| | | |


Detail Aktuality

Změny v projektech CRP 2020 - aktualizace

11.05.2020

Informace ministerstva k administraci změn v projektech CRP 2020.

MŠMT na svých webových stránkách v části FAQ pro období pandemie zveřejnilo doporučení pro změny v řešení centralizovaných rozvojových projektech

http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/faq-pandemie

Výňatek textu k CRP uvádíme také zde (viz níže) a prosíme o respektování těchto pravidel.

Koordinace žádostí o změny projektů zajišťuje OPR RMU. Prosím nekontaktujte MŠMT individuálně! Za univerzitu může odejít pouze jedna souhrnná žádost za všechny naše projekty, a to k 15. září 2020. V průběhu letních měsíců bude ze strany OPR probíhat monitoring, na základě kterého zpracujeme a předložíme MŠMT žádost o změny v projektech, které jsou nad rámec povolených změn a případně předložíme upravené projekty.

 

Centralizované rozvojové projekty pro rok 2020

V rámci centralizovaných rozvojových projektů pro rok 2020 je možné realizovat změny projektů uvedené ve Vyhlášení Centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2020 nebo v případě rozsáhlejších změn požádat ministerstvo o změnu dle informací uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace na řešení centralizovaných rozvojových projektů pro rok 2020.

O změny uvedené ve Vyhlášení centralizovaného rozvojového projektu pro veřejné vysoké školy pro rok 2020 vysoké školy nemusí žádat. Jedná se o níže uvedené změny:

osobní náklady (tj. součet položek: mzdy, odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu) a cestovní náhrady mohou být sníženy o maximálně 20,0 %; položky osobních nákladů a cestovních náhrad nemohou být navyšovány;

ostatní položky mohou být za dodržení výše uvedených podmínek sníženy či zvýšeny o maximálně 20,0 %.

(Uvedených 20,0 % se vztahuje k výši dotace poskytnuté na dílčí část řešeného projektu konkrétní vysoké školy a nikoli k dané položce rozpočtu.)

Tyto změny uvede vysoká škola pouze v závěrečné zprávě projektu a nemusí o ně ministerstvo žádat.

V případě změn v projektech mimo rámec změn uvedených (viz výše) ve Vyhlášení CRP 2020 (tedy zejména změn plánovaných aktivit/cílů a přesunu většího objemu finančních prostředků) podají vysoké školy žádost o změny dle informací uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace na řešení centralizovaných rozvojových projektů pro rok 2020. Vysoké školy zašlou na ministerstvo jednu souhrnnou žádost o změny ve všech svých řešených projektech.

Žádosti o změny v projektech je možné na ministerstvo zasílat do 15. září 2020 datovou zprávou. K žádosti je třeba přiložit upravenou verzi projektu. Na základě této žádosti pak ministerstvo v případě schválení vydá změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Změnová rozhodnutí o poskytnutí dotace budou ministerstvem vydána přibližně na přelomu září a října 2020.

Pokud by nebylo možné projekty v plné míře realizovat a mělo by dojít k vrácení (části) poskytnuté dotace, žádáme vysoké školy, aby nevyčerpané finanční prostředky ministerstvu vrátily zpět do konce října 2020.

Vyhlášení Centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2021

Vyhlášení bude posunuto (termín zatím není určený) a bude zaměřeno na výzvy, kterým vysoké školy v souvislosti se současnou situací čelí, zejm. do oblasti různých forem studijních opor umožňujících dálkový přístup. 

Ing. Renata Danielová, 11.05.2020 11:25

nahoru