| | | |


Služby infrastruktury VIII

VIII. výzva

Termín pro podání žádostí: 1. dubna 2021
Alokace výzvy: 350 000 000,-Kč, může dojít k navýšení alokace.

Maximální výše dotace:

Poskytování služeb inovačním podnikům

 • 1 - 15 mil. Kč v případě projektů příjemce (MSP)
 • 50 - 250 tis. Kč dotace na služby konečného příjemce

Ostatní aktivity výzvy (provozování/rozšíření prostor/výstavba nové infrastrukutry):

 • 1 – 30 mil. Kč v případě projektů neobsahujících stavební práce
 • 5 – 150 mil. Kč v případě projektů obsahujících stavební práce, resp. až 200 mil. Kč v případě projektů, které budou obsahovat stavební práce a současně budou realizovány v hospodářsky problémových regionech definovaných usnesením vlády ČR č. 952/2013, ve smyslu usnesení vlády ČR č. 826/2015.

Míra podpory

Poskytování služeb inovačním podnikům

 • 75 % z prokázaných způsobilých výdajů v případě konečných příjemců (MSP)- uživatelů poradenských služeb
 • 100 % z prokázaných způsobilých výdajů v případě příjemců, kteří jsou zprostředkovatelem podpory dle Rámce.

Ostatní aktivity výzvy:

 • 50 % z prokázaných způsobilých výdajů
 • 75 % z prokázaných způsobilých výdajů dle Rámce mimo režim veřejné podpory pro příjemce, kteří splňují podmínky bodů 19 a 20 Sdělení Komise – Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01).

Nejzazší termín pro ukončení projektu: 30.6.2023

Cíl výzvy
Hlavním cílem programu podpory „Služby infrastruktury“ je zkvalitňovat služby podpůrné inovační infrastruktury, která povede ke zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a mezi veřejným a podnikovým sektorem se zaměřeným zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb. Tyto aktivity povedou ke zlepšení mezisektorové spolupráce a podmínek pro rozvoj inovačních firem a konkurenční výhody jako zásadního prvku ovlivňujícího efektivitu celého inovačního systému v ČR.

Podporované aktivity

a) Poskytování služeb inovačním podnikům - MSP

Vědeckotechnické parky, inovační centra a podnikatelské inkubátory budou prostřednictvím vlastních expertů nebo formou zprostředkování ověřených externích služeb poskytovat inkubovaným a dalším inovativním MSP služby specializovaného poradenství.

Důraz bude kladen na  rozvoj kvality  služeb v těchto oblastech:
(i) strategické řízení a management inovací;
(ii) strategické poradenství při vstupu na nové trhy;
(iii) ochrany a využití práv duševního vlastnictví;
(iv) navazování a rozvíjení výzkumné spolupráce;
(v) komercializace výsledků výzkumu;
(vi) přístupu ke kapitálu;
(vii) validace podnikatelského modelu;
(viii) rozvoj řízení procesů ve firmě;
(ix) vedení zaměstnanců;
(x) obchodní a marketingové strategie;
(xi) poradenství v oblasti návrhových či konstrukčních procesů.

b) Provozování inovační infrastruktury

Pouze v režimu de minimis. Jedná se o provozování již vybudovaného Vědeckotechnologického parku, Podnikatelského inkubátoru, Inovačního centra.

c) Rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro společné využívání technologií

Jedná se o aktivity rozšíření již existující inovační infrastruktury (VTP/PI), avšak případné stavební práce nesmí zasahovat/změnit, ohrozit závazný ukazatel a cílové aktivity původního projektu.

d) Výstavba nové sdílené inovační infrastruktury

Pouze v regionu, kde bude prokázán nedostatek vhodné výzkumné nebo inovační infrastruktury pro podnikatelské subjekty.

Podporována NENÍ:

 • prostá obnova majetku
 • aktivity spojené s podporou vývozu do  členských států Evropské unie a třetích zemí, a to podporou přímo vázanou na  množství vývozu nebo spojenou se  založením a fungováním distribuční sítě nebo jinými běžnými výdaji souvisejícími s vývozními aktivitami,
 • aktivity spojené s podporou přednostního užití domácího zboží před zbožím dováženým,
 • výrobní aktivity žadatele/příjemce.

Způsobilé výdaje

Poskytování služeb inovačním podnikům:

a)  osobní náklady spojené s poskytováním poradenských služeb konečným příjemcům - inovativním MSP (poradců a expertů),

b)  nákup externích poradenských služeb,

c)  marketing a propagace (maximálně 400 tis. Kč na projekt),

d)  režijní náklady (15 % z osobních nákladů)

 

Ostatní aktivity výzvy:

a) výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného majetku např. nákup pozemků, budov,
strojů a jiného zařízení nezbytného pro vybavení inovační infrastruktury za podmínky, že se
jedná o odepisovatelná aktiva (mimo pozemek),

b) výdaje na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (pořízení patentů, licencí a knowhow nepřesahující cenu obvyklou, přičemž posudek nesmí být ke dni pořízení majetku starší než 3 měsíce; software apod.), náklady na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku do výše 50 % celkových způsobilých výdajů na projekt,

c) provozní náklady, zejména služby poradců, expertů, studie, školení, semináře, workshopy,
propagace, síťové neskladovatelné dodávky apod. (v režimu de-minimis),

d) náklady na povinnou publicitu projektu jsou způsobilé pouze tehdy, pokud naplňují znaky
povinné publicity uvedené v pravidlech určených poskytovatelem podpory (v režimu de-minimis),

e) projektová dokumentace (v režimu de-minimis)

Bližší informace ke způsobilosti výdajů naleznete zde.

Kompletní informace k výzvě naleznete na stránkách zpostředkovatelské agentury

V případě zájmu o zapojení do této výzvy se prosím obracejte na Ing. Jiřího Foltýna (foltyn@rect.muni.cz)


nahoru