| | | |


PO1: Výzva "Excelentní výzkum"

Aktuální informace Odboru pro rozvoj k Výzvě

MŠMT vydalo novou verzi (verze 3) specifické části Pravidel pro žadatele a příjemce.

MŠMT vydalo Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – specifická část, verze 2.
Metodický dopis upravuje postupy a pravidla pro podávání připomínek k průběhu hodnocení a upřesňuje situace, za kterých je možno připomínky podat.
Připomínky je možno podat do 15 kalendářních dní ode dne doručení interní depeše obsahující oznámení o výsledku dané fáze procesu schvalování.

Metodický dopis je k dispozici zde.

 


MŠMT zveřejnilo seznam FAQ pro 2. kolo hodnocení žádostí ve výzvě Excelentní výzkum.
Dokument je ke stažení zde.
Doporučený postup mezi 1. a 2. kolem hodnocení naleznete na stránkách výzvy zde.

MŠMT zveřejnilo výsledky I. kola hodnocení výzvy Excelentní výzkum PO1 OPVVV.

Seznam projektů, které splnily podmínky pro postup do II. kola naleznete zde.

Projekty, které nejsou v seznamu uvedeny nesplnily podmínky věcného hodnocení.

Jednotlivé posudky hodnotitelů jsou k dispozici v ISKP na záložce "Hodnocení operace"->"Hodnocení".


ŘO OP VVV informuje, že u výzvy Excelentní výzkum dochází v souvislosti s dalším prodloužením I. kola hodnocení projektů k posunu data ukončení příjmu žádostí o podporu pro 2. kolo hodnocení, a to na 15. 5. 2017.


ŘO OP VVV informuje, že u výzvy Excelentní výzkum dochází v souvislosti s prodloužením 1. kola hodnocení projektů k posunu data ukončení příjmu žádostí o podporu pro 2. kolo hodnocení, a to na 30. 4. 2017.

Současně dochází k prodloužení termínu nejzazšího data ukončení fyzické realizace projektu na 31. 12. 2022.

Informaci o výsledku 1. kola hodnocení projektů obdrží všichni úspěšní žadatelé současně, a to po ukončení věcného hodnocení všech předložených žádostí o podporu v 1. kole.  Úpravy žádostí o podporu pro hodnocení v 2. kole budou umožněny po změně stavu v IS KP 14+. Žadatelé budou o výsledku fáze věcného hodnocení v 1. kole informováni interní depeší.


Řídicí orgán OP VVV zveřejnil aktualizaci výzvy Excelentní výzkum, kterou posouvá termín příjmu žádostí z 10. 6. na 30. 6. 2016.

Současně byl posunut termín pro druhé kolo ze 17. 2. 2017 na 9. 3. 2017.

Aktualizovanou verzi výzvy naleznete zde.


MŠMT zveřejnilo kontrolní výpočet CBA k této výzvě.


Dle vyjádření MŠMT nebudou vzory některých příloh k výzvě Excelentní výzkum dostupné na webu MŠMT, ale měly by být již teď dostupné v systému ISKP14+ v záložce Dokumenty. Stáhnout si je může osoba s právem editora.


ŘO zveřejnil informaci, že přílohy žádosti o podporu, které  má žadatel povinnost předložit v anglickém jazyce, budou v  IS KP14+ uloženy jako samostatné dokumenty a název přílohy bude přeložen do anglického jazyka.


Povinné přílohy k projektové žádosti - aktualizace

Z důvodu aktualizace specifických pravidel výzvy došlo v rámci příloh k těmto dvěma změnám:

 • nově byla přidána příloha Komentář k rozpočtu - bližší specifikace přílohy je na str. 51 specifických pravidel
 • u přílohy Realizační tým byla změněna forma dokumentu z prosté kopie na originál

Aktualizovaný seznam relevantních povinných příloh k projektové žádosti, včetně vymezení, kdo danou přílohu zajišťuje a jakou formou se příloha dokládá, naleznete zde. 

Seznam zahrnuje pouze přílohy, které jsou relevantní pro MU v rámci 1. kola předkládání projektových žádostí.


Vzor Studie proveditelnosti

Řídicí orgán zveřejnil Studii proveditelnosti - vzor povinné přílohy žádosti o podporu u výzvy Excelentní výzkum. Studii bude nutné uvést v ČJ i AJ. 

Dokument v ČJ naleznete zde.


Zveřejnění přílohy č. 2 v xls. verzi

Řídicí orgán zveřejnil xls verzi Přílohy č. 2 Hodnoticí kritéria výzvy Excelentní výzkum.

Přílohu naleznete zde.


FAQ MŠMT

MŠMT vydalo soubor často kladených otázek a odpovědí, který je ke stažení zde.


Informace k internímu schvalovacímu procesu na MU:
 • V rámci MU nebude centrálně nijak omezeno množství podaných projektů, projektovou žádost tedy může připravit každý, kdo splní požadavky Výzvy.

 • Koordinátorem Výzvy je prof. Ing. Petr Dvořák, CSc. Pokud některé HS projeví zájem o zapojení do této Výzvy, má povinnost o tomto svém záměru informovat koordinátora Výzvy, vedoucího Odboru výzkumu (nejlépe e-mailem: badik@rect.muni.cz) a vedoucí Odboru pro rozvoj (nejlépe e-mailem: janikova@rect.muni.cz). Projekty bez přístrojové komponenty je nutno nahlásit do 15. května 2016, projekty s přístrojovou komponentou do jednání Přístrojové komise (9. 5.).

 • Všechny projekty, které plánují nákup přístrojů v jednotlivé hodnotě 1 mil. Kč včetně DPH a výše, budou muset být projednány Přístrojovou komisí. Podklady pro Přístrojovou komisi budou muset být zaslány do 9. května.
 • Do tabulky Formulář_posuzování_plánu_nákupu.xls uveďte seznam přístrojů, jejichž odhadovaná pořizovací cena přesahuje 1 mil. Kč včetně DPH. Formulář je nutno zaslat 9. května na e-mail: i.souckova@rect.muni.cz
 • Při vyplňování požadovaných údajů věnujte, prosím, zvýšenou pozornost informacím o existenci obdobných zařízení na MU. Pro posouzení, zda je podobný přístroj v evidenci majetku, použijte buď aplikaci v INET (https://inet.muni.cz/app/majetek/vyzkum), nebo soubor majetek nad 1 mil_03_2016.xls, který obsahuje aktualizované informace o majetku s pořizovací cenou nad 1 mil. Kč.

 • Všechny projektové žádosti budou muset povinně projít schvalováním přes RRVI. Termín zasedání RRVI je stanoven na 26. května.
 • Struktura podkladů potřebných pro jednání RRVI je následující:
 1. Prezentace/představení Vašeho projektu - vzor prezentace naleznete zde. Prosíme o dodržení předepsané struktury a časového limitu 5-10 minut. Po prezentaci bude následovat diskuze, proto by představení návrhu projektu měl provést řešitel, příp. jeho zástupce, který bude schopen zodpovědět případné dotazy. Prezentaci je možné nám buď zaslat v předstihu, nebo přinést na USB přímo na jednání RRVI 26. 5. 2016.

 2. Dotazník projektu pro RRVI – viz přiložený soubor „Dotaznik_RRVI_EV.xlsx“
 3. V případě, že je projekt realizován na více HS, tj. na spolufinancování projektu se bude podílet více HS, vyplňte rovněž soubor „Rozdeleni_spolufinancovani.xlsx“. Pro správnou funkčnost tohoto sešitu je třeba povolit makra.
 4. Potvrzení od ÚVT (stačí e-mail), zda má realizace projektu dopady na IT infrastrukturu MU (kontaktní osoba dr. Aleš Křenek, ljocha@ics.muni.cz)
 • Výše uvedené dokumenty nám prosím zašlete elektronicky nejpozději do 22. 5. do  na adresy foltyn@rect.muni.cz a sramkova@rect.muni.cz. Dokumenty „Dotaznik_RRVI_EV.xls“ a „Rozdeleni_spolufinancovani.xlsx“ budou muset být rovněž podepsány vedoucími příslušných HS. Podepsanou verzi v listinné podobě nám prosím doručte do 26. 5., tedy do jednání RRVI.
 • Před předložením projektové žádosti na RRVI je nezbytné konzultovat s ÚVT dotčení IT a IS: dr. Aleš Křenek (ljocha@ics.muni.cz), Ing. Jitka Brandejsová (jibra@fi.muni.cz). Ve věci IT je nezbytné mít písemné vyjádření ÚVT. Stačí e-mailem, ale je nezbytné i v případě, že projekt se IT nedotýká. V případě dotčení agendy IS, je nutné vyjádření pouze v případě, že se projekt IS dotýká.

 • V případě, že v projektu plánujete pořízení určitého vybavení v hodnotě nad 20 mil. Kč, je ze zákona nutné, aby takový nákup prošel schválením Správní rady MU. Pokud v projektu plánujete pořízení majetku v hodnotě kolem 20 mil. Kč, kontaktujte OPR.
 • Následně projedná všechny projekty vedení MU (31. 5.). Teprve poté mohou být podepsány a odeslány.
 • Pro projekty, ve kterých vystupuje MU jako partner, platí stejný postup.


Cílem výzvy je podpořit výzkum, který napomůže efektivnímu využití výzkumných center a iniciuje dosažení mezinárodně konkurenceschopné kvality výzkumu z hlediska jeho originality a praktických dopadů. K využití dojde prostřednictvím koncentrované podpory výzkumného záměru, souvisejícího výzkumného týmu a materiálně technického vybavení. V souvislosti s dosažením mezinárodně konkurenceschopné kvality výzkumu bude podporována internacionalizace výzkumu a budování jednoznačných vazeb se zahraničními výzkumnými partnery, které povedou k tvorbě nových výsledků (publikací, patentů, aj.) a k podávání společných návrhů projektů do prestižních mezinárodních grantových soutěží (Horizon 2020, EURATOM, apod.) a kvalitní řízení projektu.

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu - 1. kolo: 10. 6. 2016 do 14 hod.

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu - 2. kolo: 17. 2. 2017 do 14 hod.

Alokace výzvy: 6 000 000 000 Kč

Koordinátorem výzvy na MU je prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.

Kontaktními osobami za OPR jsou Ing. Foltýn (foltyn@rect.muni.cz) a Ing. Šrámková (sramkova@rect.muni.cz).


Řídící orgán zveřejnil ke dni 8. února 2016 výzvu č. 02_16_019 "Excelentní výzkum" v prioritní ose 1 OP VVV. Dokumentaci k výzvě naleznete na stránkách MŠMT zde.

Souhrnný přehled OPR nejdůležitějších informací k výzvě naleznete zde.


Prezentace ze semináře MŠMT pro žadatele do této výzvy si můžete prohlédnout zde.

Zápis OPR ze semináře konaného dne 17. února 2016 v Praze naleznete zde.


 

 


nahoru