| | | |


Výsledky soutěže FRMU 2018

Hodnotící komise jmenovaná rektorem Masarykovy univerzity doc. PhDr. Mikulášem Bekem, Ph.D., rozhodla o výběru návrhů projektů podaných do Fondu rozvoje MU pro rok 2018.

Výsledky doplňujícího 2. kola soutěže (březen 2018)

Celkem bylo do soutěže přihlášeno 32 studentských projektových žádostí z 8 fakult MU s finančními požadavky v celkové výši 2 336 tis Kč.

K realizaci bylo hodnotící komisí vybráno 10 projektů. Seznam podpořených projektů naleznete zde.

Výsledky 1. kola soutěže (prosinec 2017)

Celkem bylo do soutěže přijato 225 projektových žádostí z jedenácti fakult a hospodářských středisek MU s finančími požadavky v celkové výši 18 218 tis. Kč.

K realizaci bylo hodnotící komisí vybráno 153 projektů. Seznam podpořených projektů naleznete zde.

Komentář k hodnocení

Hodnotící komise měla 49 členů a byla složena ze zástupců fakult, členů vedení MU i zástupců Akademického senátu MU. Hodnocení probíhalo v několika fázích, od hodnocení na příslušné fakultě/HS (stanovení prioritních projektů fakulty v případě projektů akademických pracovníků), přes nezávislé hodnocení jednotlivými členy komise až k finálnímu výběru projektů na společné schůzce hodnotící komise.  

Kritéria hodnocení byla stanovena v souladu s Vyhlášením a Pravidly interní soutěže Fondu rozvoje MU na rok 2018. Důraz byl kladen především na dlouhodobou udržitelnost výstupů projektu a soulad aktivit s Dlouhodobým záměrem MU na léta 2016-2020.

Informace pro žadatele

Komentáře členů hodnotící komise k jednotlivým projektům jsou uvedeny přímo v databázi ISEP u každého návrhu projektu na záložce "Schvalování".

Některé projetové záměry byly schváleny pouze za podmínky krácení požadovaných finančních prostředků. Krácení proběhlo na základě posudků a doporučení členů hodnotící komise.

V případě, že Vám byl projekt schválen s redukcí rozpočtu, je v ISEP uvedena redukovaná částka a příp. komentář, jakých položek se krácení týká (na záložce Schvalování v řádku "Závěr"). Prosím kontaktujte svého koordinátora na fakultě/HS a informujte jej, zda souhlasíte s řešením projektu za těchto podmínek. Pokud ano, pak prosím předložte příslušnému koordinátorovi upravený položkový rozpočet a "Průvodku k realizovanému projektu". Teprve potom může být projekt v ISEP převeden do fáze realizace.


nahoru