| | | |


Detail Aktuality

Výzva č. 20 z OPZ+

14.09.2022

V Operačním programu Zaměstnanost plus byla vyhlášena další výzva, a to Genderově nestereotypní volba studijního oboru a povolání (priorita: 1 Budoucnost práce, specifický cíl: 1.2 Rovnost žen a mužů).

Mezi podporované aktivity výzvy patří:

  • Pilotní ověření aktivit zprostředkujících genderově nestereotypní informace, zkušenosti či dovednosti, které podpoří vědomé a informované rozhodování o budoucí profesi.

V rámci výzvy by měly být realizovány komplexní aktivity, které budou působit na cílovou skupinu (především studenty SŠ a VŠ) po celou dobu projektu. Neměly by být podpořeny jednorázové aktivity bez dlouhodobého působení.

Projekty mohou cílit i na další aktéry, kteří hrají roli při rozhodování o typu studia nebo povolání, tj. na rodiče, kariérní poradce apod.

Jednou z projektových aktivit musí být i evaluace projektu, která ověří dopad naplánovaných aktivit na změnu postojů cílové skupiny. K evaluaci se vztahují i dvě povinné přílohy k žádosti o podporu (Kvalifikace a zapojení evaluátora do projektu, Evaluační plán projektu).

Z výzvy je dále zřejmé, že:

  • dotace na 1 projekt bude stanovena v rozmezí 1–10 mil. Kč
  • předpokládá se spoluúčast příjemce ve výši min. 5 % (76,735 % podíl EU; max. 18,265 % ze státního rozpočtu)
  • datum ukončení příjmu žádostí o podporu je 30. 11. 2022, 12.00
  • maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat, je 24 měsíců
  • nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 31. 12. 2025
  • celková alokace výzvy je 40 000 000 Kč 

Celé znění výzvy je dostupné na: https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz-plus/-/asset_publisher/SfUza2tXdZGm/content/genderove-nestereotypni-volba-studijniho-oboru-a-povolani-1-?inheritRedirect=false

 

V případě zájmu o podání projektu do výzvy prosím kontaktujte Martinu Kalovskou (kalovska@rect.muni.cz) a domluvte se na dalším postupu při přípravě žádosti. Pro podání žádosti o dotaci pak bude stačit souhlas děkana (příslušného proděkana) fakulty s návrhem projektu.

Mgr. Martina Kalovská, 14.09.2022 17:57

nahoru