| | | |


Udržitelnost projektů

MŠMT vydalo Metodický dopis k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část, všechny verze k udržitelnosti:

Metodický dopis MŠMT k udržitelnosti – účinnost od 15. února 2021

Upozorňujeme především na :

  1. Metodický dopis upravuje podmínky vykazování indikátorů nebo části jejich cílové hodnoty v období udržitelnosti, pokud ve výjimečných a odůvodněných případech není z objektivních důvodů reálné některé indikátory naplnit v době realizace projektu a současně daný projekt není možné či efektivní prodloužit.
  2. Metodický dopis upřesňuje schvalování nepodstatných a podstatných změn v období udržitelnosti a aktualizuje přehled změn, které nelze v období udržitelnosti provádět. Zároveň metodický dopis upřesňuje pravidla pro finanční opravy, resp. sankce v důsledku pochybení příjemce o příklady výpočtů snížených odvodů, nebudou-li naplněny cílové hodnoty indikátorů stanovené pro dobu udržitelnosti.
  3. Metodický dopis dále uvádí: „Pro projekty, u kterých má příjemce/partner povinnost uchovat majetek pořízený v průběhu realizace po určitou dobu, platí, že v případě poškození, nefunkčnosti, ztráty či odcizení tohoto majetku příjemce informuje ŘO prostřednictvím této zprávy o jeho náhradě.“ Povinnost uchovat majetek, stejně jako případně informovat ŘO o jeho náhradě z důvodu poškození, ztráty či odcizení, je společná pro všechny výzvy, které mají v podmínkách výzvy definovanou udržitelnost. Přijetí Metodického dopisu mění požadavek na průběžné hlášení každé změny na jedno svodné hlášení ročně v rámci zprávy o udržitelnosti. Více informací naleznete v sekci FAQ k ukončování projektů.

nahoru