| | | |


Všechny aktuality

 • 17.1.2018 Interreg SK - CZ nová výzva v PO 1 Využití inovačního potenciálu

  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok INTERREG V-A SK-CZ/2018/06. Termín uzávierky prijímania žiadostí je 16. 4. 2018. …


 • 12.1.2018 OP VVV_Nová příloha Vlastnická struktura do ZoR

  Vážení řešitelé projektů OP VVV, dne 11.1.2018 byla změněna příloha projektové žádosti Prokázání vlastnické struktury. Změna byla učiněna v adresách osob, v nichž má MU podíl. Do nejbližší zprávy o realizaci nepřikládejte Čestné prohlášení k vlastnické struktuře, ale nové Prokázání vlastnické struktury. Čestné prohlášení potom dokládejte v dalších ZoR. …


 • 10.1.2018 Seminář k výzvě FMP Rakousko - ČR

  Dne 15.2. se bude konat seminář k aktuálně otevřené výzvě Fondu malých projektů OP Interreg Rakousko - ČR. Deadline pro toto kolo je 23.3.2018 …


 • 10.1.2018 Výzva OP Z

  MPSV vyhlásilo novou výzvu v OP Z na ověřování nových řešení využitelných ve veřejné sféře. VVŠ je oprávněným žadatelem. Výzva je vyhlášená do prosince 2018 se začátkem sběru 31.1.2018. Podporovanými aktivitami v rámci této výzvy budou:  Vývoj nových řešení přetrvávajících nebo hrozících sociálních problémů v oblasti sociální integrace, zaměstnanosti a veřejné správy  Pilotní testování nového řešení v praxi a šíření  Evaluace  Advokační práce. Výzva nepodporuje: a. Vývoj, testování a aplikace technologických inovací. b. Webové aplikace (webové platformy) c. Standardní a zavedené aktivity typu fundraising, vzdělávání a rekvalifikace. d. Projekty, jejichž primárním cílem je vytvoření či rozvoj sociálního podniku nebo financování provozních nákladů sociálního podniku. e. Dílčí zlepšení nebo řešení, která jsou aplikovatelná pouze pro organizaci žadatele anemají potenciál přenositelnosti. f. Projekty na podporu zvyšování odborné kapacity ve společnosti, které samy o sobě nevytvářejí inovaci, ale tematicky podporují prostředí, např. vzdělávání, poradenství, síťování, vytváření platforem, apod. Spolufinacování je 5%, max. výše podpory min. 3 mil Kč max 15 mil. Kč …


 • 9.1.2018 Seminář k výzvě Bílé Karpaty

  Seminář pro žadatele do výzvy Interreg V-A Slovensko - Česká republika Fond malých projektů mikroregion Bílé Karpaty se bude konat dne 24. 1. 2018 od 13 hod, v budově KrÚ JMK na Žerotínově náměstí. …


 • 9.1.2018 Výzva Interreg V-A Slovensko - ČR

  Dne 8. 1 .2018 byla vyhlášená výzva v prioritní ose 2 Kvalitní životní prostředí OP Interreg Slovensko - ČR. Vysoká škola není v této výzvě oprávněným žadatelem ani partnerem. …


 • 2.1.2018 Interreg SK - CZ Výzva Fondu malých projektů Bílé Karpaty

  Dne 28. 12. 2017 byla vyhlášená výzva k předkládání tzv. malých projektů do výzvy Fondu malých projektů programu Interreg Slovensko - ČR. Výzva je otevřená do 28.2. ve dvou prioritních osách: 2. Kvalitní životní prostředí a 3. Rozvoj místních iniciativ. Spolufinancování pro české partnery je 15%. …


 • 2.1.2018 Výzva Předaplikační výzkum - zápisy z Výběrových komisí

  ŘO OP VVV zveřejnil Zápisy z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_16_025 Předaplikační výzkum v prioritní ose 1 OP VVV, konané ve dnech 4. 12. 2017 (VK pro oborové skupiny 3, 4 a 6) a 13. 12. 2017 (VK pro oborové skupiny 1, 2, 5, 7, 8 a 9). …nahoru