| | | |


MUNI4students

 • Program

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

 • Prioritní osa

PO 2 - Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj

 • Investiční priorita

IP 2 - Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání a odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu

 • Specifický cíl

SC 1 – Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na vysokých školách za účelem zajištění vysoké kvality výuky, zlepšení přístupu znevýhodněných skupin a zvýšení otevřenosti vysokých škol

Projekt cílí na zkvalitnění studijního prostředí na Masarykově univerzitě pomocí modernizace vybavení výukových prostor sloužících pro potřeby pregraduálních studentů. Zaměřuje se na zabezpečení infrastrukturních a materiálně-technických potřeb včetně pořízení moderních informačních zdrojů. Výstupem je zvýšení kvality formou tzv. funkčních celků, odpovídajících moderním požadavkům na vzdělávání. Projektové aktivity jsou komplexního charakteru s dopadem na všechny fakulty a studijní obory.

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008551
Datum zahájení realizace: 1. 11. 2017
Datum ukončení realizace: 31. 10. 2019
Celkové způsobilé výdaje:    386 773 446,94 Kč

Klíčové aktivity projektu:

 • Řízení projektu (KA 1)
 • Zkvalitnění studijního prostředí (KA 2)
 • Informační zdroje pro výuku (KA 3)

 Participující hospodářská střediska:

 • LF MU
 • FF MU
 • PrF MU
 • FSS MU
 • PřF MU
 • FI MU
 • PdF MU
 • FSpS MU
 • ESF MU
 • ÚVT
 • SPSSN (Teiresiás)
 • CJV
 • IS

 

Logolink _MSMT_VVV_hor _barva _cz


nahoru