| | | |


OP Slovensko - ČR

Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2014-2020 "INTERREG V-A SR - ČR"

Informace poskytovatele na webové stránce OP Slovensko - Česká republika

Plánované výzvy 2018/2019

Na říjen 2018 - leden 2019 je plánované vyhlášení výzvy ve specifickém cíli 1.1 - Zvýšení relevantnosti obsahu vzdělávání pro potřeby trhu práce s cílem zlepšení uplatnitelnosti na trhu.

Podporované aktivity:

 • tvorba, zavádzanie a overovanie nových a inovovaných spoločných vzdelávacích programov pre základné, stredné a vysoké školy s dôrazom na získanie kľúčových kompetencií požadovaných praxou,

 • inštitucionálna spolupráca medzi vzdelávacími inštitúciami a inštitúciami pôsobiacimi v oblasti vzdelávania, zamestnávateľmi a úradmi práce s cieľom zvýšenia relevantnosti vzdelávania s ohľadom na potreby zamestnávateľov v cezhraničnom regióne,

 • podpora výmeny odborných poznatkov a skúseností, realizácia výmenných stáží pre pedagógov, žiakov a študentov,

 • podpora vytvárania stratégií, partnerstiev a regionálnych „paktov“ pre rozvoj ľudských zdrojov vrátane celoživotného vzdelávania,

 • zvyšovanie povedomia žiakov a rodičov o ponuke vzdelávania prostredníctvom služieb kariérnej orientácie a poradenstva, propagácie a zvýšenia atraktívnosti technických odborov a škôl (remeselné a prírodovedné odbory),

 • investície do skvalitnenia vzdelávacej infraštruktúry s dôrazom na zavádzanie inovatívnych technológií, nových prvkov výučby, zvýšenie podielu praktickej prípravy, prvkov výučby orientovaných na reálne potreby trhu práce najmä v technických odboroch, vybavenie pre spoločnú odbornú prípravu,

• tvorba spoločných programov celoživotného vzdelávania pre dospelú populáciu, vrátane zavádzania nových prístupov k zvyšovaniu atraktívnosti a efektívnosti celoživotného vzdelávania pre firmy a jednotlivcov

 

Aktuální výzvy:

Dne 1.6.2018 byla vyhlášená nová výzva v PO 3 Rozvoj místních iniciativ, kde je VVŠ oprávněným žadatelem.

Deadline výzvy je 27.9.2018.

 

Více informací k výzvě a k tomu jak postupovat při předkládání žádosti najdete na záložce Výzva červen 2018 PO 3 Rozvoj místních iniciativ.

 

Informace pro zájemce o předložení projektové žádosti po vyhlášení výzvy:

  • potřebujete více informací k programu, k výzvě, konzultaci apod., kontaktujte Krajský úřad JMK, který byl pověřený koordinací a správou tohoto programu.

Krajský úřad Jihomoravského kraje 
Odbor regionálního rozvoje
Žerotínovo nám. 3/5
CZ - 601 82 Brno

Mgr. Monika Knettigová, Tel.: +420 541 651 306,  
E-mail: knettigova.monika@kr-jihomoravsky.cz 

  • jste se rozhodli projekt předložit a potřebujete zjistit,  jaké kroky podniknout v rámci schalovacího procesu na MU kontaktujte:

Mgr. Marcelu Vrchotovou, Tel.: 549 49 3127

E-mail: vrchotova@rect.muni.cz

 

Obecné informace k programu

 

Přípravu nového Programu zastřešuje Řídící orgán (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR) a národní orgán (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR).

 

Oprávněným územím, ve kterém bude možné realizovat projektové aktivity zůstává nadále oblast pohraničí na úrovni NUTS III, rozprostírající se na území Slovenské a České republiky. Ve Slovenské republice se jedná o území Trnavského, Trenčínského a Žilinského kraje a v České republike o území Jihomoravského, Zlínského a Moravskoslezského kraje

 

Program bude nadále uplatňovat princip vedoucího partnera, který bude zodpovědný za realizaci projektu. Každý vedoucí partner musí mít min. jednoho přeshraničního partnera. Při výběru projektů bude nadále kladen důraz na pozitivní přeshraniční dopad.

 

Nová nařízení stanovují podmínku splnění min. tří kritérií spolupráce ze čtyř definovaných, na rozdíl od současného programu, kdy stačilo, aby projekt splnil dvě kritéria.

 

Kritéria spolupráce:

 

  • společná příprava projektu; společná realizace projektu; společný personál; společné financování

 

Ke zpřísnění pravidel došlo i při naplňování ukazovatelů výstupu projektu, které budou stanoveny pro každou investiční prioritu. Každý projekt bude muset přispět k jejich naplnění.

 

Cílem Programu bude prostřednictvím společných přeshraničních projektů rešit společné výzvy příhraničních regionů. Program bude zaměřen na nasledující oblasti:

 

  • podpora investování podniků do výzkumu a inovaci a vytváření propojení a synergií mezi podniky, centry výzkumu a vývoje a vysokoškolským vzdělávacím prostředím;
  • investice do vzdělávání, odborné přípravy, školení a celoživotního vzdělávání, a to vypracováním a naplňováním společných programů ve vzdělávání, odborné přípravě a školení;
  • zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví; ochrana a obnova biologické rozmanitosti, ochrana a obnova půdy a podpora ekosystémových služeb, v rámci sítě NATURA 2000 a ekologické infrastruktury;
  • podpora právní a správní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi.

 

Plánovaný rozpočet Programu je cca 90 mil. EUR z prostředků ERDF. Max. výše dotace bude činit 85 % z celkových oprávněných výdajů projektu.

 

Odkaz na webové stránky Programu ZDE.

 

Sledujte také stránky KrÚ JMK

 

Národní kontaktní místo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

 

 


nahoru