| | | |


Interní projekty

Na základě Vyhlášení Institucionálního programu pro veřejné vysoké školy ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jsou přerozdělovány finanční prostředky v rámci tzv. Ukazatele I z příspěvku na vzdělávácí činnost veřejných vysokých škol. Vysoká škola získává prostředky dle předloženého Institucionálního plánu, jehož prostřednictvím hodlá dosáhnout konkrétních cílů vycházejících z dlouhodobého záměru ministerstva a z vlastního dlouhodobého záměru. Institucionální plán zároveň obsahuje návrh sledovatelných ukazatelů, kterými vysoká škola prokáže splnění stanovených cílů. 

Interní projekty 2019 až 2020

Vyhlášení Institucionálního programu pro veřejné vysoké školy bylo ze strany MŠMT tentokrát stanoveno ve dvouletém schématu, tedy souhrnně pro roky 2019-2020.

Celková výše příspěvku je stanovena na oba dva roky s tím, že vysoké škole je každý rok vyplacena jedna polovina celkového příspěvku.

Masarykově univerzitě byly na řešení Institucionálních plánů přiděleny finančních prostředky v celkové výši 231.258 tis. Kč, pro jednotlivé roky tedy příspěvek činí 115.629 tis. Kč.

Vyhlášení institucionálního programu pro veřejné vysoké školy pro roky 2019-2020

Institucionální plán Masarykovy univerzity na léta 2019-2020

Přehled řešených interních projektů 2019

Pravidla pro řešení interních projektů na MU pro rok 2019

Vzor Dohody o spolupráci na realizaci projektu mezi HS

V rámci inerních projektů je opět vyhlášena i celouniverzitní soutěž Fond rozvoje Masarykovy univerzity. Na tuto aktivitu je vyčleněno 11.563 tis. Kč ročně.

Interní projekty 2016 až 2018

Vyhlášení Institucionálního programu pro veřejné vysoké školy bylo v roce 2016 vyhlášeno ve tříletém schématu, tedy souhrnně pro léta 2016-2018.

Celková výše příspěvku je stanovena na celé tři roky. Vysoké škole je každý rok vyplácena právě jedna třetina celkového příspěvku, ve druhém a třetím roce pak na základě žádosti obsahující průběžnou zprávu o naplňování stanovených cílů.

Masarykově univerzitě byly na řešení Institucionálního plánu na jednotlivé roky přiděleny prostředky ve výši 120.366 tis. Kč, celkově tedy orientační limit na roky 2016-2018 činí 361.098 tis. Kč.

Přípravy jednotlivých interních projektů probíhají na MU v rámci plánování rozpočtu univerzity a projekty tak pomáhají naplnit cíle Institucionálního plánu MU na léta 2016-2018.

Vyhlášení institucionálního programu pro veřejné vysoké školy pro roky 2016 - 2018

V rámci inerních projektů je již tradičně vyhlašována celouniverzitní soutěž Fond rozvoje Masarykovy univerzity. Na tuto aktivitu je v letech 2016-2018 vyčleněno 12.037 tis. Kč ročně.


ODKAZY


DOKUMENTY


nahoru