| | | |


Fond malých regionů Bílé Karpaty

Fond malých projektů Bílé Karpaty z OP Interreg Slovensko - ČR.

AKTUÁLNĚ

Pokyny OPR k předkládání projektových žádostí do FMP Bílé Karpaty

Vzor anotace projektu

Prezentace ze semináře pro žadatele ze dne 24. 1. 2018

Základní informace k programu

Oprávněné výdaje

Doporučení

Realizace projektu

Sběr žádostí k podpisu na OPR do 22. 2. 2018

 

Dne 28. 12. 2017 byla vyhlášená výzva v prioritní ose 2 - Kvalitní životní prostředí a prioritní ose 3 - Rozvoj místních iniciativ. Termín pro předložení projektových žádostí končí 28.2.2018. Projektové žádosti se předkládájí v listinné formě a na CD poskytovateli Fondu malých projektů Bílé Karpaty ve Zlíně.

Texty výzev a další materiály jsou k dispozici na stránkách poskytovatele FMP Bílé Karpaty.

Základní informace k výzvě Kvalitní životní prostředí:

Prioritní osa

2 – Kvalitní životní prostředí

Investiční priorita

3 – Zachování, ochrana, podpora a rozvoj přírodního a kulturního dědictví

Specifický cíl

2.1 – Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu

Poskytovatel v ČR

Region Bílé Karpaty, Zlín

Poskytovatel v SR

Žilinský samosprávný kraj

Datum ukončení příjmu žádostí

28. 2. 2018, v případě osobního doručení do 13 hod.

Typ podporovaných projektů

a) Investiční malé projekty – náklady z rozpočtové kapitoly 4 Náklady na vybavení a rozpočtové kapitoly 5 Investice jsou v rozmezí 40,01 – 80, 01% z celkových nákladů projektu

b) Neinvestiční malé projekty - náklady z rozpočtové kapitoly 4 Náklady na vybavení a rozpočtové kapitoly 5 Investice nedosahují 40,01% z celkových nákladů projektu

Min. – max. výška podpory z EFRR

 

a) Investiční projekty

3 000 € - 30 000 € (76 tis. Kč – 766 tis. Kč)

b) Neinvestiční projekty

3 000 € - 20 000 € (76 tis. Kč – 510 tis. Kč)

Nejzazší datum ukončení realizace

30. 6. 2023

Maximální délka projektu

12 měsíců

Alokace na výzvu

550 000 € (14 mil Kč)

Míra spolufinancování

15%

Veřejná podpora a de minimis

Nepodporuje se

Typy způsobilých aktivit – rozpracovány v příloze č. 4 této výzvy Seznam

projektových aktivit. Žadatel je povinen vybrat si pouze z daného seznamu definovaného Správcem.

a) Investiční aktivity na zlepšení technického stavu přírodních a kulturních památek přeshraničního významu

b) Investiční a neinvestiční aktivity na zlepšení přístupu k přírodním a kulturním památkám

c) Plánování, příprava a budování cyklotras a turistických stezek s důrazem na lepší propojení lokalit v přeshraničním regionu

d) Činnosti podporující  tvorbu ucelených tematických produktů založených na využívání přírodního a kulturního dědictví

e) Podpora zavádění služeb podporující využívání potenciálu kulturního a přírodního dědictví

f) Aktivity na prezentaci přírodního a kulturního dědictví

Povinné aktivity

 

a) Řízení malého projektu

b) Zabezpečení povinné publicity malého projektu

Cílové skupiny

a) obyvatelstvo přeshraničního regionu

b) návštěvníci přeshraničního regionu

Způsobilost místa realizace

Oblasti česko-slovenského pohraničí

Podmínky poskytnutí příspěvku

1) společná příprava

2) společná realizace

3) společný personál

Udržitelnost

5 let

Způsob financování

Refundace – tzn.,  je třeba zajistit předfinancování celého projektu

Formulář žádosti

Výtah z výzvy Kvalitní životní prostředi pro tisk

 

Základní informace k výzvě Rozvoj místních iniciativ

Prioritní osa

3 – Rozvoj místních iniciativ

Investiční priorita

5 – Podpora právní a administrativní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi

Specifický cíl

3.1 – Zvýšení kvalitní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů

Poskytovatel v ČR

Region Bílé Karpaty, Zlín

Poskytovatel v SR

Žilinský samosprávný kraj

Datum ukončení příjmu žádostí

28. 2. 2018, v případě osobního doručení do 13 hod.

Typ podporovaných projektů

Neinvestiční malé projekty - náklady z rozpočtové kapitoly 4 Náklady na vybavení a rozpočtové kapitoly 5 Investice nedosahují 40,01% z celkových nákladů projektu

Min. – max. výška podpory z EFRR

Neinvestiční projekty

3 000 € - 20 000 € (76 tis. Kč – 510 tis. Kč)

Nejzazší datum ukončení realizace

30. 6. 2023

Maximální délka projektu

12 měsíců

Alokace na výzvu

550 000 € (14 mil Kč)

Míra spolufinancování

15%

Veřejná podpora a de minimis

Nepodporuje se

Typy způsobilých aktivit – rozpracovány v příloze č. 4 této výzvy Seznam

projektových aktivit. Žadatel je povinen vybrat si pouze z daného seznamu definovaného Správcem.

a) Společné plánování, strategie a studie v přeshraničním regionu

b) Zvyšování institucionálních kapacit a dovedností organizačních struktur v oblastech efektivní správy, vzdělávání, kulturního a přírodního dědictví

c) Rozvoj spolupráce institucí veřejné správy

d) Vytváření a upevňování partnerství, sítí a podpůrných přeshraničních struktur

Povinné aktivity

 

a) Řízení malého projektu

b) Zabezpečení povinné publicity malého projektu

Cílové skupiny

a) obyvatelstvo přeshraničního regionu

b) návštěvníci přeshraničního regionu

Způsobilost místa realizace

Oblasti česko-slovenského pohraničí

Podmínky poskytnutí příspěvku

1) obyvatelé přeshraničního regionu

2) zaměstnanci místní a regionální samosprávy

3) podnikatelské subjekty působící v přeshraničním regionu

Způsob financování

Refundace – tzn.,  je třeba zajistit předfinancování celého projektu

Udržitelnost

5 let

 

Formulář žádosti

Výtah z výzvy Rozvoj místních iniciativ pro tisk

Poznámky z Příručky pro žadatele a konečné uživatele, verze 1.0 a Oprávněnosti výdajů verze 1.0

Příručka pro žadatele a konečné uživatele

Oprávněnost výdajů

Časová způsobilost výdajů – začíná dnem po podání žádosti u příslušného Správce, končí posledním dnem realizace aktivit uvedeným ve Smlouvě. Nejzazší termín pro zaplacení výdajů je 30 dnů po ukončení fyzické realizace.

Předložení žádosti o poskytnutí NFP

 • Formulář se předkládá ve 3 vyhotoveních (1 originál a 2 kopie) a na CD.
 • Žádost je svázána společně s přílohami v jednom svazku.
 • Žádost musí být podepsaná statutárním zástupcem a oběma hlavními partnery. Zástupci statutárního zástupce musí mít pověření podle vzoru.
 • Žádost je na CD uložena jak ve formě excelu tak v pdf. s podpisem

Osobní náklady

 • Lze používat pouze pracovní pozice vyjmenované v příloze výzvy a respektovat limity uvedené v dokumentu „Přehled maximálních hodinových sazeb bez odvodů zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění pro pracovníky v projektech podpořených z programů přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce zaměstnané na HPP/DPP/DPČ.“
 • Odměny jsou neoprávněným výdajem
 • Nemocenské dávky jsou oprávněné pouze u 100% na projektu
 • Odvod do sociálního fondu je neoprávněný výdaj
 • Zaměstnanci na projektu vyplňují pracovní výkaz

Limity personálních výdajů

Přehled maximálních hodinových sazeb..., sledujte také na www.crr.cz

 

Kancelářské, administrativní a jiné náklady

Tato kapitola nesmí překročit:

 • v případě projektu do 10 000 € částku 1 000 €
 • v případě projektu nad 10 000 € částku 2 000 €

Přílohy k žádosti

 • podrobný rozpočet - součást žádosti v excelu
 • doklad o jmenování statutárního zástupce - zajistí OPR
 • Opatření rektora k zastupování statutárního zástupce po dobu jeho nepřítomnosti - zajistí OPR
 • Výpis z rejstříku fyzických a právnických osob - zajistí OPR
 • Čestné prohlášení - vyplní žadatel, podpis zajistí OPR
 • Dohoda o spolupráci partnerů - žadatel zajistí kontrolu dohody na právním odboru RMU, poté podpis zajistí OPR
 • Zápis z přípravy projektu
 • Vyjádření příslušného orgánu k území NATURA 2000, pokud je relevantní
 • elektronická verze žádosti na CD - žádost v exls., a také sken s podpisem v pdf.

Přehled všech příloh

Přehled všech příloh I

AKTUÁLNOST VŠECH DOKUMENTŮ KONTROLUJTE NA STRÁNKÁCH POSKYTOVATELE, ZDE ZVEŘEJNĚNY VERZE 1.0 AKTUÁLNÍ KE DNI VYHLÁŠENÍ.

www.regionbilekarpaty.cz

 


nahoru