| | | |


Operační program Životní prostředí - OPŽP

Poskytovatel:  Ministerstvo životního prostředí

Informace k programu

Pro MU je relevantní následující výzva

Prioritní osa 5: Energetické úspory

Specifický cíl: 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

Cílem je snížit konečnou spotřebu energie a snížit spotřebu neobnovitelné primární energie prostřednictvím využití lokálních obnovitelných zdrojů ve veřejných budovách.

Termín pro podání žádosti 2. března 2021.

Typy podporovaných projektů a aktivit

 • Podporovaná aktivita 5.1a) Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov, včetně projektů realizovaných metodou EPC:
  • zateplení obvodového pláště budovy,
  • výměna a renovace (repase) otvorových výplní,
  • realizace opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí (např. rekonstrukce a modernizace vnitřního osvětlení, systémy měření a regulace vytápění a větrání, opatření zlepšující prostorovou akustiku, opatření zabraňující letnímu přehřívání),
  • realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla,
  • realizace systémů využívajících odpadní teplo,
  • výměna zdroje tepla pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo chladu využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn,
  • instalace fotovoltaického systému,
  • instalace solárně-termických kolektorů.
 • Podporovaná aktivita 5.1b) Samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo chladu využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn, instalace solárně-termických kolektorů, instalace fotovoltaického systému a instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, pokud veřejná budova splňuje určitou energetickou náročnost a v případě instalace systému nuceného větrání s rekuperací zároveň nesplňuje požadavky na zajištění dostatečné výměny vzduchu.
 • Podporovaná aktivita 5.1c) Výstavba nových veřejných budov v pasivním energetickém standardu.

Výše podpory:

Základní výše podpory je odstupňována 30 – 50 % ze způsobilých výdajů projektu v závislosti na dosažených úsporách.

Bonifikace pro žadatele (5 %) v případě:

 • realizace projektů metodou EPC nebo Design&Build,
 • v případě samostatné instalace zdroje tepla nebo zdroje TV je výše podpory 40 – 60 % ze způsobilých výdajů projektu.

V případě zájmu se obracejte na Ing. Jiřího Foltýna (foltyn@rect.muni.cz)

DOMŮ


nahoru