| | | |


Výsledky soutěže FRMU 2015

Hodnotící komise jmenovaná rektorem Masarykovy univerzity doc. PhDr. Mikulášem Bekem, Ph.D., rozhodla o výběru návrhů projektů podaných do Fondu rozvoje MU pro rok 2015.

Výsledky soutěže - projekty akademických pracovníků

Výsledky soutěže - studentské projekty

Komentář k výběru a hodnocení projektů

Celkem bylo přijato 392 žádostí z jedenácti hospodářských středisek MU s finančími požadavky v celkové výši 33 787 tis. Kč.

K realizaci bylo hodnotící komisí vybráno 153 projektů. Celková alokace činí 13 000 tis. Kč.

Hodnotící komise měla 18 členů a byla složena ze zástupců fakult, vedení MU i zástupců Akademického senátu MU. Hodnocení probíhalo v několika fázích, od hodnocení na příslušné fakultě/HS (stanovení prioritních projektů fakulty), přes nezávislé hodnocení jednotlivými členy komise až k finálnímu výběru projektů na společné schůzce hodnotící komise.  

Kritéria hodnocení byla stanovena v souladu s vyhlášením a pravidly interní soutěže Fondu rozvoje MU na rok 2015, tj. soulad projektového záměru s vyhlášením soutěže, soulad projektu s Dlouhodobým záměrem MU a jeho Aktualizací pro rok 2014, reálnost splnění cílů a výstupů projektu, celková připravenost projektu a využitelnost a udržitelnost výstupů projektu do budoucna pro fakultu/MU.

S ohledem na skutečnost, že se sešlo opravdu velké množství projektových žádostí, s finančními požadavky výrazně přesahujícími částku na soutěž alokovanou, byly hodnotící komisí schváleny jen ty projekty, které získaly nejlepší hodnocení.

Informace pro žadatele

Komentáře členů hodnotící komise k jednotlivým projektům jsou uvedeny přímo v databázi ISEP u každého projektu v záložce "Schvalování".

V případě, že Vám byl projekt schválen s redukcí rozpočtu, prosím kontaktujte svého koordinátora na fakultě/HS a informujte jej, zda souhlasíte s řešením projektu za těchto podmínek. Pokud ano, pak prosím předložte upravený položkový rozpočet. Teprve potom může být projekt v ISEP převeden do fáze realizace.

  • Krácení u studentských projektů - krácení proběhlo na základě posudků a doporučení členů hodnotící komise. Pokud je u vašeho projektu požadavek na redukci v určitých rozpočtových položkách, bude mít tuto informaci koordinátor.
  • Krácení v projektech akademických pracovníků - týká se 55 projektů a bylo plošné, a to z důvodu, abychom mohli uspokojit co nejvěší množství kvalitních a dobře hodnocených projektů. U těchto projektů není žádné doporučení, ve kterých rozpočtových položkách, má být projekt redukován.

 


nahoru