| | | |


Interní soutěž FRMU 2020

Soutěž je organizována dle Vyhlášení institucionálního programu pro veřejné vysoké školy pro roky 2019-2020 ze strany MŠMT. 

Tematické okruhy pro rok 2020 zůstávají stejné jako v předchozích ročnících, a to:

A) Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů/oborů na úrovni předmětů/kurzů

B) Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti

Stejně jako v loňském roce se do soutěže mohou se svými projektovými záměry hlásit studenti, akademici i další zaměstnanci univerzity a zůstává také možnost předkládat projektové záměry nejen na inovace studijních programů/oborů, ale také záměry cílené na podporu a rozvoj pedagogické práce akademických pracovníků bez vazby na konkrétní studijní program/obor. 

Podrobná specifikace soutěže a tematických okruhů je uvedena ve Vyhlášení a Pravidlech soutěže (viz níže).

Závěrečné zprávy projektů

V ISEP je u každého realizovaného projektu založen formulář pro závěrečnou zprávu na samostatné záložce „Fond rozvoje MU – závěr. zpráva“ - řešitel vyplní do konce ledna 2021.

Požadované informace (stejné jako v předchozích letech):

  • Výsledky/výstupy projektu dosažené k datu 31. 12. 2020 – stručný komentář nejlépe v bodech
  • Věcné změny v řešení projektu a jejich zdůvodnění – opět stručný komentář v případě změn ve věcné náplni projektu, tedy ve výstupech
  • Vyčerpaná částka – Celková vyčerpaná částka projektu v celých Kč dle výsledovky
  • Změny v plánovaném čerpání finančních prostředků a jejich zdůvodnění – opět stručný komentář pokud došlo ke změnám v rozpočtu oproti původnímu plánu
  • Předmět, jenž je vytvářen/inovován byl k 31. 12. 2020 zaveden do Katalogu předmětů… - ANO/NE + zdůvodnění

Důležité informace:

Kontaktní osoby:

V případě jakýchkoli dotazů se prosím obracejte na kontaktní osoby přímo na jednotlivých fakultách/HS.

Jejich jmenný seznam s kontaktními údaji je uveden zde: Kontaktní osoby na fakultách/HS


nahoru