| | | |


Výsledky soutěže FRMU 2020

Hodnotící komise jmenovaná rektorem Masarykovy univerzity prof. MUDr. Martinem Barešem, Ph.D. rozhodla o výběru návrhů projektů podaných v rámci interní soutěže Fondu rozvoje Masarykovy univerzity pro rok 2020.

Celkem bylo do soutěže přihlášeno 231 projektových záměrů z deseti fakult a hospodářských středisek univerzity s finančními požadavky v celkové výši 21.244 tis. Kč.

K realizaci bylo hodnotící komisí vybráno celkem 140 projektů (31 studentských a 109 zaměstnaneckých). Seznam podpořených projektů naleznete zde.

Komentář k hodnocení

Hodnotící komise byla složena ze zástupců fakult, členů vedení MU i zástupců Akademického senátu MU. Hodnocení probíhalo v několika fázích, od hodnocení na příslušné fakultě/HS (stanovení prioritních projektů fakulty v případě projektů akademických pracovníků), přes nezávislé hodnocení jednotlivými členy komise až k finálnímu výběru projektů. Výsledky hodnocení pak schválilo vedení univerzity na svém jednání dne 10. prosince 2019. 

Kritéria hodnocení byla stanovena v souladu s Vyhlášením a Pravidly interní soutěže Fondu rozvoje MU na rok 2020.

Některé projetové záměry byly schváleny pouze za podmínky krácení požadovaných finančních prostředků. Krácení proběhlo na základě jednotlivých posudků a doporučení členů hodnotící komise. 

Současně hodnotící komise odsouhlasila plošné krácení finančního rozpočtu u těchto skupin projektů:

  • zaměstnanecké projekty z FF, FSS, PdF - kráceno o 10,65 %
  • zaměstnanecké projekty z LF, PřF, FI - kráceno o 2,3 %

Vedení univerzity s tímto návrhem hodnotící komise souhlasilo. 

Informace pro žadatele

Komentáře členů hodnotící komise k jednotlivým projektovým záměrům a informace k redukci rozpočtu budou nejpozději do pátku 13. 12. 2019 uvedeny přímo v databázi ISEP u každého návrhu projektu na záložce "Schvalování". Prosíme o trpělivost!

V případě, že Vám byl projekt schválen s redukcí rozpočtu, bude v ISEP uvedena redukovaná částka a příp. komentář, jakých položek se krácení týká (na záložce Schvalování v řádku "Závěr"). 

Prosím kontaktujte svého koordinátora na fakultě/HS a informujte jej, zda souhlasíte s řešením projektu za těchto podmínek. Pokud ano, pak prosím předložte příslušnému koordinátorovi upravený položkový rozpočet a "Průvodku k realizovanému projektu". Teprve potom může být projekt v ISEP převeden do fáze realizace.


nahoru