| | | |


Operační program Zaměstnanost plus - OPZ+

Poskytovatel:  Ministerstvo práce a sociálních věcí

Informace k programu

Diverzitní a flexibilní pracovní kultura

Dne 4. 8. 2022 byla vyhlášena výzva Diverzitní a flexibilní pracovní kultura z Operačního programu Zaměstnanost plus (priorita: 1 Budoucnost práce, specifický cíl: 1.2 Rovnost žen a mužů).

Mezi podporované aktivity výzvy patří:

  • Zavádění flexibilní pracovní kultury do pracovního prostředí u zaměstnavatelů a vytvoření a zavedení systému práce se zaměstnanci na MD/RD.

Realizace by měla povinně probíhat v následujících fázích:

1.      analýza výchozího stavu organizace (vyhodnocení možností pro zavedení flexibility a managementu MD a RD v organizaci),

2.      zpracování strategie nového stylu práce, nastavení a sdílení jiné pracovní kultury (nový standard),

3.      implementace nových pravidel,

4.      závěrečné vyhodnocení strategie – plnění stanovených dílčích měřitelných cílů a sledování dopadů na fungování organizace.

  • Vytvoření podmínek pro vznik a rozvoj diverzitního pracovního prostředí podporujícího směřování k vyrovnanému zastoupení žen a mužů v organizaci + volitelně: Vytvoření a realizace programů pro postup žen do pozic s rozhodovacími pravomocemi.

I zde by měla realizace probíhat ve čtyřech uvedených fázích.

Z výzvy je zřejmé, že:

  • dotace na 1 projekt bude stanovena v rozmezí 1–10 mil. Kč
  • počet projektů na příjemce není ve výzvě uveden – na základě komunikace s kontaktními osobami výzvy máme potvrzeno, že lze podat i více projektů, musí ale být přesně vymezeny a účetně odděleny od sebe, aby se předešlo riziku dvojího financování
  • předpokládá se spoluúčast příjemce ve výši min. 5 % (76,735 % podíl EU; max. 18,265 % ze státního rozpočtu)
  • datum ukončení příjmu žádostí o podporu je 3. 8. 2023, 23:59 hodin
  • maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat, je 24 měsíců
  • nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 31. 12. 2025
  • celková alokace výzvy je 210 000 000 Kč 

Celé znění výzvy je dostupné na: https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz-plus/-/asset_publisher/SfUza2tXdZGm/content/diverzitni-a-flexibilni-pracovni-kultura-1-?inheritRedirect=false

Pokud budete mít zájem zúčastnit se výzvy, pošlete prosím nejdříve záměr (stručnou anotaci) kontaktní osobě na OPR RMU, Martině Kalovské, a to nejpozději do 22. 8. 2022. Dle počtu zájemců rozhodne pan prorektor Polčák o dalším postupu, dle kterého budou vybrány vedením MU projekty k přípravě a následnému podání.

K výzvě jsou pořádány semináře pro žadatele. Nejbližší se koná dne 17. 8. 2022 v Brně. Bližší informace najdete na Seminář pro žadatele o podporu v rámci výzvy 012 OPZ+ II. - Akce řídicího orgánu - www.esfcr.cz

 

DOMŮ


nahoru