| | | |


Prioritní osa 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

UPOZORNĚNÍ - POVINNOST PŘEDKLÁDAT PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY NA SCHVÁLENÍ VEDENÍM SE VZTAHUJE I NA PROJEKT, VE KTERÝCH JE MU PARTNEREM BEZ FINANČNÍ ÚČASTI. NEJZAŽŠÍM TERMÍNEM PRO DODÁNÍ MATERIÁLŮ DO VEDENÍ JE ČTVRTEK PŘEDCHÁZEJÍCÍ ÚTERNÍMU JEDNÁNÍ, NA KTERÉM MÁ BÝT PROJEKTOVÝ ZÁMĚR PROJEDNÁVÁN. 

Projekt předkládá materiály dle následující tabulky.

PO 3

Vzory materiálů do vedení:

Tabulka rozpadu spolufinancovánív rámci MU

Tabulka rozpadu spolufinancování v rámci MU_návod

Anotace projektu

Další metodické materiály k jednotlivým krokům najdete na záložce Dokumenty_Interní dokumenty

Přehled aktuálních výzev PO3 OP VVV

Vyhlášené výzvy

Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Očekávané výzvy

Ukončené výzvy

Budování kapacit pro rozvoj škol II 

Inkluzivní vzdělávání

Budování kapacit pro rozvoj škol

Gramotnosti

Rozvoj klíčových kompetencí v rámci oborových didaktik

Podpora žáků se zdravotním postižením I

Implementace strategie digitálniho vzdělávání I

Pregraduální vzdělávání

Budování kapacit pro rozvoj škol II

Implementace strategie digitálního vzdělávání II

Pregraduální vzdělávání II

 Inovace v pedagogice

 

 

Indikativní výčet aktivit podporovaných v rámci PO 3 OP VVV

  • zvýšení zájmu dětí a žáků o studium technických a přírodovědných oborů a motivace uplatnit toto vzdělání na trhu práce,
  • rozšíření polytechnického vzdělávání v MŠ pro rozvoj kreativity, osobního vyjadřování, logiky, a manuální zručnosti a zvýšení kvality polytechnického vzdělávání na ZŠ, SŠ a vyšších odborných školách ve spolupráci s dalšími vzdělávacími zařízeními a organizacemi,
  • zvýšení spolupráce škol a zaměstnavatelů při realizaci vzdělávání,
  • zvýšení relevance RVP a ŠVP k potřebám zaměstnavatelů a posilující dlouhodobou uplatnitelnost absolventů na trhu práce,
  • rozvoj předpokladů odborných škol realizovat vzdělávání dospělých ve vazbě na definované profesní kvalifikace a zvýšení prostupnosti mezi programy počátečního, neformálního, zájmového a dalšího vzdělávání prostřednictvím systému uznávání výsledků předchozího učení,
  • zvýšení kompetencí budoucích pedagogických pracovníků,
  • vytvoření sítí fakult a ostatních vzdělávacích institucí a organizací pro přípravu a realizaci vzdělávacích programů, zvýšení podílu praxe, posílení didaktické transformace odborných témat, rozvoj aktuálních poznatků oboru na odborných fakultách a spolupráci se školami, školskými zařízeními pro zájmové vzdělávání a organizacemi neformálního vzdělávání - rozvoj zájmu žáků o studium technických a přírodovědných předmětů.

Na dotazy k definici termínu podpůrná opatření a další problematice Společného vzdělávání odpovídá formou FAQ Ministryně školství Valachová. Odkaz na webové stránky zde.


nahoru