| | | |


Dlouhodobá mezisektorová spolupráce

Aktuální informace Odboru pro rozvoj k Výzvě

Třetí verze specifických pravidel výzvy, účinná od 24. 7. 2018, je ke stažení ZDE.
Řídicí orgán OP VVV zveřejnil 2. část nejčastěji kladených dotazů pro výzvy 02_16_026 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce a 02_17_049 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI v prioritní ose 1 OP VVV.

Nejčastěji kladené dotazy naleznete ZDE.


V návaznosti na změnu specifických pravidel výzvy došlo i ke změnám v kapitole 18.10, upravující povinné přílohy k žádosti.

Aktuální seznam příloh, povinných pro MU, naleznete v souboru ZDE.

Nově je např. povinná příloha výpočet poměru zdrojů financování projektu, neboť do IS KP14+ zatím nebyly implementovány potřebné funkcionality pro rozpad financování. Dále např. není povinná příloha soulad s RIS3 strategií v anglickém jazyce.

Pro případné partnery s jinou právní formou než VVŠ je potřeba se řídit kompletním výčtem příloh, který je uvedený v příručce.


 Druhá verze specifických pravidel výzvy, účinná od 29. 9. 2017, je ke stažení zde.


 Interní schvalovací proces na MU

 • Všechny projekty, které plánují nákup přístrojů v jednotlivé hodnotě 1 mil. Kč včetně DPH a výše, budou muset být projednány Přístrojovou komisí. Podklady pro Přístrojovou komisi musejí být zaslány do 20. září. Posudky členů Přístrojové komise budou zaslány do 16. října.
 • Všechny projektové žádosti budou muset povinně projít schvalováním přes RRVI. Termín zasedání RRVI je stanoven na 25. října od 9 hodin na RMU.
 • Struktura podkladů potřebných pro jednání RRVI je následující:
 1. Prezentace/představení Vašeho projektu - vzor prezentace naleznete zde. Prosíme o dodržení předepsané struktury a časového limitu 10 minut. Po prezentaci bude následovat diskuze, proto by představení návrhu projektu měl provést řešitel, příp. jeho zástupce, který bude schopen zodpovědět případné dotazy. Prezentaci je možné nám buď zaslat v předstihu, nebo přinést na USB přímo na jednání RRVI.

 2. Dotazník projektu pro RRVI – viz přiložený soubor „Dotaznik_RRVI_DMS.xlsx“. V případě, že předkládáte projekt, ve kterém MU figuruje jako partner, použijte tento dotazník.
 3. V případě, že je projekt realizován na více HS, tj. na spolufinancování projektu se bude podílet více HS, vyplňte rovněž soubor „Rozdeleni_spolufinancovani.xlsx“. Pro správnou funkčnost tohoto sešitu je třeba povolit makra.
 4. Potvrzení od ÚVT (stačí e-mail), zda má realizace projektu dopady na IT infrastrukturu MU (kontaktní osoba dr. Aleš Křenek, ljocha@ics.muni.cz)
 5. Vyjádření CTT - v rámci této výzvy je povinná konzultace projektového záměru s CTT. Za tímto účelem prosím do 9. 10. kontaktujte CTT, kontaktní osobu Mgr. Půstovou: pustova@ctt.muni.cz
 • Výše uvedené dokumenty nám prosím zašlete elektronicky nejpozději do 20. 10. na adresy foltyn@rect.muni.cz a sramkova@rect.muni.cz. Dokumenty „Dotazník“ a „Rozdělení spolufinancování“ budou muset být rovněž podepsány vedoucími příslušných HS. Podepsanou verzi v listinné podobě nám prosím doručte do 25. 10., tedy do jednání RRVI.
 • Před předložením projektové žádosti na RRVI je nezbytné konzultovat s ÚVT dotčení IT a IS: dr. Aleš Křenek (ljocha@ics.muni.cz), Ing. Jitka Brandejsová (jibra@fi.muni.cz). Ve věci IT je nezbytné mít písemné vyjádření ÚVT. Stačí e-mailem, ale je nezbytné i v případě, že projekt se IT nedotýká. V případě dotčení agendy IS, je nutné vyjádření pouze v případě, že se projekt IS dotýká.

 • Následně projedná všechny projekty vedení MU (31. října). Teprve poté mohou být podepsány a odeslány.
 • Pro projekty, ve kterých vystupuje MU jako partner, platí stejný postup.

Seznam povinných příloh k výzvě
Seznam povinných příloh k projektové žádosti, relevantních pro MU jakožto veřejnou vysokou školu, včetně vymezení, kdo danou přílohu zajišťuje a jakou formou ji dokládá, naleznete ZDE.
V případě, že dokládáte přílohy i za subjekt s jinou právní formou než VVŠ (partneři v projektu), je potřeba se řídit Přílohou č. 10 specifické části pravidel (od str. 51), kde je uveden kompletní výčet příloh.

Interní schvalovací proces na MU - termíny
 • Všechny projekty, které plánují nákup přístrojů v jednotlivé hodnotě 1 mil. Kč včetně DPH a výše, budou muset být projednány Přístrojovou komisí. Podklady pro Přístrojovou komisi musejí být zaslány do 20. září. Posudky členů Přístrojové komise budou známy před jednáním RRVI.
 • Všechny projektové žádosti budou muset povinně projít schvalováním přes RRVI. Termín zasedání RRVI je stanoven na 25. října od 9 hodin na RMU. Struktura podkladů potřebných pro jednání RRVI bude sdělena v předstihu.

Nejčastěji kladené dotazy pro výzvu DMS
Řídicí orgán OP VVV zveřejnil nejčastěji kladené dotazy pro výzvu DMS spolu s prezentacemi ze semináře pro žadatele a tabulkou možných výstupů dle RIV.

FAQ jsou uvedeny v sekci Nejčastejší dotazy ZDE.

Všechny ostatní dokumenty jsou ke stažení na stránkách výzvy ZDE.


Dne 16. 8. se na RMU konal workshop OPR k výzvě.

Prezentace z workshopu je ke stažení zde.
Interní schvalovací proces na MU - bude upřesněno, včetně harmonogramu
 • Po dohodě s JIC nebude nutné zařazovat projekty do Akčního plánu RIS, není tedy nutné vytvářet příslušné fiše ani s tímto procesem jinak počítat.
 • Všechny projekty, které plánují nákup přístrojů v jednotlivé hodnotě 1 mil. Kč včetně DPH a výše, budou muset být projednány Přístrojovou komisí. Termíny budou upřesněny.
 • Všechny projektové žádosti budou muset povinně projít schvalováním přes RRVI. Termín jednání bude upřesněn, podklady budou zveřejněny v dostatečném předstihu.
 • Všechny projektové žádosti budou muset projít schválením vedení MU.

Souhrnný přehled OPR nejdůležitějších informací k výzvě naleznete zde.

Cílem výzvy je podpořit zintenzivnění dlouhodobé mezisektorové spolupráce prostřednictvím podpory vzniku nebo rozvoje partnerství a spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou v rámci společně realizovaného výzkumu.

Součástí spoluprací může být rovněž vznik a vybavení společného výzkumného pracoviště.

Záměrem výzvy je především podpora:

 • obousměrného přenosu jedinečných znalostí a zkušeností zapojených subjektů – propojení výzkumně aplikačních problémů s možnostmi, které poskytují poslední výzkumné poznatky;
 • přenosu společných znalostí a zkušeností k cílovým skupinám.

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 15. 11. 2017 do 14 hod.

Alokace výzvy: 1 100 000 000 Kč

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 30 000 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 100 000 000 Kč

Kontaktními osobami za OPR jsou Ing. Foltýn (foltyn@rect.muni.cz) a Ing. Šrámková (sramkova@rect.muni.cz).

Dokumenty k výzvě na stránkách MŠMT naleznete zde.
MŠMT zveřejnilo avíza výzev Předaplikační výzkum a Dlouhodobá mezisektorová spolupráce v PO1 OP VVV.

Avízo výzvy Dlouhodobá mezisektorová spolupráce zde.

Souhrnnou informaci k výzvě zpracuje OPR až po jejich oficiálním vyhlášení.


nahoru