| | | |


Předaplikační výzkum

Aktuální informace Odboru pro rozvoj k Výzvě

Povinné přílohy k projektové žádosti - aktualizace

V návaznosti na vydání Metodického dopisu č. 1 k výzvě PAV a PAV pro ITI došlo k aktualizaci seznamu povinných, povinně volitelných a nepovinných příloh k žádosti o podporu. Aktualizovaný seznam naleznete zde.


MŠMT zveřejnilo Metodický dopis č. 1 ke specifické části Pravidel pro žadatele a příjemce.

Dopis je účinný od 22. května 2017 a je k dispozici zde.


Povinné přílohy k projektové žádosti - aktualizovaná verze

Seznam relevantních povinných příloh k projektové žádosti, včetně vymezení, kdo danou přílohu zajišťuje, případně jakou formou ji dokládá, naleznete zde.


Interní schvalovací proces na MU

 • Všechny projekty, které plánují nákup přístrojů v jednotlivé hodnotě 1 mil. Kč včetně DPH a výše, budou muset být projednány Přístrojovou komisí. Podklady pro Přístrojovou komisi musejí být zaslány do 2. května. Posudky členů Přístrojové komise budou zaslány do 25. května.
 • Všechny projektové žádosti budou muset povinně projít schvalováním přes RRVI. Termín zasedání RRVI je stanoven na 1. června od 9 hodin na RMU.
 • Struktura podkladů potřebných pro jednání RRVI je následující:
 1. Prezentace/představení Vašeho projektu - vzor prezentace naleznete zde. Prosíme o dodržení předepsané struktury a časového limitu 5-10 minut. Po prezentaci bude následovat diskuze, proto by představení návrhu projektu měl provést řešitel, příp. jeho zástupce, který bude schopen zodpovědět případné dotazy. Prezentaci je možné nám buď zaslat v předstihu, nebo přinést na USB přímo na jednání RRVI.

 2. Dotazník projektu pro RRVI – viz přiložený soubor „Dotaznik_RRVI_PAV.xlsx“. V případě, že předkládáte projekt, ve kterém MU figuruje jako partner, použijte tento dotazník.
 3. V případě, že je projekt realizován na více HS, tj. na spolufinancování projektu se bude podílet více HS, vyplňte rovněž soubor „Rozdeleni_spolufinancovani.xlsx“. Pro správnou funkčnost tohoto sešitu je třeba povolit makra.
 4. Potvrzení od ÚVT (stačí e-mail), zda má realizace projektu dopady na IT infrastrukturu MU (kontaktní osoba dr. Aleš Křenek, ljocha@ics.muni.cz)
 • Výše uvedené dokumenty nám prosím zašlete elektronicky nejpozději do 28. 5. na adresy foltyn@rect.muni.cz a sramkova@rect.muni.cz. Dokumenty „Dotazník“ a „Rozdělení spolufinancování“ budou muset být rovněž podepsány vedoucími příslušných HS. Podepsanou verzi v listinné podobě nám prosím doručte do 1. 6., tedy do jednání RRVI.
 • Před předložením projektové žádosti na RRVI je nezbytné konzultovat s ÚVT dotčení IT a IS: dr. Aleš Křenek (ljocha@ics.muni.cz), Ing. Jitka Brandejsová (jibra@fi.muni.cz). Ve věci IT je nezbytné mít písemné vyjádření ÚVT. Stačí e-mailem, ale je nezbytné i v případě, že projekt se IT nedotýká. V případě dotčení agendy IS, je nutné vyjádření pouze v případě, že se projekt IS dotýká.

 • Následně projedná všechny projekty vedení MU (6. června). Teprve poté mohou být podepsány a odeslány.
 • Pro projekty, ve kterých vystupuje MU jako partner, platí stejný postup.

Řídicí orgán OP VVV zveřejnil prezentace ze semináře pro žadatele výzvy 02_16_025 Předaplikační výzkum a výzvy 02_17_048 Předaplikační výzkum pro ITI.

Prezentace si můžete stáhnout zde.


Zápis OPR ze seminářů MŠMT pro žadatele do této výzvy, které se konaly ve dnech 8. a 15. 3. 2017, si můžete prohlédnout zde.


 Předběžný schvalovací proces na MU - bude upřesněno

Pro MU platí kvóta 20 projektů. Rozdělení mezi HS bude předmětem jednání s děkany. Upřesněn bude také harmonogram.

 • Po dohodě s JIC nebude nutné zařazovat projekty do Akčního plánu RIS, není tedy nutné vytvářet příslušné fiše ani s tímto procesem jinak počítat.
 • Všechny projekty, které plánují nákup přístrojů v jednotlivé hodnotě 1 mil. Kč včetně DPH a výše, budou muset být projednány Přístrojovou komisí. Termíny budou upřesněny.
 • Všechny projektové žádosti budou muset povinně projít schvalováním přes RRVI. Termín jednání bude upřesněn, podklady budou zveřejněny v dostatečném předstihu.
 • Před předložením projektové žádosti na RRVI je nezbytné konzultovat s ÚVT dotčení IT: dr. Aleš Křenek (ljocha@ics.muni.cz). V případě potřeby doporučíme konzultaci IS.

Semináře pro žadatele a příjemce

První seminář se bude konat ve středu 8. března 2017, registrovat se můžete zde.

Druhý seminář se bude konat ve středu 15. března 2017, registrovat se můžete zde.


Cílem výzvy je podpora výzkumných projektů v předaplikační fázi. Výzva je zaměřena na výzkumné projekty, které mají potenciál přispět ke zvýšení kvality života a k řešení velkých společenských témat. Dále je cílem výzvy zvýšit potenciál pro využití výsledků v praxi a následné navázání spolupráce s aplikační sférou.
Předpokladem je, že výsledky projektu budou po ukončení realizace projektu dále dopracovány tak, aby mohly být uvedeny do praxe.

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 20. 6. 2017 do 14 hod.

Alokace výzvy 700 000 000,- Kč.

Kontaktními osobami za OPR jsou Ing. Foltýn (foltyn@rect.muni.cz) a Ing. Šrámková (sramkova@rect.muni.cz).

Souhrnný přehled OPR nejdůležitějších informací k výzvě naleznete zde.
Dokumenty k výzvě na stránkách MŠMT naleznete zde.

MŠMT zveřejnilo avíza výzev Předaplikační výzkum a Dlouhodobá mezisektorová spolupráce v PO1 OP VVV.

Souhrnnou informaci k výzvě zpracuje OPR až po jejich oficiálním vyhlášení.


nahoru