| | | |


Spolupráce – Technologické platformy – Výzva IV

IV. výzva

Termín pro ukončení příjmu žádosti: 1. března 2021
Alokace výzvy: 30 000 000,-Kč, může dojít k navýšení alokace
Minimální výše dotace: 500 000,- Kč
Maximální výše dotace: 5 000 000,- Kč

Doba realizace projektu nesmí překročit 3 roky od data skutečného zahájení projektu. Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 30. 6. 2023.

Cíl výzvy
Tato Výzva naplňuje cíl programu podpořit rozvoj inovačních sítí – technologických platforem jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou. Posilování vzájemných vazeb na regionální, nadregionální i mezinárodní úrovni povede k rozvoji ekonomiky založené na znalostech a inovacích a naplňování konceptu inteligentní specializace.

Podporované aktivity v této výzvě:

Koordinační činnosti technologické platformy

a) v oblasti řešení průmyslových (a souvisejících společenských) výzev daného odvětví a uplatnění pokročilých technologií. V rámci činnosti TP přípraví cestovní mapu průmyslové modernizace a zavádění pokročilých technologií, které jsou klíčové pro posun technologické úrovně v relevantní prioritní aplikační doméně a znalostních doménách Národní RIS3 strategie.

b) navázání hlubší spolupráce TP s evropskými technologickými platformami (ETP) a evropskými technologickými a inovačními platformami (ETIP) nebo obdobným strategickým partnerem na evropské úrovni, např. s některou z existujících Společných technologických iniciativ (Joint technology Initiatives, JTI), nebo s evropskou asociací, či jiným subjektem, který hraje klíčovou roli v daném odvětví v rámci EU s důrazem na výzkum, vývoj a inovace) a zapojování českých organizací pro výzkum a šíření znalostí a podniků do jejich činnosti,

c) koordinace českých podnikatelských subjektů a organizací pro výzkum a šíření znalostí v přístupu do programu Horizont 2020 a dalších evropských programů.

Podporovány jsou dále aktivity směřující k rozvoji oboru a TP, zlepšení inovačního prostředí, odstraňování identifikovaných bariér jeho rozvoje, sdílení znalostí a informací, technologický foresight a iniciace výzkumných a vývojových projektů v oblastech definovaných v SVA2 a IAP3 jako klíčových pro budoucí konkurenceschopnost a udržitelný rozvoj. Podporováno je další rozpracování/aktualizace strategických dokumentů. Všichni příjemci podpory v III. Výzvě programu Spolupráce - Technologické platformy jsou povinni na konci projektu předložit aktualizovaný dokument Strategická výzkumná agenda.

Podporovány NEJSOU:

  • aktivity související s výrobou a zavedením výrobku na trh,
  • projekty, které vedou k jednostranné konkurenční výhodě jednotlivých firem,
  • aktivity spojené s podporou vývozu do členských států Evropské unie a třetích zemí a to podporou přímo vázanou na množství vývozu nebo spojenou se založením a fungováním distribuční sítě nebo jinými běžnými výdaji souvisejícími s vývozními aktivitami, a dále s podporou podmiňující použití domácího zboží na úkor dováženého zboží a/nebo podmiňující použití domácích služeb.

Způsobilé výdaje, maximální výše dotace a spolufinancování:

Způsobilé jsou výdajě na mzdy a pojistné; hardware a software; služby poradců, expertů, studie; semináře, konference; marketing a propagace; nájem; dodatečné režijní náklady.

Dodatečné režijní náklady jsou uplatňovány paušální sazbou ve výši až 15% z rozpočtové položky Mzdy a pojistné.

Blížší informace o způsobilých výdajích naleznete zde

Dotace bude poskytována do maximální výše 75 % způsobilých výdajů.

Masarykova univerzita nemůže být samostatným příjemcem této výzvy, ale může být součástí účelového sdružení podnikatelů.

Informace o výzvě na stránkách zprostředkovatelské agentury


nahoru