| | | |


Operační programy 2014-2020

Přehled operačních programů z Evropských strukturálních a investičních fondů 2014 -2020

V programovém období 2014-2020 bude v České republice využíváno 20 operačních programů, které jsou rozděleny mezi dva cíle politiky soudržnosti EU a programy spadající pod II. pilíř Společné zemědělské politiky a Společné rybářské politiky:

 

Cíl Investice pro růst a zaměstnanost

V České republice pod tento cíl spadají všechny regiony soudržnosti včetně hl. m. Prahy a je realizován prostřednictvím sedmi tematických operačních programů a jednoho regionálního operačního programu. Na tento cíl připadá v České republice celkem 21,64 miliard eur. 

Aktuální harmonogramy výzev jednotlivých OP můžete sledovat zde.

 Cíl Evropská územní spolupráce

Programy jsou zaměřeny na podporu spolupráce na přeshraniční, meziregionální a nadnárodní úrovni při dosažení cíle odstranění stávajících bariér ekonomického rozvoje, posílení sociální a územní soudržnosti území a nalezení společného řešení společných problémů mezi sousedními zeměmi a regiony.

Programy přeshraniční spolupráce

Programy nadnárodní spolupráce

Programy meziregionální spolupráce

Programy spadající pod II. pilíř Společné zemědělské politiky a Společné rybářské politiky:

  • OP Rybářství 2014-2020 (OP Rybářství)
  • Program rozvoje venkova (PRV)

nahoru