| | | |


PO1: Výzva „Výzkumné infrastruktury“

Aktuální informace Odboru pro rozvoj k Výzvě


Došlo k posunu ukončení příjmu žádostí o podporu z původního termínu 2. 6. 2016 na 2. 8. 2016.

V souvislosi s tím došlo k úpravě interního schvalovacího procesu na MU - aktuální informace naleznete níže.


ŘO zveřejnil informaci, že přílohy žádosti o podporu, které  má žadatel povinnost předložit v anglickém jazyce, budou v  IS KP14+ uloženy jako samostatné dokumenty a název přílohy bude přeložen do anglického jazyka.


Povinné přílohy k projektové žádosti - aktualizace

Z důvodu aktualizace specifických pravidel výzvy došlo v rámci příloh k těmto změnám:
 • nově byla přidána příloha Komentář k rozpočtu - bližší specifikace přílohy je na str. 41 specifických pravidel
 • u přílohy Realizační tým byla změněna forma dokumentu z prosté kopie na originál
 • u stavebních projektů byla nově stanovena povinnost odevzdat projektovou dokumentaci a rozpočet stavby nejen v ČJ, ale i v AJ

Aktualizovaný seznam relevantních povinných příloh k projektové žádosti, včetně vymezení, kdo danou přílohu zajišťuje a jakou formou se příloha dokládá, naleznete zde. 


FAQ MŠMT

MŠMT vydalo soubor často kladených otázek a odpovědí, který je ke stažení zde.


Informace k internímu schvalovacímu procesu na MU:

 • V rámci MU nebude centrálně nijak omezeno množství podaných projektů, projektovou žádost tedy může připravit každý, kdo splní požadavky Výzvy.
 • Koordinátorem Výzvy je prof. Ing. Petr Dvořák, CSc. Pokud některé HS projeví zájem o zapojení do této Výzvy, má povinnost o tomto svém záměru informovat koordinátora Výzvy, vedoucího Odboru výzkumu (nejlépe e-mailem: badik@rect.muni.cz) a vedoucí Odboru pro rozvoj (nejlépe e-mailem: janikova@rect.muni.cz). Projekty obsahující přístrojovou komponentu je nutno nahlásit do data jednání Přístrojové komise (25. dubna), projekty bez přístrojové komponenty do 1. května 2016.

 • Všechny projekty, které plánují nákup přístrojů v jednotlivé hodnotě 1 mil. Kč včetně DPH a výše, budou muset být projednány Přístrojovou komisí. Podklady pro Přístrojovou komisi budou muset být zaslány do 25. dubna.
 • Do tabulky Formulář_posuzování_plánu_nákupu.xls uveďte seznam přístrojů, jejichž odhadovaná pořizovací cena přesahuje 1 mil. Kč včetně DPH. Formulář je nutno zaslat 25. dubna na e-mail: i.souckova@rect.muni.cz

 • Při vyplňování požadovaných údajů věnujte, prosím, zvýšenou pozornost informacím o existenci obdobných zařízení na MU. Pro posouzení, zda je podobný přístroj v evidenci majetku, použijte buď aplikaci v INET (https://inet.muni.cz/app/majetek/vyzkum), nebo soubor majetek nad 1 mil_03_2016.xls, který obsahuje aktualizované informace o majetku s pořizovací cenou nad 1 mil. Kč.
 • Všechny projektové žádosti budou muset povinně projít schvalováním přes RRVI, které proběhne per rollam. Struktura podkladů potřebných pro jednání RRVI je následující:
  • Dotazník projektu pro RRVI – viz přiložený soubor „Dotaznik_RRVI_VI.xlsx“
  • V případě, že je projekt realizován na více HS, tj. na spolufinancování projektu se bude podílet více HS, vyplňte rovněž soubor „Rozdeleni_spolufinancovani.xlsx“. Pro správnou funkčnost tohoto sešitu je třeba povolit makra.
  • Potvrzení od ÚVT (stačí e-mail), zda má realizace projektu dopady na IT infrastrukturu MU (kontaktní osoba dr. Aleš Křenek, ljocha@ics.muni.cz)
  • Vyjádření přístrojové komise a případné vypořádání připomínek
 • Výše uvedené dokumenty nám prosím zašlete elektronicky nejpozději do 16. 6. do 12:00 hodin na adresy foltyn@rec1;ltyn@rect.muni.cz a sramkova@rect.muni.cz. Dokumenty „Dotaznik_RRVI_VI.xls“ a „Rozdeleni_spolufinancovani.xlsx“ budou muset být rovněž podepsány vedoucími příslušných HS.

 • Stanovisko RRVI bude známo 29. června 2016.
 • Před předložením projektové žádosti na RRVI je nezbytné konzultovat s ÚVT dotčení IT a IS: dr. Aleš Křenek (ljocha@ics.muni.cz), Ing. Jitka Brandejsová (jibra@fi.muni.cz). Ve věci IT je nezbytné mít písemné vyjádření ÚVT do 16. června. Stačí e-mailem, ale je nezbytné i v případě, že projekt se IT nedotýká. V případě dotčení agendy IS, je nutné vyjádření pouze v případě, že se projekt IS dotýká. Platí stejný termín jako v případě ÚVT, tedy do 16. června.

 • V případě, že v projektu plánujete pořízení určitého vybavení v hodnotě nad 20 mil. Kč, je ze zákona nutné, aby takový nákup prošel schválením Správní rady MU. Pokud v projektu plánujete pořízení majetku v hodnotě kolem 20 mil. Kč, kontaktujte OPR.

 • Následně projedná všechny projekty vedení MU počátkem července.

 • Pro projekty, ve kterých vystupuje MU jako partner, platí stejný postup.

Cílem výzvy je podpořit konstrukci, upgrade, modernizaci a výzkumné aktivity výzkumných infrastruktur předložené v roce 2015 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy jako velké infrastruktury pro výzkum, experimentální vývoj a inovace ke schválení vládou ČR a následně vládou ČR schváleny. O dotaci budou moci žádat všechny typy infrastruktur, tj. A1-A4.

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 2. června 2016

Alokace výzvy: 4 000 000 000 Kč

Koordinátorem výzvy na MU je prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.

Kontaktními osobami za OPR jsou Ing. Foltýn (foltyn@rect.muni.cz) a Ing. Šrámková (sramkova@rect.muni.cz).


Řídící orgán zveřejnil ke dni 25. ledna 2016 výzvu č. 02_16_013 "Výzkumné infrastruktury" v prioritní ose 1 OP VVV. Dokumentaci k výzvě naleznete na stránkách MŠMT zde. 

Souhrnný přehled OPR k výzvě je k dispozici zde.


Prezentace ze semináře MŠMT pro žadatele do této výzvy si můžete prohlédnout zde.

Zápis ze semináře, vypracovaný OPR, si můžete stáhnout zde.


 

 


nahoru