| | | |


Programy OP PIK

Programy OP PIK relevantní pro MU

Program Aplikace

Program Partnerství znalostního transferu

Program Spolupráce

Program Služby infrastruktury

Další programy a výzvy OP PIK, které nabízí prostor pro zapojení univerzity

Program Inovace

Termín pro předběžné žádosti: od 2. 6. 2015 do 30. 11. 2015
Termín pro plné žádosti: od 1. 9. 2015 do 31. 1. 2016

Cíl výzvy
Cílem programu je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti, prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know - how z větší či menší části vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem, rozšíření know - how firem pro vlastní inovace, zvýšení efektivnosti interních procesů v oblasti řízení inovací a účinnější ochrany duševního vlastnictví, zvláště na zahraničních trzích, tak aby došlo k nárůstu počtu firem především místního původu v pozici technologických lídrů, k tvorbě a zavádění nových konkurenceschopných produktů na globální trh. Podporovány budou zejména inovace vyšších řádů a posílení schopnosti firem v oblasti high-tech výroby.

Inovační projekt ve smyslu tohoto programu je projekt zaměřený na některou z následujících aktivit:

 • Zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace)
 • Zvýšení efektivnosti proces ů výroby a poskytování služeb (procesní inovace)
 • Zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené především na propojení VaV aktivit, inovací a výroby (organizační inovace).
 • Zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení, lepšího adresování potřeb zákazníka, otevření nových trhů nebo zavedení nových prodejních kanálů (marketingová inovace)

Budou podpořeny projekty, které mají přímou vazbu na VaV aktivity, tj. využívají výsledky vlastního VaV, výsledky VaV vzniklé ve spolupráci či v podobě transferu technologie[1] a tyto aktivity musí být ukončeny a prokazatelně doloženy.

Podporované aktivity NEJSOU:

 • Projekty z oblasti výzkumu a vývoje ve smyslu zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů,
 • Projekty spojené pouze se zvyšováním efektivnosti využívání energie či snižováním energetické spotřeby žadatele o poskytnutí dotace,
 • Projekty řešící prostou obměnu výrobku, obměnu technologií, strojů a zařízení nebo racionalizaci (modernizaci) výroby.

 

MU nemůže být příjemce z této výzvy, ale příjemci z řad podniků mohou pro účely této Výzvy využít transfer technologií – nabízí se zde možnost spolupráce, kdy podnik získá projekt, ve kterém budou využity naše technologie.

Program ICT a sdílené služby

Termín pro předběžné žádosti: od 2. 6. 2015 do 31. 8. 2015
Termín pro plné žádosti: od 1. 9. 2015 do 30. 11. 2015

Cíl výzvy
Cílem programu ICT a sdílené služby je zvýšení nabídky nových informačních systémů, ICT řešení a vysoce sofistikovaných ICT nástrojů umožňujících rovněž efektivní využití informačních bází (big data) a mobilního sdílení informací, cloudových řešení a služeb a nových softwarových produktů a služeb, moderních digitálních služeb, a to včetně související implementace. Dále pak rovněž lepší uplatnění produktů českých IT podniků na globálním trhu. V neposlední řadě rozvoj znalostí a dovedností IT odborníků.

Podporované aktivity v aktuální výzvě jsou:

 • Tvorba nových IS/ICT řešení  – tzn. tvorba moderních digitálních služeb, aplikací a firmware např. v oblasti komunikace, zábavy, obchodování, vzdělávání, zdravotnictví, přístupu k zaměstnání nebo i v oblasti kulturních a kreativních průmyslů včetně související implementace
 • Zřizování a provoz center sdílených služeb
 • Budování a modernizace datových center

Příjemcem podpory mohou být pouze podnikatelské subjekty, MU by teoreticky mohla podnikatelům poskytnout svoji expertízu při návrhu či řešení projektu.

Program Potenciál

Termín pro předběžné žádosti: od 1. 6. 2015 do 31. 8. 2015
Termín pro plné žádosti: od 1. 9. 2015 do 30. 11. 2015

Cíle výzvy
Cílem je podpora zavádění a zvyšování kapacit společností pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit a zároveň i zvýšení počtu společností, které provádějí vlastní výzkum, vývoj a inovaci.

Program si dále klade za cíl prohloubení spolupráce společností s výzkumnými a vývojovými organizacemi, tvorbu kvalifikovaných pracovních míst a tím rozvoj znalostní ekonomiky, zlepšení podmínek pro zapojení společností do národních i evropských programů v ýzkumu a vývoje, a trvalé zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky.

Výsledky projektu by měly mít předpoklad pro tržní uplatnění.

Podporované aktivity v této výzvě jsou:

 • Založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra,
 • U MSP (malé a střední podniky) jsou předmětem podpory i vybrané provozní náklady centra.

Příjemcem podpory mohou být pouze podnikatelské subjekty, MU by teoreticky mohla podnikatelům poskytnout svoji expertízu při návrhu či řešení projektu.

Program Technologie

Termín pro plné žádosti: od 1. 6. 2015 do 31. 10. 2015

Cíle výzvy
Cílem výzvy programu Technologie pro mikropodniky je formou dotací podporovat zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů začínajících mikropodniků, přispívajících rozvoji regionů a zvyšování zaměstnanosti.

Podporovány budou podnikatelské záměry nových začínajících mikropodniků s podnikatelskou historií max. 3 roky, a to na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení. Podporována bude podnikatelská činnost vymezená seznamem podporovaných ekonomických činností podle CZ-NACE.

Ačkoli je tato výzva zaměřena pouze na podporu mikropodniků[2] mladších než tři roky, mohly by z tohoto programu být podpořeny např. záměry nadějných studentů či čerstvých absolventů, kteří začínají podnikat apod.

Program Marketing

Termín pro plné žádosti: od 2. 6. 2015 do 30. 11. 2015

Cíle výzvy
Cílem programu je posílení růstových motivací MSP, jejich schopnosti a marketingové připravenosti nacházet nové trhy mimo ČR (územně i produktově), vstupovat na ně a udržet se na nich včetně podpory zapojování do mezinárodních programů. S tím souvisí zvýšená schopnost mezinárodní expanze, rozšiřování exportní působnosti, výrobních a prodejních aktivit.

Podporované aktivity v této výzvě jsou:

 • Služby pro MSP zaměřené na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy (účast na zahraničních výstavách a veletrzích, organizace seminářů/akcí se zaměřením na konkrétní problematiku týkající se mezinárodní konkurenceschopnosti, např. právní aspekty daného teritoria aj., získání zkušeností s podnikáním v zahraničí, zvýšení schopnosti mezinárodní expanze a posílení růstových motivací podniků hledajících nové rozvojové příležitosti), např. prostřednictvím analýzy kplánování a designu nových produktů včetně posouzení jejich tržního potenciálu, a rozvoje nových technologií
 • Sofistikované poradenské služby expertů se znalostí mezinárodního prostředí (se specifickou teritoriální znalostí) a poradenské služby pro strategické řízení a management inovací (mentoring, koučink, foresight ad.)
 • Služby zaměřené na podporu internacionalizace MSP,
 • Služby podporující zapojování MSP do mezinárodních programů, jako např. v oblasti výzkumné spolupráce (Horizont 2020, COSME)
 • Služby zaměřené na zvýšení marketingových a manažerských dovedností MSP

MU nemůže být příjemcem podpory z tohoto programu, nicméně v mnoha podporovaných aktivitách je prostor pro poskytnutí služeb.

Programy a výzvy pro MU nerelevantní

Program Úspory energie

Termín pro předběžné žádosti: od 1. 6. 2015 do 31. 8. 2015
Termín pro plné žádosti: od 1. 9. 2015 do 31. 1. 2016

Cílem programu je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie.

Podporované aktivity v aktuální výzvě jsou:

 • Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem výšení účinnosti
 • Zavádění a modernizace systémů měření a regulace
 • Modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti,
 • Modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů
 • Realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru
 • Využití odpadní energie ve výrobních procesech
 • Snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů,
 • Instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (biomasa, solární systémy,tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy
 • Instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky
 • Opatření výroby chladu v rámci trigenerace je také způsobilé opatření

Cílovou skupinou jsou malé, střední i velké podniky – MU nemůže být příjemce a ani zde nejsou možnosti pro zapojení univerzity.

Program Nemovitosti

Termín pro předběžné žádosti: od 1. 6. 2015 do 31. 8. 2015
Termín pro plné žádosti: od 1. 9. 2015 do 31. 1. 2016

Cílem programu Nemovitosti je usnadňovat malým a středním podnikatelům modernizaci zastaralých, prostorově a technicky nevyhovujících budov pro provádění podporovaných ekonomických činností, nebo jejich nahrazení novými budovami pro podnikání ve všech regionech kromě hl. m. Prahy umožňujících tak zachování a zvyšování zaměstnanosti v regionu či přispívajících ke zlepšení životního prostředí nebo pracovních podmínek zaměstnanců.

Podporované aktivity v aktuální výzvě jsou:

 • Projekt rekonstrukce objektu  – projekt, jehož realizací dojde k rekonstrukci technicky nevyhovujícího objektu nebo objektu typu brownfield na podnikatelský objekt k provádění činností v uvedených v seznamu podporovaných CZ-NACE.
 • Projekt revitalizace plochy pro vlastní podnikání  – projekt, jehož realizací vzniknou investičně připravené plochy v rámci výstavby nové plochy pro vlastní podnikání nebo jehož realizací dojde ke zvýšení kvality nebo využitelnosti ploch stávajících k provádění činností uvedených v seznamu podporovaných CZ-NACE.

Masarykova univerzita nemůže být příjemcem v tomto programu a ani zde nejsou možnosti pro zapojení univerzity.

Program Školící střediska

Termín pro předběžné žádosti: od 2. 6. 2015 do 31. 8. 2015
Termín pro plné žádosti: od 1. 9. 2015 do 30. 11. 2015

Tato výzva k předkládání projektů do programu „Školicí střediska“ naplňuje cíl podpořit budování infrastruktury určené pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů v podnikatelském sektoru a tím zlepšit kvalitu zázemí pro vzdělávání. Ve školicích střediscích podpořených z této výzvy se budou školit primárně (z nadpoloviční většiny) zaměstnanci, zaměstnavatelé a podnikající fyzické osoby z podporovaných oborů.

Podporované aktivity v aktuální výzvě jsou:

 • Výstavba nových školicích center
 • Rekonstrukce stávajících školicích center
 • Pořízení vybavení školicích prostor – nábytek, IT vybavení, praktické školicí pomůcky atd.
 • Pořízení vzdělávacích programů

Masarykova univerzita nemůže být příjemcem v tomto programu a ani zde nejsou možnosti pro zapojení univerzity.

 

DOMŮ

 


[1] Transferem technologie se pro účely programu INOVACE – Inovační projekt rozumí přenos technologie (např. prototypy, technologické součásti, apod.) či technologického postupu (např. technologická řešení, výrobní postupy, apod.) včetně intelektuálního vlastnictví (např. patenty, licence, apod.) a know-how vyvinutých výzkumnou institucí či vysokou školou pro účely průmyslové aplikace u jiného subjektu. V případě dalších subjektů se transferem technologie rozumí pouze přenos takových řešení, které jsou chráněny právy průmyslového vlastnictví (patenty/vynálezy, průmyslové nebo užitné vzory), a to buď formou přímého nákupu práva průmyslového vlastnictví či nákupu licence k jeho využití.

[2] Podnikající fyzická či právnická osoba, která splňuje definici mikropodniku vymezenou v Doporučení 2003/361/ES


nahoru