| | | |


Institucionální plán a interní projekty

Na základě Vyhlášení Institucionálního programu pro veřejné vysoké školy ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jsou přerozdělovány finanční prostředky v rámci tzv. Ukazatele I z příspěvku na vzdělávácí činnost veřejných vysokých škol. Vysoká škola získává prostředky dle předloženého Institucionálního plánu, jehož prostřednictvím hodlá dosáhnout konkrétních cílů vycházejících z dlouhodobého záměru ministerstva a z vlastního dlouhodobého záměru. Institucionální plán zároveň obsahuje návrh sledovatelných ukazatelů, kterými vysoká škola prokáže splnění stanovených cílů. 

Interní projekty 2021 (2022-2025)

Vyhlášení Institucionálního programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2021 bylo ze strany MŠMT zveřejněno v pozdějším termínu než obvykle, a to k 30. červnu 2020 a reaguje především na aktuální situaci. Ministerstvo vyzývá vysoké školy, aby ve svých institucionálních plánech navázaly na zkušenosti získané v průběhu omezení prezenční přítomnosti studujících na výuce z důvodu šíření onemocnění covid-19.

Z programu mohou být podpořeny pouze aktivity dle stanovených tematických zaměření, která jsou v souladu s cíli SZ2021+ a Strategie internacionalizace. Novinkou je i to, že ministerstvo stanovuje procentuální finanční limity pro vybraná opatření spadající jednotlivé strategické cíle

Vyhlášení Institucionálního programu pro rok 2021

Realizované interní projekty pro rok 2021

Metodický list "Postup a pravidla přípravy a řešení Interních projektů Institucionálního plánu MU pro rok 2021"

Současně ministerstvo zveřejnilo i Vyhlášení Programu na podporu strategického řízení vysokých škol pro roky 2022-2025, které v následujících letech nahradí Institucionální program. Program bude určen na podporu hlavních strategických opatření přijímaných vysokými školami v oblasti vzdělávací činnosti, řízení či vnitřních procesů. Předmětem podpory budou zejména vnitřní projekty a opatření vysokých škol, které mají systémový charakter.

Vyhlášení Programu na podporu strategického řízení VŠ 2022–2025

Prezentace a záznam webináře k rozvojovým programům MŠMT na roky 2021 až 2025

Interní projekty 2019-2020

Vyhlášení Institucionálního programu pro veřejné vysoké školy bylo ze strany MŠMT tentokrát stanoveno ve dvouletém schématu, tedy souhrnně pro roky 2019-2020.

Celková výše příspěvku je stanovena na oba dva roky s tím, že vysoké škole je každý rok vyplacena jedna polovina celkového příspěvku.

Masarykově univerzitě byly na řešení Institucionálních plánů přiděleny finančních prostředky v celkové výši 231.258 tis. Kč, pro jednotlivé roky tedy příspěvek činí 115.629 tis. Kč.

Vyhlášení institucionálního programu pro veřejné vysoké školy pro roky 2019-2020

Institucionální plán Masarykovy univerzity na léta 2019-2020

Přehled řešených interních projektů 2020

Přehled řešených interních projektů 2019

Pravidla pro řešení interních projektů na MU pro rok 2020

Vzor Dohody o spolupráci na realizaci projektu mezi HS

V rámci inerních projektů je opět vyhlášena i celouniverzitní soutěž Fond rozvoje Masarykovy univerzity. Na tuto aktivitu je vyčleněno 11.563 tis. Kč ročně.


ODKAZY


DOKUMENTY


nahoru