| | | |


Teaming II.

Aktuální informace Odboru pro rozvoj k Výzvě

Řídicí orgán OP VVV dne 15. 2. 2019 zveřejňuje a vyhlašuje v prioritní ose 1 OP VVV druhé kolo výzvy č. 02_18_043 Teaming II. Ukončení příjmu žádostí je stanoveno dle textu výzvy na 20 pracovních dnů po oficiálním zveřejnění výsledků výzvy Teaming Phase 2 z Horizontu 2020 (WIDESPREAD-01-2018-2019), indikativně do 15. 5. 2019, 14 hod. Konkrétní datum může být změněno dle termínu oficiálního zveřejnění výsledků výzvy Teaming Phase 2 z Horizontu 2020 (WIDESPREAD-01-2018-2019) 
Informace k výzvě jsou k dispozici ZDE.
Interní schvalovací proces na MU
  • Všechny projekty, které plánují nákup přístrojů v jednotlivé hodnotě 1 mil. Kč včetně DPH a výše, budou muset být projednány Přístrojovou komisí. Podklady pro Přístrojovou komisi je nutno zaslat do pátku 13. dubna na e-mail: i.souckova@rect.muni.cz
  • Všechny projektové žádosti budou muset povinně projít schvalováním přes RRVI. Termín zasedání RRVI je stanoven na 24. května od 8 hodin na RMU.
  • Struktura podkladů potřebných pro jednání RRVI je následující:
  1. Prezentace/představení Vašeho projektu - vzor prezentace naleznete zde. Prosíme o dodržení předepsané struktury a časového rozmezí v délce cca 20 minut. Po prezentaci bude následovat diskuze, proto by představení návrhu projektu měl provést řešitel, příp. jeho zástupce, který bude schopen zodpovědět případné dotazy. Prezentaci je možné nám buď zaslat v předstihu, nebo přinést na USB přímo na jednání RRVI.

  2. Dotazník projektu pro RRVI – viz přiložený soubor „Dotaznik_RRVI_TEAMING.xlsx“. V případě, že předkládáte projekt, ve kterém MU figuruje jako partner, použijte tento dotazník.
  3. V případě, že je projekt realizován na více HS, tj. na spolufinancování projektu se bude podílet více HS, vyplňte rovněž soubor „Rozdeleni_spolufinancovani.xlsx“. Pro správnou funkčnost tohoto sešitu je třeba povolit makra.
  4. Potvrzení od ÚVT (stačí e-mail), zda má realizace projektu dopady na IT infrastrukturu MU (kontaktní osoba dr. Aleš Křenek, ljocha@ics.muni.cz)
  • Výše uvedené dokumenty nám prosím zašlete elektronicky nejpozději do 20. 5. na adresy foltyn@rect.muni.cz a sramkova@rect.muni.cz. Dokumenty „Dotazník“ a „Rozdělení spolufinancování“ budou muset být rovněž podepsány vedoucími příslušných HS. Podepsanou verzi v listinné podobě nám prosím doručte do 24. 5., tedy do jednání RRVI.
  • Před předložením projektové žádosti na RRVI je nezbytné konzultovat s ÚVT dotčení IT a IS: dr. Aleš Křenek (ljocha@ics.muni.cz), Ing. Jitka Brandejsová (jibra@fi.muni.cz). Ve věci IT je nezbytné mít písemné vyjádření ÚVT. Stačí e-mailem, ale je nezbytné i v případě, že projekt se IT nedotýká. V případě dotčení agendy IS, je nutné vyjádření pouze v případě, že se projekt IS dotýká.
  • Všechny projekty projedná vedení MU na poradě vedení dne 29. května.

Pro projekty, ve kterých bude MU vystupovat jako partner, platí stejný postup.


Koordinátorem výzvy je prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.


Souhrnný přehled OPR nejdůležitějších informací k výzvě naleznete ZDE.
Řídicí orgán OP VVV vyhlásil dne 22. listopadu 2017 výzvu č. 02_17_043 Teaming II v prioritní ose 1.

Výzva je zaměřená na komplementární podporu projektů úspěšných ve výzvě Teaming Phase 2 v Horizontu 2020 – rámcovém programu pro výzkum a inovace (dále jen Horizont 2020), která směřuje k rozvoji výzkumných center pomocí spolupráce se zahraniční vedoucí vědeckou institucí.

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 15. 11. 2018 do 14 hod.

Alokace výzvy: 900 000 000 Kč

Kontaktními osobami za OPR jsou Ing. Foltýn (foltyn@rect.muni.cz) a Ing. Šrámková (sramkova114;amkova@rect.muni.cz).

Materiály k výzvě jsou ke stažení ZDE.

MŠMT zveřejnilo avízo výzvy Teaming II. v PO1 OP VVV.

Avízo výzvy je k dispozici zde.

Souhrnnou informaci k výzvě zpracuje OPR až po jejím oficiálním vyhlášení.


nahoru