| | | |


Interní projekty

Na základě Vyhlášení Institucionálního programu pro veřejné vysoké školy ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jsou přerozdělovány finanční prostředky v rámci tzv. Ukazatele I z příspěvku na vzdělávácí činnost veřejných vysokých škol. Vysoká škola získává prostředky dle předloženého Institucionálního plánu, jehož prostřednictvím hodlá dosáhnout konkrétních cílů vycházejících z dlouhodobého záměru ministerstva a z vlastního dlouhodobého záměru. Institucionální plán zároveň obsahuje návrh sledovatelných ukazatelů, kterými vysoká škola prokáže splnění stanovených cílů. 

Interní projekty 2016 až 2018

Vyhlášení Institucionálního programu pro veřejné vysoké školy bylo v roce 2016 nově vyhlášeno nikoli v ročním, ale ve tříletém schématu, tedy souhrnně pro léta 2016-2018.

Celková výše příspěvku je stanovena na celé tři roky. Vysoké škole je každý rok vyplácena právě jedna třetina celkového příspěvku, ve druhém a třetím roce pak na základě žádosti obsahující průběžnou zprávu o naplňování stanovených cílů.

Masarykově univerzitě byly na řešení Institucionálního plánu na jednotlivé roky přiděleny prostředky ve výši 120.366 tis. Kč, celkově tedy orientační limit na roky 2016-2018 činí 361.098 tis. Kč.

Přípravy jednotlivých interních projektů probíhají na MU v rámci plánování rozpočtu univerzity a projekty tak pomáhají naplnit cíle Institucionálního plánu MU na léta 2016-2018.

Vyhlášení institucionálního programu pro veřejné vysoké školy pro roky 2016 -2018

V rámci inerních projektů je již tradičně vyhlašována celouniverzitní soutěž Fond rozvoje Masarykovy univerzity. Na tuto aktivitu je v letech 2016-2018 vyčleněno 12.037 tis. Kč ročně.


ODKAZY


DOKUMENTY


nahoru