| | | |


Vzdělávání

Výzva Institucionální spolupráce a výzva Inkluzivní vzdělávání

Společné informace k oběma výzvám

Omezení výzev - do jedné výzvy je možné předložit pouze jeden projekt za fakultu. O úmyslu předložit projekt prosím informujte projektové oddělení na vašem HS a Marcelu Vrchotovou na OPR RMU: 

Před vytvořením projektového záměru si prosím prostudujte Příručku pro žadatele 

 • Žádost se vyplňuje v anglickém jazyce
 • Žádost se vyplňuje v online systému. O přístup prosím požádejte Marcelu Vrchotovou, žádost bude před odesláním elektronicky podepisovat na základě plné moci Ing. Violeta Osouchová, CZS
 • Alespoň jedna organizace zapojená do projektu musí být z donátorského státu
 • Žadatelé budou informováni o výsledku hodnotícího procesu nejpozději do 6 měsíců od ukončení sběru žádostí
 • Nepřímé výdaje jsou neuzpůsobilým nákladem
 • Z grantu může být hrazeno až 100% dotace
 • Financování probíhá formou zálohových plateb až do výše 80%, doplacení po vyúčtování projektu
 • Projekty budou zahájeny 1. 8. 2021 a budou trvat 12 nebo 24 měsíců

Přílohy žádostí vzory najdete zde

- Letter of intent

- work programme

- plná moc Ing. Violety Osouchové k podpisu žádosti

- uvedení externího konzultanta

Výzva Institucionální spolupráce, do 17. 2. 2021

Financování 

Minimální částka pro projekt: 520 000 Kč (20 000 €)

Maximální částka na projekt: 3 900 000 Kč (150 000 €)

Aktivity

1) modernizovat nebo inovovat kurikula a vytvářet společné studijní programy a kurzy

2) podporovat rozvoj a sdílení inovativních postupů prostřednictvím vzájemného učení a výměny příkladů dobré praxev oblasti výukových metod včetně těch, které do praxe zapojují principy otevřené společnosti a věnují se prevenci diskriminace na školách

Očekáváné výstupy:

 • Kurikula
 • výukové materiály
 • studie
 • workshopy a školení

Zvláštní pozornost by měla být věnovaná tématům jako inkluzivní vzdělávání, rovné zacházení a dodržování lidských práv, podpora občanské angažovanosti a mediální gramotnosti ve školách

Více informací k aktivitám pro oblast Institucionální spolupráce najdete na str. 18 - 23 Příručky pro žadatele. 

Prioritní body jsou udělovány projektům, které:

- podporují výuku k demokratickým hodnotám a aktivnímu občanství

- podporují inkluzivní vzdělávání

Konzultace poskytuje Jana Hůrská, eeagrants@dzs.cz, tel. +420 221 850 515, nejlépe formou mailové korespondence

Znění celé výzvy

Prezentace k výzvě

 

Výzva Inkluzivní vzdělávání - do 3.3.2021

Financování 

Minimální částka pro projekt: 1 300 000 Kč (50 000 €)

Maximální částka na projekt: 5 200 000 Kč (200 000 €)

Aktivity

Projektové aktivity se zaměřují na školení učitelů a školitelů, mentorování, dlouhodobý monitoring, hodnocení a aktualizaci vzdělávacích materuálů pro učitele

Více informací k aktivitám pro oblast Institucionální spolupráce najdete na str. 48 - 50 Příručky pro žadatele. 

Konzultace poskytuje Zuzana Čílová, eeagrants@dzs.cz, tel. +420 221 850 512, nejlépe formou mailové korespondence

 Znění celé výzvy

Prezentace k výzvě

Informace pro žadatele na MU

Úmysl předložit projektovou žádost do výzev podléhá schválení vedením MU. Schválení probíhá na základě předložené stručné anotace projektu s prohlášením, že HS zajistí potřebné finanční prostředky k dofinancování projektu. Dále je třeba doložit průvodku návrhu projektu z INET podepsanou na úrovni HS. Dokumenty je třeba dodat minimálně 3 pracovní dny před odesláním projektu. 

Vzor anotace

Pro další domluvu postupu kontaktujte Marcelu Vrchotovou, tel. 3127 OPR.

 


nahoru