| | | |


Životní prostředí

Výzva Rago

Státní fond životního prostředí ČR vyhlásil v programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu novou dotační výzvu „Rago“.

Výzva je zaměřena na předkládání projektových záměrů týkajících se vědecko-výzkumných projektů, inovativních projektů a přenosu příkladů dobré praxe do podmínek ochrany životního prostředí v České republice. 

Předkládané projektové záměry musí být zaměřeny na implementaci reálných opatření (in situ) pro zlepšování stavu ekosystémů a ochranu biodiverzity. Zejména by se mělo jednat o tato opatření:

 • pilotní a demonstrační projekty s ukončeným výzkumem nebo končící víceleté projekty, jež jsou zapsány v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, podporované z veřejných prostředků ČR;
 • pilotní a demonstrační projekty, které nejsou běžně realizovány a financovány z veřejných prostředků ČR nebo jsou realizovány v obdobných ekosystémových podmínkách v zahraničí, v odlišných přírodních podmínkách a prostředí a slouží jako přenos příkladu dobré praxe do podmínek ČR nebo odlišných ekosystémů;
 • podpora ostatních inovativních prvků, které nemohou být předmětem podpory Operačního programu životního prostředí a které mají prokazatelný přínos z pohledu zlepšování stavu ekosystémů a ochrany biodiverzity.

Datum ukončení příjmu projektových záměrů do 1. kola: 11. 6. 2021 (12:00 hod)

Rozpočet:

 • Alokace na výzvu: 150 254 598 Kč
 • Minimální výše grantu: 5 200 000 Kč
 • Maximální výše grantu: 26 000 000 Kč
 • Spolufinancování ze strany žadatele/příjemce: 10 % 

Dokumenty k výzvě:

Žádosti o grant bude možné podat výhradně elektronicky prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP (AIS SFŽP), který je dostupný z internetových stránek: https://zadosti.sfzp.cz/

Kontaktní osoba výzvy na OPR: Ing. Tereza Šrámková, sramkova@rect.muni.cz

V případě zájmu podat do výzvy projekt kontaktujte prosím Ing. Terezu Šrámkovou z důvodu přidělení přístupu do informačního systému AIS SFŽP a domluvení jednotlivých kroků v rámci MU, které musí být splněny před odevzdáním projektového záměru do 1. kola.

Vzhledem k tomu, že není omezen počet žádostí za žadatele, nemá RMU v tuto chvíli ambici přípravu v rámci MU koordinovat. Pokud by ale ze strany některých HS byla poptávka po koordinaci uvnitř MU, např. po koordinaci mezifakultních projektů, kontaktujte OPR s tímto požadavkem.

 

Výzva Trondheim

Státní fond životního prostředí ČR vyhlásil v programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu novou dotační výzvu „Trondheim“.

Výzva je zaměřena na realizaci konkrétních opatření vedoucích k reálnému omezení farmaceutického znečištění povrchových vod. Cílí na pilotní a demonstrační projekty, jejichž výsledkem je snížení obsahu léčiv a hormonů (včetně jejich metabolitů) v odpadních vodách před jejich vypuštěním do recipientu nebo do kanalizace pro veřejnou potřebu.

Předkládané projektové záměry musí spočívat v implementaci reálných opatření pro zlepšování stavu povrchových vod s ohledem na zbytkové koncentrace léčiv a jejich metabolitů. Zejména by se mělo jednat o:

 • Pilotní a demonstrační projekty založené na instalaci pokročilých technologií čištění odpadních vod s cílem redukovat zvýšené koncentrace léčiv v nich obsažených. Podporovány budou instalace jak přímo u zdroje (např. zdravotnická zařízení), tak na komunálních čistírnách odpadních vod.
 • Realizace projektů, jež využívají přírodní a přírodě blízké procesy k prokazatelnému snížení obsahu léčiv v odpadních vodách (umělé mokřady / kořenové čistírny), případně jiné ověřené inovativní technologie s obdobným efektem.
 • Doplňkové aktivity typu organizačních a dalších preventivních opatření u významných producentů odpadních vod se zvýšenou koncentrací léčiv spočívající v separaci takzvané „žluté vody“ (např. sběr urine bagů a další způsoby separace) ještě před vstupem na lokální čistírnu odpadních vod nebo do veřejné kanalizace. Tato opatření nemohou být realizována samostatně, ale pouze jako doplňková k opatřením technickým v rámci komplexních projektů uvedených výše.

Datum ukončení příjmu projektových záměrů do 1. kola: 11. 6. 2021 (12:00 hod)

Rozpočet:

 • Alokace na výzvu: 93 600 572 Kč
 • Minimální výše grantu: 5 200 000 Kč
 • Maximální výše grantu: 26 000 000 Kč
 • Spolufinancování ze strany žadatele/příjemce: 10 % 

Dokumenty k výzvě:

Žádosti o grant bude možné podat výhradně elektronicky prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP (AIS SFŽP), který je dostupný z internetových stránek: https://zadosti.sfzp.cz/

Kontaktní osoba výzvy na OPR: Ing. Tereza Šrámková, sramkova@rect.muni.cz

V případě zájmu podat do výzvy projekt kontaktujte prosím Ing. Terezu Šrámkovou z důvodu přidělení přístupu do informačního systému AIS SFŽP a domluvení jednotlivých kroků v rámci MU, které musí být splněny před odevzdáním projektového záměru do 1. kola.

Vzhledem k tomu, že není omezen počet žádostí za žadatele, nemá RMU v tuto chvíli ambici přípravu v rámci MU koordinovat. Pokud by ale ze strany některých HS byla poptávka po koordinaci uvnitř MU, např. po koordinaci mezifakultních projektů, kontaktujte OPR s tímto požadavkem.

 


nahoru