| | | |


Rozvojové projekty

Veřejným vysokým školám jsou prostřednictvím rozvojových programů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy poskytovány finanční prostředky na Centralizované rozvojové projekty a na řešení Interních projektů.

Centralizované rozvojové projekty jsou řešeny v rámci každoročně vyhlašovaného grantového schématu MŠMT, které je určeno pro podporu projektů mimo oblast vědy a výzkumu. V posledních letech je takto podporována především vzájemná spolupráce vysokých škol na území ČR, a to např. v oblasti informačních systémů, studijních programů, hodnocení kvality či kariérních systémů. O výběru projektů k realizaci rozhoduje Rada programů MŠMT. Finanční prostředky na realizaci projektů jsou přidělovány formou dotace.

Interní projekty jsou od roku 2022 přímo navázány na Plán realizace Strategického záměru MU na roky 2022-2025 (pro každý rok zvlášť) a pomáhají naplňovat jeho cíle a ukazatele. Finanční prostředky na realizaci těchto projektů poskytuje MŠMT formou příspěvku ze státního rozpočtu (Ukazatel I) na naplňování cílů dle Vyhlášení programu na podporu strategického řízení vysokých škol pro rok 2022 až 2025. 


ODKAZY


nahoru