| | | |


Jak založit návrh projektu do FRMU

Návrhy projektů je možné do systém zadávat od 1. 10. 2019.

Finalizovány musí být nejpozději 31. 10. 2019.

Na jednotlivých fakultách/HS se mohou termíny sběru projektů lišit, prosím ověřte si vše u své kontaktní osoby!

Postup pro zadání projektu do ISEP

Návrhy projektů se zadávají prostřednictvím informačního systému pro evidenci projektů přes http://inet.muni.cz/ - Výzkum a vývoj - ISEP - Informační systém pro evidenci projektů

Přihlášení do systému - login je univerzitní číslo osoby (UČO), heslo je stejné jako vstupní heslo do ISu (https://is.muni.cz/auth/)

V případě, jakýchkoli problémů s aplikací ISEP, se můžete obrátit na ihelp@ics.muni.cz nebo zadat svůj dotaz prostřednictvím požadavkového systému uživatelské podpory Inetu https://inet.muni.cz/app/issue/ihelp?new

Editor návrhů projektů 

Zvolte šablonu "Fond rozvoje MU (01.10.2019 - 31.10.2019)" a klikněte na "+ Nový návrh dle šablony".

Vyplňte žlutě podbarvená pole:

 • Název projektu
 • Navrhovatel - jméno řešitele projektu
 • Apl. výzkum - ne (předvybráno
 • GDPR - ne/ano 
 • Etika - ne (předvybráno)
 • Hospodářská střediska - fakulta/součást/HS na kterém bude projekt řešen, uveďte i konkrétní pracoviště např. příslušný ústav. Pokud je projekt řešen na více fakultách/střediscích, uveďtě je
 • Stručná anotace projektu - text maximálně 500 znaků
 • Platný návrh - zatrženo
 • ULOŽIT

Záložka "Základní údaje"

Prosím zkontrolujte uvedená data. Pokud je třeba některé z údajů upravit, klikněte na "Editovat". Po opravě nezapomeňte ULOŽIT.

Záložka "Fond rozvoje MU - návrh"

UPRAVIT

Vyberte, zda je navrhovatelem projektu "akademický pracovník MU", "neakademický zaměstnanec MU" nebo "student zapsaný na MU ve stud. programu".

V případě, že vybere možnost "student zapsaný na MU ve stud. programu", je v dalším kroku nutné zadat osobu "Odborný garant projektu - spoluřešitel" - zadejte jméno a vyberte ze seznamu navrhovaných.

Na základě zadaných údajů se žadateli zobrazí pouze relevantní tématické okruhy:

 1. Hlavní tematické zaměření vašeho záměru - vyberte ze seznamu pouze jeden tématický okruh, který je z hlediska náplně projektu klíčový
 2. Související tematické zaměření - může zůstat nevyplněno. Pokud ale projekt míří i do jiných tematických okruhů kromě hlavního, pak je označte. Jsou povoleny kombinace různých témat, ale pouze v rámci jednoho okruhu např. A1+A3 (kombinace A+B není možná a systém ji neumožní).

V případě, že je žadatelem zaměstnanec MU (akademický i neakademický pracovník), je v následujícím kroku nutné vybrat cíl projektu - podpora a rozvoj pedagogické práce nebo inovace/vytváření předmětů/kurzů. 

"Vazba na Dlouhodobý záměr MU na léta 2016-2020" - vyberte konkrétní číslo Strategické priority, kterou projekt naplňuje. Je možné označit více priorit najednou. Údaj je povinný.

"Programy, obory a garanti" - uveďte obory, jichž se projekt týká - klikněte na "+ Přidat" - v novém okně je možnost výběru fakulty, studijního programu a oboru. Na základě zadaných údajů se automaticky vypíše jméno garanta programu/oboru.

Je zde i možnost "Vyplnit dle aktivního studia" - vyplní se automaticky.

V případě, že k vybranému studijnímu oboru není přiřazen garant oboru (dle Katalogu předmětů v ISu), vyberte jemu nadřazeného garanta studijního programu.

Pokud garant oboru/programu není v ISEP definován, obraťte se prosím na studijní oddělení vaší fakulty k jeho doplnění.

Jedná-li se o projekt cílený na podporu a rozvoj pedagogické práce, není nutné projekt vázat na konkrétní program/obor, a tedy není požadován ani výběr garanta. 

"Charakteristika projektu" - stručně uveďte požadované obsahové náležitosti dle Pravidel FRMU 2018 - viz kap. 5 Náležitosti návrhu projektu (max. 5000 znaků včetně mezer):

 • charakteristiku řešené problematiky;
 • zdůvodnění potřebnosti projektu, zdůraznění přidané hodnoty a inovativnosti aktivity;
 • stanovení cílů a výstupů projektu včetně jejich kvantifikace - – explicitní popis výstupů tak, aby byly snadno ověřitelné či měřitelné (pokud lze kvantifikovat);
 • způsob dosažení výstupů projektu – důraz je kladen na dlouhodobou udržitelnost výstupů projektu (opakovaná využitelnost), nikoli jen jednorázové využití;
 • vymezení cílové skupiny a přínos projektu pro cílovou skupinu;
 • popis pracovní činnosti osob zapojených do projektu;
 • je-li plánováno cestovné, uvést specifikaci účelu cesty s ohledem na výstupy projektu.

"Komerční využití výsledků" - označte pouze v případě, že předpokládáte komerční využítí výstupů projektu. Následně se otevře textové okno, kam je možné vypsat předpokládaných rozsah takového komerčního využití včetně možnosti vložení tabulky. Takovýto projekt bude postoupen kanceláři kvestora k posouzení rizika veřejné podpory.

Automaticky se vypíší návrhy projektů, které navrhovatel podával v předchozích ročnících soutěže FRMU (není možné editovat).

ULOŽIT

Záložka "Rozpočet"

UPRAVIT - Navrhovaný rozpočet - částky uvádějte v jednotkách Kč.

Mzdové náklady (mzdy včetně odměn) - mzdové prostředky určené pro akademické pracovníky a zaměstnance MU včetně odměn

DPP a DPČ - především pro externí spolupracovníky

Odvody na soc. a zdrav. pojištění - soc. fond - ve výši 35 % z položky Mzdové náklady (včetně odměn), případně 34 % z DPČ (DPP)

 • Na DPP můžete pracovat maximálně tři sta hodin za rok u jednoho zaměstnavatele a pokud měsíční odměna z DPP nepřesáhne 10.000,- Kč, neplatí se z výdělku zdravotní ani sociální pojištění.
 • DPČ je možné uzavřít, pokud rozsah nepřekročí 20 hodin týdně. Když měsíční odměna z DPČ nedosáhne 2.500,- Kč, nemusí se z ní odvádět zdravotní ani sociální pojištění.

Stipendia - přiznávají se dle stipendijního řádku MU a jsou odměnou za tvůrčí práci studentů při zpracování projektu a jeho řešení. Na jiné činnosti je třeba se studentem uzavřít pracovně-právní vztah (např. DPP, DPČ).

Cestovné - uvádějte plánované domácí i zahraniční cesty, včetně konferenčních poplatků

Spotřeba materiálu - spotřební materiál včetně drobného hmotného majetku

Služby

Jiné ostatní náklady - neuvádět režijní náklady (projekty FRMU jsou od plánování režií osvobozeny), tato položka zůstává u většiny projektů nulová

Zdůvodnění finančního rozpočtu - specifikace využití jednotlivých plánovaných položek rozpočtu ve vazbě na konkrétní výstupy projektu. Uveďte také jména osob, které budou z projektu odměňovány, stejně tak jména studentů, kterým přísluší stipendium. Zdůvodněte plánované cestovné.

ULOŽIT

Pozn.:

Z projektů FRMU není možné financovat zejména:

 • pořízení investic = pořízení dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku s dobou použití delší než 1 rok a částkou pořizovací ceny dlouhodobého hmotného majetku či jeho technického zhodnocení vyšší než 40 tis. Kč (např. přístroje a zařízení) a nehmotného majetku či jeho technického zhodnocení vyšší než 60 tis. Kč (např. software);
 • aktivity nutné k zajištění období udržitelnosti projektů OP VK;
 • občerstvení pro účastníky plánovaných akcí, konferencí či workshopů;
 • pořízení kancelářského vybavení a nábytku;
 • opravy a údržba zařízení.

Záložka "Lidé"

"Editovat" - uveďte jména spoluřešitelů jako "Člen realizačního týmu", případné další spolupracující osoby jako "Administrátor".

ULOŽIT

Záložka "Schvalování"

Proces schvalování návrhů projektů může na fakultách/HS probíhat dvěma způsoby:

1) Elektronické podepisování

2) Fyzické podepisování

Ad1) V případě, že na fakultě/HS probíhá elektronické schvalování návrhů projektů, dbejte pokynů příslušné kontaktní osoby. Postup se může na jednotlivých HS lišit, ale s největší pravděpodobností budete postupovat takto:

Na záložce Schvalování vyberte "Uzavřít návrh a schvalovat elektronicky". Návrh projektu se automaticky stáhne vygeneruje do .pdf a vloží na záložku "Dokumenty". Dále schvalování probíha elektronicky, není třeba nic tisknout a podepisovat. Prosím spojte se s kontaktní osobou na vašem HS a domluvte a informujte ji o finalizaci projektu. 

Ad2) Pokud považujete údaje uvedené v jednotlivých záložkách za finální, klikněte na "Uzavřít návrh". Návrh projektu se automaticky stáhne vygeneruje do .pdf a vloží na záložku "Dokumenty"Teprve poté vytiskněte Návrh projektu a Průvodku návrhu projektu. Po zajištění podpisů odpovědných osob na průvodku předejte příslušné kontaktní osobě na vaší fakultě/HS.

 

Na jednotlivých fakultách/HS se mohou postupy při administraci a kontrole návrhů projektů lišit, stejně tak termíny sběru projektů. Prosím ověřte si vše u Vaší kontaktní osoby!

Návrhy projektů musí být do systému zadány a finalizovány nejpozději do 31. října 2019. Po tomto termínu již s návrhem projektu může pracovat pouze pověřená kontaktní osoba na fakultě/HS.

 


nahoru