| | | |


PO1: Výzva „Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely - budování či modernizace“

Aktuální informace Odboru pro rozvoj k Výzvě


Povinné přílohy k projektové žádosti

Souhrnný přehled relevantních povinných příloh k projektové žádosti, včetně vymezení, kdo danou přílohu zajišťuje, jakou formou ji dokládá a odkazů na jednotlivé přílohy, naleznete zde.


Prezentace ze semináře MŠMT pro žadatele do této výzvy si můžete prohlédnout zde.


FAQ MŠMT

MŠMT vydalo soubor často kladených otázek a odpovědí, který je ke stažení zde.


Zápis OPR ze semináře pro žadatele, konaného dne 13. dubna 2016 v Praze, naleznete zde.


Cílem výzvy je rozvoj kvalitní infrastruktury výzkumně zaměřených studijních doktorských programů v souladu s potřebami identifikovanými v RIS3 z důvodů zatraktivnění zázemí pro VaV ve výuce a následně podpory lidských zdrojů a zlepšení podmínek vzdělávání spojené s výzkumem. Jedná se o infrastrukturně zaměřené intervence.

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 1. 9. 2016 do 14 hod.

Alokace výzvy: 3 500 000 000 Kč

Koordinátorem výzvy na MU je doc. RNDr. Jiří Barnat, Ph.D.

Kontaktními osobami za OPR jsou Ing. Foltýn (foltyn@rect.muni.cz) a Ing. Šrámková (sramkova@rect.muni.cz).


Řídící orgán zveřejnil ke dni 5. února 2016 výzvu č. 02_16_017 "Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely - budování či modernizace" v prioritní ose 1 OP VVV. Dokumentaci k výzvě naleznete na stránkách MŠMT zde.

Souhrnný přehled nejdůležitějších informací k výzvě naleznete zde.


 

 


nahoru