| | | |


Detail Aktuality

OP PIK - Spolupráce - technologické platformy, II. výzva

14.02.2017

MPO vyhlásilo II. výzvu v programu Spolupráce - technologické platformy

Termín pro ukončení příjmu žádosti: 1. června 2017
Alokace výzvy: 60 000 000,-Kč, může dojít k navýšení alokace
Minimální výše dotace: 500 000,- Kč
Maximální výše dotace: 5 000 000,- Kč

Doba realizace projektu nesmí překročit 3 roky od data skutečného zahájení projektu. Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 30. 6. 2020.

Cíl výzvy
Tato Výzva naplňuje cíl programu podpořit rozvoj inovačních sítí – technologických platforem jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou. Posilování vzájemných vazeb na regionální, nadregionální i mezinárodní úrovni povede k rozvoji ekonomiky založené na znalostech a inovacích a naplňování konceptu inteligentní specializace.

Podporované aktivity v této výzvě:

Koordinační činnosti technologické platformy

a) v oblasti řešení průmyslových (a souvisejících společenských) výzev daného odvětví a uplatnění nových technologií (technologický foresight),

b) navázání hlubší spolupráce TP s evropskými technologickými platformami (ETP) a zapojování českých výzkumných organizací a podniků do jejich činnosti,

c) koordinace českých podnikatelských subjektů a výzkumných

Podporovány NEJSOU:

  • aktivity související s výrobou a zavedením výrobku na trh,
  • projekty, které vedou k jednostranné konkurenční výhodě jednotlivých firem,
  • aktivity spojené s podporou vývozu do členských států Evropské unie a třetích zemí a to podporou přímo vázanou na množství vývozu nebo spojenou se založením a fungováním distribuční sítě nebo jinými běžnými výdaji souvisejícími s vývozními aktivitami, a dále s podporou podmiňující použití domácího zboží na úkor dováženého zboží.

Způsobilé výdaje, maximální výše dotace a spolufinancování:

Způsobilé jsou výdajě na mzdy a pojistné, cestovné, služby poradců, expertů, studie, marketing a propagace, semináře, konference, nájem, materiál, hardware a software.

Blížší informace o způsobilých výdajích naleznete zde

Dotace bude poskytována do maximální výše 75 % způsobilých výdajů.

Masarykova univerzita nemůže být samostatným příjemcem této výzvy, ale může být součástí účelového sdružení podnikatelů.

Informace o výzvě na stránkách zprostředkovatelské agentury

Ing. Jiří Foltýn, 14.02.2017 15:22

nahoru