| | | |


OP VaVpI (Výzkum a Vývoj pro Inovace)

Program se zaměřuje na posilování výzkumného, vývojového a inovačního potenciálu CR zajištujícího růst, konkurenceschopnost a vytváření pracovních míst (zejména vysoce kvalifikovaných), v regionech tak, aby se ČR stala evropsky významným místem koncentrace těchto aktivit, a to prostřednictvím vysokých škol, výzkumných institucí a dalších relevantních subjektů.

OP VaVpI je zpracován tak, aby podpořil nabídku na straně veřejného sektoru, a to především u vysokých škol, veřejných výzkumných institucí (VVI) a dalších subjektů zabývajících se výzkumem a vývojem a pomohl tak  k úspěšnému přenosu poznatků a umožnil jejich aplikaci v průmyslových i neprůmyslových odvětvích.

Program bude zaměřen zejména na posilování prioritních oborů  dle dokumentu "Priority aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009 - 2011" (dříve  "Dlouhodobé základní směry výzkumu") schváleného na 237. zasedání RVV dne 14. listopadu 2008. Národní prioritní obory definované v tomto dokumentu jsou:

  1. Biologické a ekologické aspekty udržitelného rozvoje
  2. Molekulární biologie a biotechnologie
  3. Energetické zdroje
  4. Materiálový výzkum
  5. Konkurenceschopné strojírenství
  6. Informační společnost
  7. Bezpečnost a obrana
  8. Priority rozvoje české společnosti 

Priority aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009 - 2011

 

Umístění realizace projektu 

Kritérium lokalizace projektu je založeno na tom, kde je projekt geograficky lokalizován. Neposuzuje se tedy sídlo žadatele, ale místo realizace zamýšlené investice. Podporu z OP VaVpI je možné získat pro projekty lokalizované ve všech NUTS II regionech ČR, které spadají do cíle Konvergence, tj. Střední Čechy, Jihozápad, Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, Střední Morava a Moravskoslezsko. Prostředky z OP VaVpI jsou v rámci cíle Konvergence určeny pro rozvoj všech regionů mimo Prahy.

 

Hlavní město Praha nepatří mezi povolená místa realizace!

Doba realizace 
Zahájení realizace projektu ze strany žadatele není u projektů OP VaVpI v zásadě časově omezeno. Uznatelné  jsou relevantní výdaje schválených projektů vzniklé po 1.1.2008. Délka trvnání projektů  bude  uvedena v textu jednotlivých Výzev.

Udržitelnost projektů
Udržitelnost projektu je 5 let od ukončení realizace projektu. Udržitelnost je součástí hodnocení projektů a je nutné při podání žádosti do OP VaVpI předložit čestné prohlášení, že žadatel je schopen zajistit realizaci projektu v původním rozsahu po dobu nejméně 5 let od ukončenjí projektu. V případě, že žadatel bude mít více projektů, bude nutné předložit také jejich přehled  s písemným závazkem, že bude zajištěna udržitelnost všech projektů, pokud budou všechny projekty schválené.  

Do 5 let od ukončení projektu nesmí dojít:

  1. ke změně vlastnictví pořízeného majetku (tj. majetek musí zůstat ve vlastnictví   příjemce popř. partnera projektu), která ovlivňuje charakter daného projektu,
  2. k výrazné změně či omezení nebo úplnému zastavení činností, které byly předmětem projektu.  

Zdrojem financování je Evropský fond pro regionální rozvoj

Alokace celkem OP VaVpI: 2,43 mld. €

Řídící orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy


nahoru