| | | |


Životní prostředí

Výzva Rondane 

Státní fond životního prostředí ČR vyhlásil v programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu novou dotační výzvu „Rondane“.

Prostředky z této výzvy je možné využít na ochranu ohrožených přírodních biotopů, například k obnově mokřadů a zvýšení retence vody v krajině, výsadbě původních druhů dřevin nebo k ochraně před invazivními druhy rostlin.

Druhou oblastí podpory je ochrana ohrožených rostlinných a živočišných druhů uvedených na tzv. červených seznamech, a to prostřednictvím ochrany jejich přirozených stanovišť. Příspěvek tak bude možné získat na vytvoření hnízdišť pro ohrožené druhy, na péči o staré sady, významné stromy, kamenné snosy, dále na biotopové úpravy dřevin, obnovu otevřených písčin či kupříkladu na zprostupnění migračních překážek živočichů.

Nezbytnou součást žádosti tvoří odborné stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, vydané na předepsaném formuláři (viz příloha č. 1 k výzvě).

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 30. 11. 2020 (12:00 hod)

Rozpočet:

 • Alokace na výzvu: 78 000 000 Kč
 • Minimální výše grantu: 130 000 Kč
 • Maximální výše grantu: 5 200 000 Kč
 • Spolufinancování ze strany žadatele/příjemce: 10 % 

Dokumenty k výzvě:

Žádosti o grant bude možné podat výhradně elektronicky prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP (AIS SFŽP), který je dostupný z internetových stránek: https://zadosti.sfzp.cz/

Kontaktní osoba výzvy na OPR: Ing. Tereza Šrámková, sramkova@rect.muni.cz

V případě zájmu podat do výzvy projekt kontaktujte prosím co nejdříve OPR, zejména z důvodu nastavení přístupu do informačního systému SFŽP, ve kterém se žádosti administrují.

 

Výzva Bergen

Státní fond životního prostředí ČR vyhlásil v programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu novou dotační výzvu „Bergen“.

Podporovanými aktivitami jsou implementace vybraných přírodě blízkých adaptačních a mitigačních opatření, která byla identifikována v přijatých strategických dokumentech stanovujících dlouhodobý přístup k problémům souvisejících se změnou klimatu. Tento typ dokumentu je pro potřeby výzvy souhrnně označován jako tzv. klimatická strategie.

Jako přijatou klimatickou strategii (resp. obdobný koncepční dokument) je pro účely výzvy chápáno přijetí takového dokumentu výkonným orgánem, který rozhoduje o jejím uplatňování na území, pro které je zpracovávána (např. rada kraje/obce, dozorčí rada, apod. obdobný výkonný orgán, dle charakteru adaptační strategie). Mezi takovou strategii je např. rovněž uvažován i Akční plán pro udržitelnou energii a klima, tzv. SECAP.

Preferovány jsou především prvky zelené a modré infrastruktury a preventivní prvky urbánní ekologie nebo ve volné krajině před negativními vlivy změny klimatu.

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 30. 10. 2020 (12:00 hod)

Rozpočet:

 • Alokace na výzvu: 104 000 000 Kč
 • Minimální výše grantu: 5 200 000 Kč
 • Maximální výše grantu: 26 000 000 Kč
 • Spolufinancování ze strany žadatele/příjemce: 10 % 

Dokumenty k výzvě:

Žádosti o grant bude možné podat výhradně elektronicky prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP (AIS SFŽP), který je dostupný z internetových stránek: https://zadosti.sfzp.cz/

Kontaktní osoba výzvy na OPR: Ing. Tereza Šrámková, sramkova@rect.muni.cz

V případě zájmu podat do výzvy projekt kontaktujte prosím co nejdříve OPR, zejména z důvodu nastavení systému podání žádosti prostřednictvím informačního systému SFŽP a nutnosti posoudit každý projekt individuálně z hlediska možného naplnění znaků veřejné podpory.

 

Výzva Tromso 

Státní fond životního prostředí ČR vyhlásil v programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu novou dotační výzvu „Tromso“.

Výzva je zaměřena na provedení dočasného (mobilního) monitoringu kvality ovzduší na regionální nebo místní úrovni za účelem identifikace převládajícího typu znečištění, koncentrací znečišťujících látek a určení zdroje tohoto znečištění a vyhodnocení získaných dat.

Podmínkou podpory je následné zpracování akčních plánů s návrhy relevantních opatření pro zamezení či snížení zjištěného typu znečištění ovzduší či zmírnění následků jeho působení a jeho přijetí příslušným výkonným orgánem.

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 30. 9. 2020 (12:00 hod)

Rozpočet:

 • Alokace na výzvu: 65 000 000 Kč
 • Minimální výše grantu: 5 200 000 Kč
 • Maximální výše grantu: 19 500 000 Kč
 • Spolufinancování ze strany žadatele/příjemce: 0 % (míra podpory je až 100 %)

Dokumenty k výzvě:

Žádosti o grant bude možné podat výhradně elektronicky prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP (AIS SFŽP), který je dostupný z internetových stránek: https://zadosti.sfzp.cz/

 

Kontaktní osoba výzvy na OPR: Ing. Tereza Šrámková, sramkova@rect.muni.cz

V případě zájmu podat do výzvy projekt kontaktujte prosím co nejdříve OPR, zejména z důvodu nastavení systému podání žádosti prostřednictvím informačního systému SFŽP a nutnosti posoudit každý projekt individuálně z hlediska možného naplnění znaků veřejné podpory.


nahoru