| | | |


PO1: Výzva „Podpora excelentních výzkumných týmů“

Aktuální informace Odboru pro rozvoj k Výzvě

MŠMT vydalo aktualizaci Specifické části pravidel
Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 14. prosince 2016 Pravidla pro žadatele a příjemce, specifická část pro výzvu prioritní osy 1 OP VVV "Podpora excelentních výzkumných týmů" ve verzi č. 4.

Pravidla jsou ke stažení zde.


MŠMT vydalo aktualizaci přílohy č. 2 Hodnotící kritéria.

V této verzi došlo k úpravě kořenového kritéria č. 9 – Přiměřenost a provázanost rozpočtu k obsahové náplni a rozsahu projektu / financování a rozpočet v realizační a provozní fázi, kde byla ve sloupci „funkce kořenového kritéria“ doplněna informace o tom, že se jedná o kombinované kritérium.

Aktuální verze této přílohy je ke stažení zde.


ŘO prodlužuje příjem žádostí o podporu do 22. února 2016.


Upozornění: Aktualizace přílohy žádosti o podporu "Principy partnerství a prohlášení o partnerství"

ŘO aktualizoval vzor přílohy žádosti o podporu Principy partnerství a prohlášení o partnerství, který je platný a závazný pro všechny žadatele, kteří budou v IS KP14+ zakládat žádost o podporu po 1. 12. 2015. Přílohu naleznete na stránkách MŠMT (vždy u konkrétní výzvy) zde.


Informace k internímu schvalovacímu procesu na MU:

PO1_evt_sp

 • V rámci MU nebude nijak omezeno množství podaných projektů, projektovou žádost tedy může podat každý, kdo splní požadavky Výzvy.
 • Koordinátorem Výzvy je děkan PřF doc. Leichmann. Pokud některé HS projeví zájem o zapojení do této Výzvy, má povinnost o tomto svém záměru informovat koordinátora Výzvy a vedoucí Odboru pro rozvoj (nejlépe e-mailem: janikova@rect.muni.cz). Projekty obsahující přístrojovou komponentu je nutno nahlásit do 15. listopadu 2015, projekty bez přístrojové komponenty do 27. listopadu 2015.
 • Všechny projekty, které plánují nákup přístrojů, budou muset být projednány Přístrojovou komisí MU. Termín pro zaslání formuláře pro posuzování plánu nákupu je stanoven na 15. listopadu 2015. Formuláře je nutno do té doby zaslat na e-mail: i.souckova@rect.muni.cz
 • Přístrojové komisi se k posouzení předkládají přístroje v hodnotě 1 mil. Kč včetně DPH.
 • Veškeré dokumenty potřebné k zaslání podkladů Přístrojové komisi naleznete zde.
  Složka obsahuje:
  • formulář posuzování plánu nákupu
  • seznam přístrojů v majetku MU v hodnotě nad 1 mil. Kč
  • seznam CF CEITEC MU
  • podmínky využití CF CEITEC MU
  • podmínky využití CF CEITEC VUT
 • Všechny projektové žádosti budou muset povinně projít schvalováním přes RRVI. Termín zasedání RRVI je stanoven na středu 16. prosince, v případě velkého počtu projektů bude projednávání probíhat také ve čtvrtek 17. prosince. Na jednání RRVI bude nutná účast řešitelů projektu (příp. jimi delegovaných osob), kteří provedou prezentaci projektu. Na prezentaci bude vyhrazeno cca 15 minut, dalších 15 minut bude pro následnou diskusi. Řešitel si může na prezentaci vzít další osoby dle svého uvážení, pouze prosíme o informaci, kdo se bude za daný projekt účastnit. Pro prezentaci/představení projektu je možno využít PowerPoint.

  Pro účely jednání RRVI budete dále potřebovat vyplnit/dodat:

  • V případě, že je projekt realizován na více HS, tj. naspolufinancování projektu se bude podílet více HS, vyplňte rovněž sešit Rozdělení spolufinancování. Pro správnou funkčnost tohoto sešitu je třeba povolit makra.
  • Potvrzení od ÚVT, zda má realizace projektu dopady na IT infrastrukturu MU (kontaktní osoba dr. Aleš Křenek, ljocha@ics.muni.cz)

  Tyto dokumenty prosím zašlete (spolu s případnou PPT prezentací) elektronicky do pátku 11. prosince do 12:00 na adresy foltyn@rect.muni.cz a sramkova@rect.muni.cz. Dokumenty dotazník a formulář spolufinancování budou muset být rovněž podepsány vedoucími příslušných HS. Podepsanou verzi v listinné podobě prosím doručte do úterý 15. prosince na náš odbor.

 • Před předložením projektové žádosti na RRVI je nezbytné konzultovat s ÚVT dotčení IT a IS: dr. Aleš Křenek (ljocha@ics.muni.cz), Ing. Jitka Brandejsová (jibra@fi.muni.cz). Ve věci IT je nezbytné písemné vyjádření ÚVT, nejpozději v den zasedání RRVI. Stačí e-mailem, ale je nezbytné i v případě, že projekt se IT nedotýká. V případě dotčení agendy IS, je nutné vyjádření pouze v případě, že se projekt IS dotýká.
 • Jedná se o pilotní model. Obdobný postup bude využit u každé z výzev do OP 2014-2020 (pokud vedení MU neurčí jinak, např. v PO 3).

 • Následně projedná vedení MU. Projekty budou informovány, signovány a odeslány. Předpokládáme princip delegace podpisového práva řešitelům, společně s tzv. druhým podpisem OPR. Věc je ještě v řešení, týmy budou informovány.

 • Pro projekty, ve kterých vystupuje MU jako partner, platí stejný postup.

Upozornění: Byla provedena změna v zadávací dokumentaci k Výzvě!

Byla vydána nová verze přílohy č. 2 Hodnotící kritéria, která oproti původní verzi spočívá ve změně formálních kritérií F3 (odstraněna kontrola, zda jsou přílohy číslovány dle specifikace výzvy) a F7 (upřesněno, jakým způsobem má být doložena plná moc/pověření k podpisu v IS KP14+)

Nová verze dokumentu je ke stažení zde.


FAQ OPR k výzvě "Podpora excelentních výzkumných týmů"

Soubor obsahuje odpovědi na nejčastější dotazy ze strany žadatelů na MU.

Dokument bude dále dle potřeby doplňován a je k dispozici ke stažení zde.


Otázky a odpovědi ze semináře MŠMT k výzvě "Podpora excelentních výzkumných týmů"

MŠMT zveřejnilo avizovaný seznam otázek a odpovědí ze semináře konaného dne 10. srpna 2015.

Dokument je k dispozici ke stažení zde.


Povinné přílohy k projektové žádosti

Seznam relevantních povinných příloh k projektové žádosti, včetně vymezení, kdo danou přílohu zajišťuje, případně jakou formou ji dokládá, naleznete zde.


Realizace workshopu OPR k Výzvě

Dne 3. 9. 2015 od 14:30 hod. se uskutečnil ve velké zasedací místnosti RMU první workshop OPR k této Výzvě.

Zápis včetně prezentace si můžete stáhnout zde.


Upozornění: Byla provedena změna v zadávací dokumentaci k Výzvě!

Byla vydána nová verze přílohy č. 2 Hodnotící kritéria, která oproti původní verzi formulačně upravuje znění kritéria P8 ve sloupci „popis hodnocení", čímž dochází ke zrušení podmínky nástupu klíčového zahraničního pracovníka od 1. 1. 2016, ale nová úprava umožňuje jeho nástup nejpozději před podepsáním právního aktu.

Přílohu v aktuálním znění můžete stáhnout zde.


 

 • Původně zamýšlená velká společná podzimní výzva v rámci PO1 byla nakonec rozdělena na dvě samostatné výzvy, z nichž první byla nyní vyhlášena na podporu excelentních výzkumných týmů. Ačkoliv to v oficiálních dokumentech k Výzvě není nikde prezentováno, jedná se de facto o náhradu zrušené Výzvy č. 2.1 v OP VaVpI a proto je tato výzva tak úzce zaměřena a má tak úzké parametry - v podstatě kopíruje Výzvu 2.1. Očekávaná velká výzva v PO1 v objemu alokace cca 6 mld. Kč by měla být vyhlášena na podzim.
 • V rámci MU nebude nijak omezeno množství podaných projektů.
 • Ovšem všechny projektové žádosti budou muset projít schvalováním přes RRVI. Termín zasedání RRVI k tomuto účelu očekáváme přibližně na konci listopadu.

K Výzvě připravujeme informační materiál, který bude shrnovat základní parametry a podmínky Výzvy. Tento materiál brzy zveřejníme zde na našich stránkách.

Další informace budou průběžně přidávány, aktualizovány a zpřesňovány, prosíme, sledujte naše webové stránky.


Souhrnná informace o Výzvě „Podpora excelentních výzkumných týmů“ je ke stažení zde.


 Dne 15. 7. 2015 byla vyhlášena výzva „Podpora excelentních výzkumných týmů“ v rámci prioritní osy 1 OP VVV. Níže naleznete přehled nejdůležitějších informací vztahujících se k výzvě i odkaz na dokumenty k výzvě vydané MŠMT.

Základní informace k výzvě:

 • Datum zahájení příjmu žádostí: 28. 8. 2015
 • Datum ukončení příjmu žádostí: 8. 1. 2016
 • Alokace výzvy: 2 500 000 000 Kč
 • Způsob financování: ex–ante
 • Spolufinancování ze strany žadatele/příjemce: minimálně 5 %
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů na realizaci jednoho projektu: 40 mil. Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na realizaci jednoho projektu: 250 mil. Kč
 • Datum pro zahájení projektu nejdřív možné od (tzn. vznik způsobilých výdajů možný od): 1. 1. 2014
 • V této výzvě je zakázáno financování aktivit projektů Národního programu udržitelnosti I (LO), Národního programu udržitelnosti II (LQ) a projektů velkých infrastruktur (LM).
 • Udržitelnost projektu: stanovena po dobu 5 let od poslední platby příjemci

Věcné zaměření výzvy:

Cílem této výzvy je, ve spolupráci s předními mezinárodními vědeckými kapacitami, vytvořit a materiálně a technicky vybavit nové výzkumné týmy, které podpoří efektivní využití infrastruktur pro výzkum a vývoj, jejich rozvoj ve prospěch regionu, efektivní přenos znalostí ze zahraničí a schopnost vytvářet mezinárodně konkurenceschopnou kvalitu.

V rámci této výzvy budou podpořeny projekty s potenciálem špičkového výzkumu a vývoje, realizovaného novým výzkumným týmem pod vedením klíčového zahraničního vědeckého pracovníka nebo pracovnice, v infrastrukturách VaV center. Podpořeny budou projekty, které budou mít dostatečnou kvalitu a potenciál, aby mohly dosáhnout kritické velikosti a úspěšnosti v atraktivních výzkumných směrech, minimálně v kontextu Evropského výzkumného prostoru. Podpora bude směrovat zejména na investice do pořízení přístrojového, laboratorního a informačního vybavení pro výzkum a technologický rozvoj a do souvisejících lidských zdrojů. Podporován bude strategický rozvoj mezinárodní spolupráce formou budování jednoznačných vazeb se zahraničními výzkumnými partnery, které povedou k podávání společných návrhů projektů v prestižních mezinárodních grantových soutěžích (Horizon 2020, apod.).

Podporované aktivity:

 • Rozvoj kapacit výzkumných týmů – zvýšit výzkumný výkon VaV center propojením kvalitních mezinárodních týmů s vybudovanou výzkumnou infrastrukturou prostřednictvím přivedení a trvalého zapojení nových klíčových pracovníků do infrastruktur VaV center.
 • Dobudování, modernizace či upgrade infrastruktury – materiálně a technicky vybavit nové výzkumné týmy a podpořit tvorbu poznatků majících potenciál z hlediska produkce aplikovatelných výsledků.
 • Rozvoj strategických partnerství – posílení mezinárodní dimenze a intenzivní vědecké spolupráce s předními výzkumnými organizacemi v zahraničí, mezinárodní spolupráce. K rozvoji dojde spoluprací s alespoň jedním subjektem a tato spolupráce bude podložena dohodou o spolupráci.
 • Řízení projektu – popis obsahu této aktivity je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část.

Popis vyloučených aktivit:

 • aktivity spojené se stavební činností, pokud nejsou spojené s nezbytnou instalací pořízených přístrojů,
 • výstavba nových budov.

Soulad projektu s Národní RIS3 strategií a/nebo jejími krajskými přílohami:

Projekt je realizován v souladu s alespoň jednou generickou znalostní doménou uvedenou v Národní RIS3 strategii. Žadatel popíše soulad a doloží jej v příloze k žádosti o podporu.

Náležitosti žádosti o podporu:

 • Podání žádosti o podporu probíhá prostřednictvím IS KP14+
 • Žádost o podporu je podávána v českém jazyce, anglická verze bude doložena formou přílohy žádosti o podporu.
 • Povinnou součástí žádosti o podporu je také cost benefit analýza. Žadatel ji vyplňuje jako součást žádosti o podporu v IS KP14+.
 • Žádost o podporu musí být opatřena elektronickým podpisem statutárního orgánu žadatele nebo osoby oprávněné podepisovat na základě pověření.
 • Lze domluvit osobní konzultace k přípravě žádosti na MŠMT.
 • MŠMT k výzvě uspořádá seminář (termín zatím není znám), kterého se zúčastní zástupce OPR.

Zadávací dokumentaci k výzvě naleznete zde.

Informace o vyhlášení výzvy na stránkách Řídícího orgánu naleznete zde.


nahoru