výdajů je 1.028.420 Kč, maximální výše způsobilých výdajů je 5.986.710 Kč

Podporovanou aktivitou je vznik a následný provoz dětských skupin za účelem zapojení rodičů do pracovního procesu.

Masarykova univerzita je oprávněným žadatelem.

Podklady ke stažení:

ALOKACE VÝZVY JIŽ BYLA PŘEKROČENA! 

 

Výzva č. 068 - Podpora zaměstnanosti cílových skupin

Dne 30. listopadu 2016 byla vyhlášena výzva v rámci PO 1, IP 1.1. Specifickým cílem této výzvy je Zvýšit míru zaměstnanosti podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných.

Jedná se o kolovou výzvu, termín zahájení příjmu žádostí je 30. listopadu 2016. Termín ukončení příjmu žádostí je 15. března 2017.

Celková alokace výzvy činí 300 mil. Kč (vymezení dílčích alokací je v Příloze č. 4 výzvy), minimální výše způsobilých výdajů je 1,5 mil. Kč, maximální výše způsobilých výdajů je 6 mil. Kč. 

Výzva podporuje aktivity zaměřené na zvýšení zaměstnanosti nezaměstnaných osob a aktivizaci ekonomicky neaktivních osob. Jedná se o cílená opatření vedoucí k zaměstnání osob z cílové skupiny projektu v průběhu realizace projektu nebo následkem jejich účasti v projektu.

Masarykova univerzita je oprávněným žadatelem.

Podklady ke stažení:

 

Výzva č. 050 - Realizace genderových auditů u zaměstnavatelů - méně rozvinuté regiony

Dne 1. září 2016 byla vyhlášena výzva v rámci PO 1, IP 1.2. Specifickým cílem této výzvy je snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce. 

Jedná se o kolovou výzvu, termín zahájení příjmu žádostí je 10. září 2016. Termín ukončení příjmu žádostí je 30. prosince 2016.

Celková alokace výzvy činí 30 mil. Kč, minimální výše způsobilých výdajů je 0,5 mil. Kč, maximální výše způsobilých výdajů je 2 mil. Kč.

Podporovanou aktivitou je realizace genderového auditu, který musí odpovídat standardu genderového auditu vydanému Úřadem vlády. Výstupem projektu bude závěrečná zpráva odpovídající požadavkům uvedeného standardu za každý provedený audit v rámci projektu. V rámci výzvy může každý zaměstnavatel projít genderovým auditem pouze jednou. Výjimku tvoří situace, kdy je z objektivních časových, nebo místních důvodů auditována pouze část určité organizace. V takovém případě je možné, aby oddělená pracoviště jedné organizace prošla více nezávislými audity.

Masarykova univerzita je oprávněným žadatelem.

Podklady ke stažení:

Výzva č. 053 - Specifická výzva na vybrané cílové skupiny

Dne 30. května 2016 byla vyhlášena výzva v rámci PO 1, IP 1.1, SC 1.1.1 (Zvýšit míru zaměstnanosti podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných). Specifickým cílem této výzvy je zvýšit míru zaměstnanosti podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných.

Jedná se o kolovou výzvu, termín zahájení příjmu žádostí je 30. května 2016. Termín ukončení příjmu žádostí je 15. srpna 2016.

Celková alokace výzvy činí 189 mil. Kč, minimální výše způsobilých výdajů je 1,5 mil. Kč, maximální výše způsobilých výdajů je 6 mil. Kč.

Výzva podporuje aktivity zaměřené na zvýšení zaměstnanosti nezaměstnaných osob a aktivizaci ekonomicky neaktivních osob z cílových skupin zvlášť ohrožených na trhu práce. Jedná se o cílená opatření vedoucí k zaměstnání osob z cílové skupiny projektu v průběhu realizace projektu nebo následkem jejich účasti v projektu. V rámci této výzvy budou podporovány především následující aktivity:

• poradenské a informační činnosti a programy v oblasti zaměstnávání;
• bilanční a pracovní diagnostika; motivační aktivity; rekvalifikace;
• rozvoj základních kompetencí za účelem snazšího uplatnění na trhu práce;
• podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností;
• zprostředkování zaměstnání, podpora umístění na uvolněná pracovní místa a podpora vytváření nových pracovních míst;
• podpora flexibilních forem zaměstnání;
• doprovodná opatření umožňující začlenění podpořených osob na trh práce;
• realizace (nikoliv tvorba a pilotní ověřování) inovativních nástrojů v oblasti zaměstnanosti cílových skupin výzvy.

Masarykova univerzita je oprávněným žadatelem.

Podklady ke stažení:


Výzva č. 055 - Cílená výzva na regionální projekty paktů zaměstnanosti v partnerství s Úřadem práce ČR

Dne 18. dubna 2016 byla vyhlášena výzva v rámci PO 1, IP 1.1, SC 1.1.1 (Zvýšit míru zaměstnanosti podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných).

Jedná se o kolovou výzvu, termín zahájení příjmu žádostí je 18. dubna 2016. Termín ukončení příjmu žádostí je 15. září 2016.

Celková alokace výzvy činí 100 mil. Kč, minimální výše způsobilých výdajů je 1,5 mil. Kč, maximální výše způsobilých výdajů je 10 mil. Kč.

Cílem výzvy je zvýšit míru zaměstnanosti podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných.

Masarykova univerzita může být do projektu zapojena jen formou partnerství.

Podklady ke stažení:


Výzva č. 027 - Implementace vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014-2020 (méně rozvinuté regiony)

Dne 1. září 2015 byla vyhlášena výzva v rámci PO 1, IP 1.2, SC (Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce).

Jedná se o průběžnou výzvu, termín zahájení příjmu žádostí byl 10. září 2015. Termín ukončení příjmu žádostí je 31. prosince 2016.

Celková alokace výzvy činí 130 mil. Kč, minimální výše způsobilých výdajů je 1 mil. Kč, maximální výše způsobilých výdajů je 10 mil. Kč.

Výzva je zaměřena na podporu orgánů veřejné správy při přijímání opatření vyplývající z Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020. Tato opatření mohou být směrována jak na věcnou agendu, kterou má daná instituce v gesci, tak na její vlastní fungování z hlediska personálního a organizačního.

Masarykova univerzita je oprávněným žadatelem.

Podmínkou u projektů realizovaných nestátní neziskovou organizací, nebo vysokou školou zároveň je, aby se partnerská instituce veřejné správy zavázala ve svých interních dokumentech implementovat výstupy projektu, a aby po dobu trvání projektu promítla tuto činnost do pracovní náplně alespoň jednoho svého zaměstnance. Tyto podmínky budou zakotveny v partnerské smlouvě mezi žadatelem a partnerem, případně v jednostranném prohlášení partnera.
Pokud bude žadatelem nestátní nezisková organizace, nebo vysoká škola, doloží spolu s žádostí prohlášení o partnerství, ve kterém partnerská instituce veřejné správy potvrdí svůj záměr účastnit se projektu a souhlas s podmínkami výzvy.

Podklady ke stažení:


Výzva č. 024 - Sociální inovace v oblasti sociálního začleňování a přístupu na trh práce pro nejohroženější skupiny

Dne 2. listopadu 2015 byla vyhlášena výzva v rámci PO 3, IP 3.1, SC (Zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v tematických oblastech OPZ).

Jedná se o průběžnou výzvu, termín zahájení příjmu žádostí byl 2. listopadu 2015. Termín ukončení příjmu předběžných žádostí je 28. dubna 2017 (předkládání plných žádostí do 30. června 2017). 

Celková alokace výzvy činí 200 mil. Kč, minimální výše způsobilých výdajů je 500 tis. Kč, maximální výše způsobilých výdajů je 10 mil. Kč.

Podporovanými aktivitami v rámci této výzvy je testování a šíření nových řešení přetrvávajících nebo hrozících sociálních problémů v oblasti sociální integrace, zaměstnanosti a veřejné správy (včetně oblasti posílení udržitelnosti a efektivnějšího fungování nestátních neziskových organizaci a snižování jejich závislosti na veřejných zdrojích).

Masarykova univerzita je oprávněným žadatelem.

Podklady ke stažení:


Výzva č. 124 - Podpora inovačního prostředí

Dne 31. března 2016 byla vyhlášena výzva v rámci PO 3, IP 3.1, SC (Zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v tematických oblastech OP Z).

Jedná se o průběžnou výzvu, termín zahájení příjmu žádostí je 30. dubna 2016. Termín ukončení příjmu žádostí je 16. ledna 2017.

Celková alokace výzvy činí 120 mil. Kč, minimální výše způsobilých výdajů je 500 tis. Kč, maximální výše způsobilých výdajů je 20 mil. Kč.

Masarykova univerzita je oprávněným žadatelem.

Podporovanými aktivitami v rámci této výzvy je vytváření a rozvoj kapacit pro vývoj a šíření inovací.

Výzva podporuje čtyři oblasti:

  • datové platformy,
  • znalostní platformy,
  • akcelerátory/inkubátory a
  • investice do impaktu.

Cílem těchto oblastí je posílení ekosystému sociálních inovací při řešení problémů v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy. Zvýšení kapacity (kvality a dosahu) aktérů, kteří svou činností přispívají k rozvoji prostředí příznivého pro sociální inovace v České republice, povede ke zvýšení impaktu vytvářených, spoluvytvářených, šířených nebo podporovaných sociálních inovací.

Podklady ke stažení:


Výzva č. 018 - Projekty veřejné správy zaměřené na inovace v tematických oblastech OPZ

Dne 2. listopadu 2015 byla vyhlášena výzva v rámci PO 3, IP 3.1, SC (Zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v tematických oblastech OPZ).

Jedná se o průběžnou výzvu, termín zahájení příjmu žádostí byl 16. listopadu 2015. Termín ukončení příjmu předběžných žádostí je 1. září 2019.

Celková alokace výzvy činí 300 mil. Kč, minimální výše způsobilých výdajů je 1 mil. Kč, maximální výše způsobilých výdajů je 50 mil. Kč.

Podporovanými aktivitami jsou:

  • Příprava a testování nových systémových řešení přetrvávajících problémů v oblasti veřejných služeb (zejm. oblasti sociální integrace, zaměstnanosti a veřejné správy), a to např. změny v poskytování veřejných služeb, nové služby a produkty ve prospěch cílových skupin a jejich pilotní testování; systémové změny koncepce veřejných služeb; testování nových forem financování pro řešení přetrvávajících soc. problémů
  • Přenos fungujících zahraničních inovací - metod, postupů
  • Nastavení a vytváření podpůrných aktivit pro sociální inovace

Masarykova univerzita může být do projektu zapojena jen formou partnerství.

Podklady ke stažení:


Výzva č. 025 - Projekty organizačních složek státu zaměřené na podporu efektivní veřejné správy

Dne 9. září 2015 byla vyhlášena výzva v rámci PO 4, IP 4.1, SC 4.1.1 a 4.1.2.

Jedná se o průběžnou výzvu, termín zahájení příjmu žádostí byl 16. září 2015. Termín ukončení příjmu žádostí je 31. prosince 2019.

Celková alokace výzvy činí 1 mld. Kč, minimální výše způsobilých výdajů je 1 mil. Kč, maximální výše způsobilých výdajů je 50 mil. Kč.

Tato výzva podporuje aktivity přispívající k naplnění specifického cíle 4.1.1 „Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže“, specifického cíle 4.1.2 „Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona“ a dále dílčích opatření Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020 (dále SRRVS) a dalších strategických dokumentů zaměřených na rozvoj veřejné správy.

Masarykova univerzita může být do projektu zapojena jen formou partnerství.

Podklady ke stažení:


Výzva č. 019 - Výzva pro projekty podporující implementaci Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014 - 2020

Dne 31. srpna 2015 byla vyhlášena výzva v rámci PO 4, IP 4.1, SC 4.1.1 a 4.1.2.

Jedná se o průběžnou výzvu, termín zahájení příjmu žádostí byl 7. září 2015. Termín ukončení příjmu žádostí je 31. prosince 2019.

Celková alokace výzvy činí 2 mld. Kč, minimální výše způsobilých výdajů je 5 mil. Kč, maximální výše způsobilých výdajů je 400 mil. Kč.

Tato výzva podporuje zejména aktivity přispívající k naplnění Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020 (dále SRRVS). Mohou být podpořeny pouze ty aktivity, které jsou uvedeny v Implementačních plánech pro strategické cíle 1, 2 a 4 SRRVS a v jejich přílohách, případně další strategické projekty schválené konkrétním usnesením Vlády ČR. Vazba jednotlivých aktivit projektu a jeho rozpočtu na Implementační plány SRRVS musí být v projektové žádosti jednoznačně identifikovatelná.

Masarykova univerzita může být do projektu zapojena jen formou partnerství.

Podklady ke stažení:

 


nahoru