| | | |


Aplikace - výzva IX

IX. výzva

Základní informace o aktuální výzvě do programu Aplikace

Termín pro podání žádosti: do 31. 7. 2021

Alokace výzvy: 2 500 000 000 Kč

Minimální výše dotace: 2 000 000 Kč

Maximální výše dotace: 100 000 000 Kč pro projekty účinné spolupráce

Cílem programu Aplikace je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výsledky těchto činností povedou k zavádění inovací vyšších řádů a k tvorbě produktů konkurenceschopných na světových trzích.

Podporovanou aktivitou je realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje ve smyslu Článku 25 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem.

Způsobilé výdaje

  • osobní náklady: mzdy a pojistné výzkumných pracovníků, techniků a ostatního podpůrného personálu v rozsahu nezbytném pro účely projektu, (osobní náklady administrativních a řídících pracovníků (finanční manažer, projektový manažer, koordinátor, účetní apod.) jsou způsobilé pouze v rámci položky Ostatní režie);
  • náklady na nástroje, přístroje a vybavení v podobě odpisů dlouhodobého hmotného movitého majetku, v rozsahu a po dobu, kdy jsou využívány pro účely projektu;
  • náklady na smluvní výzkum;
  • náklady na poradenské služby využité výlučně pro účely projektu;
  • dodatečné režijní a ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál a dodávky, které vznikly bezprostředně v důsledku projektu.

Maximální podíl způsobilých výdajů za podporovanou aktivitu průmyslový výzkum nesmí překročit 50% celkových způsobilých výdajů projektu.

Bližší vymezení způsobilých výdajů naleznete zde.

Žadatelem je vždy podnikatelský subjekt - MU však může být do projektu zapojena coby spolupříjemce.

Míra podpory pro výzkumné organizace 85 %

Míra dotace pro podniky se pohybuje dle velikosti podniku a kategori činnosti od 25% do 80%.

Maximální míra podpory pro celý projekt 70 %

Informace o výzvě na stránkách zprostředkujícího subjektu

V případě zájmu o zapojení do této výzvy se prosím obracejte na Ing. Jiřího Foltýna (foltyn@rect.muni.cz)


nahoru