| | | |


Operační programy 2007 - 2013

Přehled operačních programů z Evropských strukturálních a investičních fondů 2007 -2013

Cíl Konvergence

V jeho centru stojí podpora hospodářského a sociálního rozvoje méně vyspělých regionů a členských států. V České republice pod něj spadají všechny regiony soudržnosti s výjimkou Hl. m. Prahy a je realizovaný prostřednictvím osmi tematických operačních programů a sedmi regionálních operačních programů. Na cíl Konvergence připadá v České republice 25,89 miliard eur.

Osm tematických operačních programů s celkovou přidělenou částkou 21,23 miliard eur:

Sedm regionálních operačních programů (ROP) pro regiony soudržnosti (NUTS II) s celkovou přidělenou částkou 4,66 miliard eur:

  • ROP NUTS II Jihovýchod
  • ROP NUTS II Jihozápad
  • ROP NUTS II Moravskoslezsko
  • ROP NUTS II Severovýchod
  • ROP NUTS II Severozápad
  • ROP NUTS II Střední Čechy
  • ROP NUTS II Střední

Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost

Tento cíl podporuje regiony, které nečerpají z Konvergence. V České republice pod něj spadá Hl. m. Praha se dvěma operačními programy. Na cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost připadá v České republice 0,42 miliardy eur:

  • OP Praha Konkurenceschopnost
  • OP Praha Adaptabilita

Cíl Evropská územní spolupráce

Usiluje o podporu přeshraniční, meziregionální a nadnárodní spolupráce regionů.

V České republice pod něj spadají všechny regiony a prostředky lze čerpat z devíti operačních programů. Na cíl Evropská územní spolupráce připadá v České republice 0,39 miliard eur:


nahoru