| | | |


Priorita 1 - Výzkum a vývoj

Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Celková finanční alokace výzvy: 8 miliard Kč

Minimální výše projektu: 50 000 000 Kč

Maximální výše projektu: 500 000 000 Kč

Cíl výzvy:

Podpora výzkumu preferovaně interdisciplinární povahy s vysokým potenciálem vytvoření špičkových a v budoucnu aplikovatelných výzkumných výsledků, výzkumu postaveného na excelentním výzkumném týmu a rozvoji mezinárodní spolupráce VO. Realizace aktivit podpořených z výzvy přispěje k zvýšení mezinárodního zapojení českých VO, k zintenzivnění produkce špičkových (a potenciálně aplikovatelných) výzkumných výsledků a k rozvoji konkurenceschopnosti ČR.

Podpora bude směřovat do projektů orientovaného/aplikovatelného výzkumu, které mají potenciál v delším časovém horizontu vytvářet aplikovatelné výsledky výzkumu a vývoje. Projekty interdisciplinárního charakteru budou v rámci hodnotícího procesu bodově zvýhodněny.

Podání žádosti o podporu: do 16. 01. 2023 do 14 h

OPR připravil stručný výtah nejdůležitějších informací z nastavení pravidel výzvy, který je ke stažení ZDE.

Veškeré další informace poskytovatele dotace k výzvě jsou uvedeny ZDE.

Zápis ze semináře MŠMT, který připravil OPR, je ke stažení ZDE.

Prezentace MŠMT je ke stažení ZDE.

FAQ ze semináře konaného 7. 9. jsou ke stažení ZDE.

OPR vydal Metodický list k výzvě Špičkový výzkum, který definuje a nastavuje všechny kroky interního schvalovacího procesu včetně uvedení závazných termínů. ML je ke stažení ZDE.

Kontaktní osoba výzvy na OPR: Ing. Tereza Šrámková sramkova@rect.muni.cz, 54949 6144, 731 534 778

Workshop OPR:

OPR uspořádal dva termíny interního workshopu pro zájemce z HS, kde bylo představeno věcné nastavení výzvy, finanční aspekty výzvy, proces hodnocení, doporučení pro psaní žádostí, interní schvalovací proces ad. Prezentace je ke stažení ZDE.

ZMĚNA VÝZVY:

Řídicí orgán OP JAK dne 4. 10. 2022 zveřejnil změnu výzvy č. 02_22_008 Špičkový výzkum.

Aktualizace spočívá především ve vydání 2. verze specifických pravidel, kde došlo k více úpravám (na začátku dokumentu je uveden seznam změn).

Nejdůležitější změny, které aktualizace dále přináší:

  • Příloha č. 1 výzvy Hodnotící kritéria – doplnění kritéria V1.2.2 Získané ERC granty o ERC SYNERGY grant
  • Aktualizace přílohy č. 2 výzvy Výsledky šetření ISPV pro mzdovou a platovou sféru s daty za pololetí 2022
  • Aktualizace vzoru Studie proveditelnosti a jejího anglického překladu 
  • Zpřesnění formy a způsobu doložení povinných příloh k žádosti o podporu – nově bude povinné zpracovat i přílohu Přehled veřejných zakázek, některé další přílohy byly doplněny o bližší popis

Při přípravě žádosti už je potřeba využít aktualizované formuláře a vzory. 

Kompletní informace a dokumenty ke stažení jsou k dispozici na webových stránkách OP JAK: https://opjak.cz/aktuality/zmena-vyzvy-spickovy-vyzkum/ 

ISKP21+:

Uživatelské jméno Ing. Janíkové: MVJANSON

U projektů, ve kterých je MU hlavní žadatel, přiřadit role: čtenář, editor, zástupce správce přístupů a 2. signatář v pořadí

Plná moc Ing. Janíkové je ke stažení ZDE

Uživatelské jméno Ing. Šrámkové: SRAMKOVAT_217408

U projektů, ve kterých je MU hlavní žadatel přiřadit role: čtenář

Plná moc prorektora Polčáka pro podepisování příloh je ke stažení ZDE

Výroční zprávy MU k doložení obratu jsou ke stažení ZDE.

Pokud se žádost bude podávat v roce 2023, je možné doložit výroční zprávy za roky 2020 a 2021 nebo výroční zprávu za rok 2021 a čestné prohlášení o obratu za rok 2022.

Formulář k prokázání vlastnické struktury MU je ke stažení ZDE.

DOMŮ


nahoru