| | | |


Výzvy

Výzva č. 3.2 – Rozvoj výzkumných kapacit podpořených VaV center, PO 2, OP VaVpI

Cílem výzvy je posílit pozitivní dopady realizace OP VaVpI v regionech Konvergence prostřednictvím podpory rozvoje kvalitně vybavených aplikačně zaměřených pracovišť VaV v ČR s rozvinutou spoluprací a silnými vazbami na partnery z aplikační sféry, jejichž činnosti posiluje konkurenceschopnost regionu.

V rámci výzvy 3.2 budou podpořeny projekty zaměřené na zvýšení kvality stávajících výzkumných center s kvalitními výzkumnými týmy, která mají slibný potenciál z hlediska produkce aplikovatelných výsledků a to posílením jejich stávajících a nových aktivit souvisejících s jejich výzkumnými programy. Realizací výzvy dojde také k posílení kvality a rychlosti transferu technologií a znalostí do praxe a posílení spolupráce s aplikační sférou, zároveň zpětné posílení přenosu nových poznatků z aplikační sféry do výzkumného procesu a vzdělávací činnosti. V neposlední řadě je výzva zaměřena na posílení výzkumných kapacit center s pozitivním dopadem na stávající a budoucí výzkumné pracovníky center se zkušenostmi z VaV projektů spolupráce s aplikační sférou. Příjemcem mohou být pouze ty subjekty, které mají (nebo měly) podíl na způsobilých výdajích projektů podpořených v rámci jedné z výzev PO 1 a nebo PO 2 (výzvy č. 1.1, 1.2 a 2.2). Takový subjekt (tedy žadatel i jeho partner) může předložit maximálně jednu projektovou žádost ve vazbě na jeden každý projekt jím realizovaný v rámci výše zmíněných výzev.  

Alokace pro tuto výzvu je 400 mil. Kč.

Žádosti v rámci této výzvy budou přijímány od 1. 6. 2015 do 30. 6. 2015.

Typ výzvy: kolová

Kompletní text výzvy včetně příloh je ke stažení zde.

 

 

Výzva č. 2.1 – Podpora výzkumných kapacit VaV center, PO 1, OP VaVpI

Řídicí orgán Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace vyhlásil 4. listopadu 2013 novou výzvu č. 2.1 Podpora výzkumných kapacit VaV center, která spadá do oblasti podpory 1.1 – Evropská centra excelence, prioritní osy 1 – Evropská centra excelence.

Cílem výzvy je, ve spolupráci s předními mezinárodními vědeckými kapacitami, vytvořit, a materiálně a technicky vybavit, nové výzkumné týmy, které podpoří efektivní využití výzkumných infrastruktur, jejich rozvoj ve prospěch regionu, efektivní přenos znalostí ze zahraničí do regionu a schopnost vytvářet v regionu mezinárodně konkurenceschopnou kvalitu.

V rámci výzvy 2.1 budou podpořeny projekty s potenciálem špičkového výzkumu a vývoje, realizovaného novým výzkumným týmem pod vedením klíčového zahraničního vědeckého pracovníka nebo pracovnice, v infrastrukturách VaV center. Podpora bude směřovat zejména na investice do pořízení přístrojového, laboratorního a informačního vybavení pro výzkum a technologický rozvoj, a do souvisejících lidských zdrojů. Podpora bude současně směřována do projektů základního orientovaného výzkumu (tj. do projektů základního výzkumu majících potenciál podpořit tvorbu aplikovaných výsledků v širším časovém horizontu), které budou komplementární se stávajícími výzkumnými programy nebo aktivitami, budou s nimi v tematickém souladu a budou představovat přínos pro rozvoj dané instituce. Podporován bude také rozvoj mezinárodní spolupráce formou budování vazeb se strategickými zahraničními výzkumnými partnery, které povedou k podávání společných návrhů projektů v prestižních mezinárodních grantových soutěžích (Horizon 2020, European Science Foundation, Human Frontier Science Programme apod.).

Alokace pro tuto výzvu je 1 mld. Kč.

Datum vyhlášení výzvy: 4. 11. 2013

Žádosti v rámci této výzvy budou přijímány od 1. 12. 2013 do 17. 1. 2014 na adrese vyhlašovatele a poskytovatele podpory, kterým je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Typ výzvy: kolová

Kompletní text výzvy včetně příloh je ke stažení zde.

Nová výzva č. 7.3 - Podpora pre-seed aktivit

Nová výzva 7. 3 je určena k předkládání projektů v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, oblasti podpory 3.1 - Komercializace výsledků výzkumných organizací a ochrana jejich duševního vlastnictví, prioritní osa 3 - Komercializace a popularizace VaV.

Hlavním cílem výzvy 7.3 je podpořit komercializaci nadějných výsledků s vysokým aplikačním potenciálem, které vznikají zejména ve vysokých školách a veřejných výzkumných institucích. Duševní vlastnictví k výsledkům výzkumu a vývoje připravovaným ke komercializaci musí být v 100% vlastnictví žadatele a případných partnerů.

Výzva tematicky vychází z výzvy 6.3 na podporu pre-seed aktivit a částečně i z výzvy 3.3 Centra transferu technologií. Podporované aktivity z výzvy 6.3 budou podpořeny i ve výzvě 7.3, přibude možnost finančně a organizačně podpořit i vyhledávání a přípravu komercializace výsledků výzkumu a vývoje nespecifikovaných při podání projektové žádosti.

Realizační aktivity projektu budou prováděny a vyhodnocovány ve dvou fázích: Proof of Concept a Příprava komercializace.

  • Proof of Concept obsahuje dopracování technologie a přípravné komercializační činnosti. V rámci ověření a dopracování technologie není možné vyvíjet finální produkt, stejně jako teprve začínat s výzkumem technologie.

  • Fáze Přípravy komercializace - dopracovává vybrané individuální aktivity z fáze Proof of Concept do stavu, kdy je možné navázat komerční činností zvoleného typu. Komerční činnost je očekávána v době udržitelnosti.

Z důvodu účelnějšího využití horizontálních finančních prostředků jsou sloučeny individuální aktivity (tj. individuální projekty zabývající se konkrétním technologickým tématem) do jednoho projektu, který zastřešuje i měkké aktivity. Žadatel předloží všechny individuální aktivity pocházející z jednoho oboru v rámci jednoho projektu, seskupovat se budou oborově podle Priorit aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací. Jedna organizace může podat v rámci jednoho kola výzvy více projektů pro různé obory.

Projekt podává jeden žadatel, partneři jsou přípustní.

Alokace pro tuto výzvu je 600 mil. Kč.

Datum vyhlášení výzvy: 7. 1. 2013

Žádosti v rámci této výzvy budou přijímány od 1. 2. 2013 do 20. 3. 2013 na adrese vyhlašovatele a poskytovatele podpory, kterým je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Text výzvy včetně příloh je ke stažení zde:

Výzva č. 7.3 na podporu pre-seed aktivit, PO 3, OP VaVpI.pdf
Výběrová kritéria Výzvy č. 7.3.pdf
Pravidla způsobilosti výdajů ve Výzvě č. 7.3.pdf
Monitorovací indikátory ve Výzvě č. 7.3.pdf

Informace naleznete také na stránkách MŠMT.

 

Výsledky hodnocení Výzvy č. 7.3 na podporu pre-seed aktivit

 

Nová výzva číslo 6.3 - Podpora pre-seed aktivit, v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, prioritní osa 3, oblast podpory 3.1 - Komercializace výsledků výzkumných organizací a ochrana jejich duševního vlastnictví.

Hlavním cílem výzvy 6.3 je podpořit komercializaci nadějných výsledků s vysokým aplikačním potenciálem, které vznikají zejména ve vysokých školách a veřejných výzkumných institucích. Pre-seed financování umožňuje doplňující výzkum nutný pro následné uvedení výrobku na trh, popř. i výrobu prototypu, modelu apod.

Přijatelnými příjemci jsou subjekty splňující definici výzkumné organizace dle Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (Rámec), případně další organizace zabývající se specializovanými činnostmi specifikovanými pro oblasti podpory 3.1 plně vlastněné subjekty splňujícími definici výzkumné organizace dle Rámce. Předpokládá se účast veřejných vysokých škol, veřejných výzkumných organizací, soukromých vysokých škol či výzkumných organizací. Realizace projektu musí, v souladu s požadavky cíle 3 Konvergence, probíhat mimo území hlavního města Prahy.

Z důvodu účelnějšího využití horizontálních finančních prostředků jsou sloučeny individuální aktivity (tj. individuální projekty zabývající se konkrétním technologickým tématem) do jednoho projektu, který zastřešuje i měkké aktivity. Žadatel předloží všechny individuální aktivity pocházející z jednoho oboru v rámci jednoho projektu, seskupovat se budou oborově podle Priorit aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací. Jedna organizace může podat v rámci jednoho kola výzvy více projektů pro různé obory. Projekt podává jeden žadatel, partneři jsou přípustní.

Výzva 6.3 z OP VaVpI je svým provedením kolová. V současnosti jsou plánována dvě kola v průběhu letošního roku a jedno kolo v příštím roce. Celková předpokládaná alokace je 1 mld. Kč na všechny tři kola.

Alokace pro první kolo této výzvy je 380 mil. Kč.

Datum vyhlášení výzvy: 18. 1. 2012

Žádosti v rámci této výzvy budou přijímány od 1. 3. 2012 do 16. 4. 2012 na adrese vyhlašovatele a poskytovatele podpory, kterým je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Text výzvy včetně příloh je ke stažení zde:

Výzva č. 6.3 PO 3 OP VaVpI.pdf
Výběrová kritéria Výzvy č. 6.3.pdf
Pravidla způsobilosti výdajů ve Výzvě č. 6.3.pdf
Monitorovací indikátory ve Výzvě č. 6.3.pdf

 

Nová výzva číslo 4.3 - Vybavení odborných vědeckých a oborových knihoven v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, prioritní osa 3 - Komercializace a popularizace VaV, oblast podpory 3.2 - Propagace a informovanost o výsledcích VaV.  

Výzva 4.3 je zaměřena na podporu odborných vědeckých a oborových knihoven s minimálně krajskou působností a to tak, aby vytvořily efektivně fungující pracovní prostředí evropské úrovně.

Cílem výzvy je prostřednictvím investic do vědeckých informačních zdrojů a související infrastruktury zabezpečit dostupnost těchto zdrojů, jejich efektivní využívání a vytvořit tak podmínky pro produkování kvalitních vědeckovýzkumných výsledků.

Datum vyhlášení Výzvy: 1. 8. 2011.

Žádosti v rámci této Výzvy budou přijímány od 1. 11. 2011 do 4. 1. 2012 na adrese vyhlašovatele a poskytovatele podpory, kterým je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 700 milionů Kč. Systém sběru žádostí je kolový.

Kompletní text výzvy včetně příloh je ke stažení zde:

Výzva č. 4.3, PO3, OP VaVpI.pdf
Teze Výzvy č. 4.3, PO3, OP VaVpI.pdf
Výběrová kritéria Výzvy č. 4.3, PO 3, OP VaVpI.pdf
Pravidla způsobilosti výdajů Výzvy č. 4.3, PO 3, OP VaVpI.pdf
Monitorovací indikátory Výzvy č. 4.3, PO3, OP VaVpI.pdf

Informace naleznete také na stránkách MŠMT.

 

Nová výzva v PO4 - 2.4 Modernizace stávající infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem

Cílem této výzvy je pomocí dotací podpořit zkvalitnění vzdělávání a modernizaci prostředí na vysokých školách prostřednictvím rozvoje kvalitní infrastruktury vysokých škol. Tento typ investic představuje nezbytný předpoklad pro nutný nárůst v nabídce kvalitně připravených lidských zdrojů pro výzkum a vývoj a navazující inovace.

Jedná se o investice klíčové pro zvýšení počtu dobře vyškolených a kvalifikovaných absolventů, zejména budoucích pracovníků VaV, ale též profesionálů a znalostních pracovníků pro privátní i veřejný sektor s dovednostmi uplatnitelnými na trhu práce, což je zásadní pro dlouhodobou konkurenceschopnost české ekonomiky.

Alokace pro tuto výzvu je 1,10 mld. Kč.

Datum vyhlášení výzvy: 1. 7. 2011. Žádosti budou v rámci této výzvy přijímány od 1.10.2011 do 31.1.2012 na adrese MŠMT.

Typ výzvy: kolová

Výzva 2.4, PO4

Přílohy Výzvy 2.4 (zip)

Více informací naleznete na stránkách MŠMT.


Aktualizovaný indikativní plán výzev OP VaVpI na rok 2011 (publikováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 16. 2. 2011)

Indikativní plán výzev OP VaVpI pro rok 2011  (publikováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 19.1.2011) 

Výzva 4.3 - Knihovny a informační zdroje pro VaV  Tato výzva je určena k podpoře informačních zdrojů pro VaV. Podporován by měl být nákup klasické literatury, nákup referenční literatury, nákup přístupů, HW, stavební úpravy - rekonstrukce bez stavebního povolení. Předběžný termín vyhlášení výzvy: první čtvrtletí roku 2011. Předběžná alokace: 500 mil. Kč

Výzva 2.4 Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem Cílem této výzvy je pomocí dotací podpořit stabilizaci a rozvoj kvalitní infrastruktury vysokých škol s cílem zkvalitnění a navýšení kapacity terciárního vzdělávání a vytvoření podmínek pro zlepšení kvality vzdělávání s vazbou na výzkumně vývojové a inovační aktivity Předběžný termín vyhlášení výzvy: v polovině roku 2011. Předběžná alokace: 2 mld. Kč

Výzva 5.3 - Zkvalitnění a zefektivnění politiky VaV Podpora v rámci dané výzvy bude zaměřena na podporu aktivit směřujících ke zkvalitnění a zefektivnění systému politiky VaV (individuální evaluace výzkumných organizací, mezinárodní peer review a benchmarking, aplikace foresightu, systémové evaluace, atd.). Předběžný termín vyhlášení výzvy: druhá polovina roku 2011. Předběžná alokace: 400 mil. Kč

Výzva 6.3 - Podpora grantových mechanismů Cílem této výzvy bude podpora založení a řízení mechanismů pro posílení spolupráce VaV center s aplikační sférou (pre-seed fondy). Předběžný termín vyhlášení výzvy: do konce roku 2011. Předběžná alokace: 1,5 mld. Kč

Výzva 7.3 Popularizace, propagace a medializace vědy a techniky Cíle výzvy je vznik a rozvoj omezeného počtu "Science Learning Center" - významných, vysoce atraktivních center popularizace, propagace a medializace vědy a techniky, bádání a objevování přírodních a technických zákonitostí s širším, nadregionálním či celostátním dopadem; dále pak vznik a rozvoj "Návštěvnických center", která jsou zaměřena na popularizaci, propagaci a medializaci vědy a techniky s regionálním dopadem. Tato výzva bude vyhlášena pouze v případě dostatečného množství finančních prostředků v oblasti podpory 3.2 po vyhlášení všech výše uvedených výzev. Předběžná alokace: 0 Kč, finance zatím podstatně nedostačují ani na výše uvedené výzvy


Dříve vyhlášené výzvy

I. prioritní osa OP VaVpI

První výzva do I. prioritní osy  (vyhlášena 1.6.2009 - ukončení příjmu žádostí 29. 9. 2009)

II. prioritní osa OP VaVpI

  První výzva do II. prioritní osy (vyhlášena 15. 12. 2008 - ukončena 20.4.2009)

Druhá výzva do II. prioritní osy (vyhlášena 15. 6. 2009 - ukončení příjmu žádostí 16.11.2009)

III. prioritní osa OP VaVpI

Oblast podpory 3.1 - Komercializace a popularizace výsledků výzkumných organizací a ochrana jejich duševního vlastnictví 

Výzva č. 3.3 - Centra transferu technologií (vyhlášena 7.7.2010 - ukončena 15.11.2010)

Cílem této výzvy je podpořit projekty, které zajistí nastavení procesů pro transfer technologií a poté samotný rozvoj transferu technologií mezi výzkumnými organizacemi a aplikační sférou. V rámci výzvy budou podpořeny projekty zaměřené jak na zakládání nových CTT, tak na rozvoj a stabilizaci stávajících.

Žádosti v rámci této výzvy budou přijímány od 15.10.2010 do 28.1.2011.

Oblast podpory 3.2 Propagace a informovanost o výsledcích VaV 

Výzva č. 1.3 - Popularizace, propagace a medializace vědy a techniky (vyhlášena 15.12.2009 - ukončena 30.6.2010)

Podpora v rámci dané výzvy bude zaměřena na vznik a rozvoj omezeného počtu center popularizace, propagace a medializace výzkumu a vývoje, vědecké problematiky obecně apod.

Výzva č. 2.3 - Informační infrastruktury pro VaV (vyhlášena 15.12.2009 - ukončena 29.4.2010)  

Podpora v rámci dané výzvy bude zaměřena na rozvoj informační infrastruktury pro výzkum včetně informační integrace pracovišť výzkumu a vývoje ČR do Evropského výzkumného prostoru. Plánovanými podporovanými aktivitami budou aktivity směřující k lepšímu zpřístupnění informací, k rychlejšímu a bezpečnějšímu přenosu a zpracování dat, včetně aktivit směřujících k zabezpečení informační infrastruktury a informačních zdrojů pro VaV a služeb spojených s jejich pořizováním a využitím.

IV. prioritní osa OP VaVpI

1. výzva pro IV. prioritní osu OP VaVpI (vyhlášena 17.8.2009 - ukončena 31.12.2010)

Zacílení prioritní osy


nahoru