| | | |


Výsledky soutěže FRMU 2016

Hodnotící komise jmenovaná rektorem Masarykovy univerzity doc. PhDr. Mikulášem Bekem, Ph.D., rozhodla o výběru návrhů projektů podaných do Fondu rozvoje MU pro rok 2016.

Výsledky soutěže - projekty akademických pracovníků

Výsledky soutěže - studentské projekty

Komentář k výběru a hodnocení projektů

Celkem bylo přijato 339 projektových žádostí z jedenácti fakult a středisek MU s finančími požadavky v celkové výši 28 465 tis. Kč.

K realizaci bylo hodnotící komisí vybráno 147 projektů. Celková alokace činí 12 037  tis. Kč.

Hodnotící komise měla 48 členů a byla složena ze zástupců fakult, členů vedení MU i zástupců Akademického senátu MU. Hodnocení probíhalo v několika fázích, od hodnocení na příslušné fakultě/HS (stanovení prioritních projektů fakulty v případě projektů akademických pracovníků), přes nezávislé hodnocení jednotlivými členy komise až k finálnímu výběru projektů na společné schůzce hodnotící komise.  

Kritéria hodnocení byla stanovena v souladu s vyhlášením a pravidly interní soutěže Fondu rozvoje MU na rok 2016. Důraz byl kladen především na dlouhodobou udržitelnost výstupů projektu a soulad aktivit s Dlouhodobým záměrem MU na léta 2016-2020 a jeho Aktualizací pro rok 2016.

S ohledem na skutečnost, že se sešlo opravdu velké množství projektových žádostí, s finančními požadavky výrazně přesahujícími částku na soutěž alokovanou, byly hodnotící komisí schváleny jen ty projekty, které získaly nejlepší hodnocení.

Informace pro žadatele

Komentáře členů hodnotící komise k jednotlivým projektům jsou uvedeny přímo v databázi ISEP u každého projektu na záložce "Schvalování".

Některé projetové záměry byly schváleny pouze za podmínky krácení požadovaných finančních prostředků. Krácení proběhlo na základě posudků a doporučení členů hodnotící komise.

V případě, že Vám byl projekt schválen s redukcí rozpočtu, je v ISEP uvedena redukovaná částka a příp. komentář, jakých položek se krácení týká. Prosím kontaktujte svého koordinátora na fakultě/HS a informujte jej, zda souhlasíte s řešením projektu za těchto podmínek. Pokud ano, pak prosím předložte upravený položkový rozpočet. Teprve potom může být projekt v ISEP převeden do fáze realizace.

 


nahoru