| | | |


Detail Aktuality

OP PIK - Spolupráce - Klastry IV. výzva; Partnerství znalostního transferu III. výzva

11.07.2017

MPO vyhlásilo nové výzvy do OP PIK, z nichž MU se může zapojit do výzev Spolupráce - Klastry a Partnerství znalostního transferu.

Program OP PIK Partnerství znalostního transferu

III. Výzva

Termín pro předložení žádosti: 13. 10. 2017
Alokace výzvy: 200 000 000,-Kč, může dojít k navýšení alokace
Minimální výše dotace: 500 000,- Kč
Maximální výše dotace: 5 000 000,- Kč

Maximální podíl dotace na způsobilých výdajích: 70%, tj. projekt zakládá spolufinancování ve výši 30%. MSP musí partnerské organizaci poskytnout finanční příspěvek ve výši alespoň 30 % způsobilých výdajů partnerské organizace související s projektem, buď z vlastních zdrojů, nebo prostřednictvím externího financování, a to ve formě, která neobsahuje žádnou veřejnou podporu.

Financování je ex-post – výdaje je tedy nutno rovněž předfinancovat z vlastních zdrojů.
Nejzazší termín pro ukončení projektu: 31.12.2020

Cíl výzvy
Tato výzva naplňuje cíl programu na posílení mobility a rozvoj transferu znalostí mezi podnikovou a akademickou sférou s cílem podpořit a urychlit inovační procesy v podnicích a sblížení výzkumných témat prováděných ve veřejném sektoru s potřebami podniků. Obecným cílem programu je nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí a větší otevření vysokých škol ke spolupráci s podnikatelskou sférou.

Podporované aktivity
Podporovanou aktivitou je vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí (dále Znalostní organizace) za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup.

Znalostní transfer je realizován za účasti absolventa magisterského či doktorského studia (dále Asistent znalostního transferu) přímo v provozovně podniku za dohledu vybraného expertního pracoviště.

Projekt musí být zaměřen na minimálně jednu z následujících aktivit a musí mít strategický význam pro další rozvoj podniku:

 • zlepšení výrobních procesů,
 • vývoj/inovace nových produktů a služeb nebo inovace procesu při vývoji a zavádění nových produktů a služeb,
 • zlepšení podnikových procesů včetně procesu produktové certifikace

Znalostním transferem se pro účely této výzvy rozumí přenos informací, odborných znalostí a dovedností z akademické sféry do partnerského podniku. Efektivní transfer v sobě musí zahrnovat adaptaci akademických znalostí na specifické potřeby partnerského podniku, na jeho produkty, procesy a služby a vytváření nových znalostí za účelem jejich následného praktického využití v podniku a jeho podnikatelských záměrech. Efektivní transfer dále musí zahrnovat osvojení vytvořených znalostí zaměstnanci podniku a zlepšení jejich kvalifikace tak, aby se v dané oblasti snížila závislost podniku na externích subjektech.

Asistent znalostního transferu – absolvent magisterského nebo doktorského studia, který může mít i omezenou pracovní zkušenost (cca do 3 let) a který je zaměstnán partnerskou znalostní organizací na dobu trvání projektu. Asistent pracuje na projektu v provozovně podniku s podporou akademického/výzkumného pracovníka z partnerské znalostní organizace na řešení definovaného problému, ke kterému podniku schází potřebné znalosti. Asistent se pod dohledem akademika přímo podílí na aplikaci znalostí přenášených ze znalostní organizace a jejich adaptaci do prostředí podniku. Asistent spolupracuje se zaměstnanci podniku, získává relevantní znalosti podniku a následně pomáhá zaměstnancům s využitím nově vytvořených znalostí a dovedností. Asistent je podřízen společnému vedení podniku a akademického pracovníka.

Znalostní organizace – veřejná vysoká škola univerzitního i neuniverzitního typu/pracoviště Akademie věd ČR. Znalostní organizace je zodpovědná za zaměstnání Asistenta znalostního transferu pro účely projektu a poskytování odborné podpory Asistentovi a podniku při realizaci projektu. Pro účely plnění těchto povinností znalostní organizace uvolní akademického pracovníka v minimálním rozsahu poloviny pracovní doby jednoho pracovního dne týdně.

Podporován NENÍ:

 • smluvní výzkum
 • poradenská činnost
 • výrobní aktivity

Způsobilé výdaje

 • Hardware a sítě, software a data, stroje a zařízení, mzdy a pojistné, cestovné, materiál – pouze MSP (malý/střední podnik).
 • Pro znalostního partnera: mzdy a pojistné, cestovné, služby expertů, studie, přístup k informacím, databázím, semináře.
 • Znalostní organizace může dále uplatnit nepřímé (režijní) náklady paušální sazbou ve výši až 15 % rozpočtové položky, mzdy a pojistné (nezahrnuje mzdy a pojistné MSP). Způsobilé výdaje pro nepřímé náklady jsou: osobní náklady administrativních pracovníků, náklady na využití univerzitních zařízení, účetnictví, telefonní poplatky, síťové dodávky, spotřební materiál, náklady na pořádání pracovních setkání, povinná publicita.
 • Konečná výše nepřímých způsobilých výdajů znalostní organizace je přímo úměrná skutečně vynaloženým přímým způsobilým výdajům znalostní organizace za mzdy a pojistné.
 • Při kontrole výše nepřímých způsobilých výdajů Řídící orgán nekontroluje účetní doklady ani jinou podpůrnou dokumentaci vztahující se k nepřímým výdajům příjemce, ale ověřuje skutečnou výši přímých nákladů.

Vymezení způsobilosti výdajů naleznete zde.

Bližší informace naleznete na stránkách zprostředkovatelské agentury.

 

Program OP PIK Spolupráce

IV. Výzva

Termín pro předložení žádosti: 20. října 2017
Alokace výzvy: 300 000 000,-Kč, může dojít k navýšení alokace
Minimální výše dotace: 500 000,- Kč

Doba realizace projektu nesmí překročit 3 roky od data skutečného zahájení projektu. Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2020.

Cíl výzvy
Tato výzva naplňuje cíl podpořit rozvoj inovačních sítí – klastrů jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou. Posilování vzájemných vazeb na regionální, nadregionální i mezinárodní úrovni povede k rozvoji ekonomiky založené na znalostech a inovacích a naplňování konceptu inteligentní specializace.

Podporované aktivity v této výzvě:

 • Kolektivní výzkum – projekty musí splňovat podmínky stanovené v definici kolektivního a předkonkurenčního výzkumu. Žadatel u každého návrhu projektu musí doložit alespoň 3 potenciální uživatele výsledků projektu (malé a střední podniky), kteří sestaví tzv. uživatelský výbor, který dohlíží na průběh realizace projektu a může korigovat směr výzkumu s ohledem na využitelnost výsledků. Projekty musí být řešeny ve spolupráci s výzkumnými a vývojovými pracovištiformou zadání smluvního výzkumu. Podporována je také realizace projektů kolektivního výzkumu v rámci mezinárodní sítě Cornet.

 • Sdílená infrastruktura – založení/rozvoj a vybavení centra klastru s otevřeným přístupem pro účely průmyslového výzkumu, vývoje a inovací.

 • Internacionalizace klastru – navazování spolupráce v  evropském výzkumném prostoru, zapojování se do přeshraničních sítí excelentních klastrů (s důrazem na budoucí výzvy a klíčové technologie), koordinovaný přístup na třetí trhy, apod.

 • Rozvoj klastrové organizace – aktivity vedoucí k rozšiřování klastru a zvýšení kvality jeho řízení, zlepšení spolupráce, sdílení znalostí, marketing, networking, apod.

Podporovány NEJSOU:

 • aktivity související s výrobou a zavedením výrobku na trh,
 • projekty, které vedou k jednostranné konkurenční výhodě jednotlivých firem,
 • aktivity spojené s podporou vývozu do členských států Evropské unie a třetích zemí a to podporou přímo vázanou na množství vývozu nebo spojenou se založením a fungováním distribuční sítě nebo jinými běžnými výdaji souvisejícími s vývozními aktivitami, a dále s podporou podmiňující použití domácího zboží na úkor dováženého zboží.

Způsobilé výdaje, maximální výše dotace a spolufinancování:

Pro aktivitu „Kolektivní výzkum“:

Maximální výše dotace 40 000 000,- Kč pro excelentní (15 000 000,- na jeden podprojekt) a 20 000 000,- Kč pro rozvinuté klastry (10 000 000,- na jeden podprojekt).

Míra podpory:

Experimentální vývoj - 45% pro malé podniky, 35% pro střední podniky.
Průmyslový výzkum - 70% pro malé podniky, 60% pro střední podniky

Způsobilé výdaje

 • Mzdy a pojistné, externě pořizované služby ve výzkumu a vývoji (smluvní výzkum, konzultační služby), dodatečné režijní a provozní náklady.
 • Zakázky na externě pořizované služby ve výzkumu a vývoji nelze zadat personálně ani ekonomicky propojené osobě. 
 • Výdaje pro tuto aktivitu jsou způsobilé pouze za podmínky, že projekt či jeho podpořená část zcela spadá do kategorie průmyslového výzkumu, resp. experimentálního vývoje. Výdaje musí být přiřazeny ke konkrétní kategorii – průmyslový výzkum, experimentální vývoj.
 • Dodatečné režijní náklady jsou uplatňovány paušální sazbou ve výši až 15% z rozpočtové položky Mzdy a pojistné.

Pro aktivitu „Sdílená infrastruktura“:

Maximální výše dotace 15 000 000,- Kč pro excelentní a 10 000 000,- Kč pro rozvinuté klastry.
Maximální výše dotace 50%.

 • Nákup staveb, technické zhodnocení staveb, stroje a zařízení, hardware a sítě, software a data, práva duševního vlastnictví, nájem.

Pro aktivitu „Internacionalizace klastru“:

Maximální výše dotace 5 000 000,- Kč pro excelentní, 4 000 000,- Kč pro rozvinuté a 3 000 000,- Kč pro nezralé klastry.
Maximální výše dotace 50%.

 • Mzdy a pojistné, cestovné, služby poradců, expertů, studie, marketing a propagace, semináře, konference.

Pro aktivitu „Rozvoj klastrové organizace“

Maximální výše dotace 5 000 000,- Kč pro excelentní, 4 000 000,- Kč pro rozvinuté a 3 000 000,- Kč pro nezralé klastry.
Maximální výše dotace 50%.

 • Mzdy a pojistné, cestovné, marketing a propagace, semináře, konference, nájem, správa zařízení klastru, materiál.

Blížší vymezení způsobilých výdajů naleznete zde.

Masarykova univerzita nemůže být samostatným příjemcem této výzvy, ale může být součástí účelového sdružení podnikatelů.

Podrobné informace jsou k dispozici na stránkách zprostředkovatelské agentury.

Ing. Jiří Foltýn, 11.07.2017 10:45

nahoru