| | | |


Masarykova univerzita 4.0 (MUNI 4.0)

 • Program

02 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

 • Prioritní osa

02.2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj

 • Investiční priorita

02.2.69 Zlepšování kvality a účinnosti a přístupu k terciárnímu a rovnocennému vzdělávání, zejména v případě znevýhodněných skupin, aby se zvýšila účast a úrovně dosaženého vzdělání

 • Tematický cíl

TC 10 Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení

Projekt míří ke zvýšení kvality vzdělávání na Masarykově univerzitě s ohledem na trendy trhu práce, pokročilé technologie, nároky heterogenní studentské obce a potřeby společnosti. Rozvíjí strategické oblasti a důrazem na výraznou kvalitativní změnu přibližuje univerzitu standardům v EU. Cílem je dosažení relevance studijní nabídky, rozvoj hodnocení kvality programů, vyšší kompetence lidských zdrojů a rozvoj příležitostí ke studiu.

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002418
Datum zahájení realizace: 1. 4. 2017
Datum ukončení realizace: 30. 9. 2022
Celkové způsobilé výdaje:    200 377 606,66 Kč

Klíčové aktivity projektu:

 • Řízení projektu (KA 1)
 • Relevance studijní nabídky pro trh práce (KA 2)
 • Zajišťování a hodnocení kvality (KA 3)
 • Mezinárodní spolupráce (KA 4)
 • Rovné příležitosti pro studium a uplatnitelnost (KA 5)
 • Kompetence lidských zdrojů (KA 6)

 

Participující hospodářská střediska:

 • LF MU
 • FF MU
 • PF MU
 • FSS MU
 • PřF MU
 • FI MU
 • PdF MU
 • FSpS MU
 • ESF MU
 • SPSSN Teiresiás
 • CJV

 

Komplementární projekt:

Strategické investice Masarykovy univerzity do vzdělávání SIMU+

 

DOMŮ

Logolink _MSMT_VVV_hor _barva _czKontakt

nahoru